From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

durgA paJcaratnam

tE dhyAna-yOgAnugatA apazyan
tvAmEva dEvIM svaguNairnigUDhAm|
tvamEva zaktiH paramEzvarasya
mAM pAhi sarvEzvari mOkSadAtri||1||
dEvAtmazaktiH zrutivAkyagItA
maharSi lOkasya puraH prasannA|
guhA paraM vyOma sataH pratiSThA
mAM pAhi sarvEzvari mOkSadAtri||2||
parAsya zaktirvividhaiva zrUyasE
zvEtAzva-vAkyOdita-dEvi durgE|
svAbhAvikI jJAnabalakriyA tE
mAM pAhi sarvEzvari mOkSadAtri||3||
+
dEvAtmazabdEna zivAtmabhUtA
yatkUrmavAyavyavacO vivRtyA|
tvaM pAzavicchEdakarI prasiddhA
mAM pAhi sarvEzvari mOkSadAtri||4||
tvaM brahmapucchA vividhA mayUrI
brahma-pratiSThA'syupadiSTa-gItA|
jJAnasvarUpAtmatayA'khilAnAm
mAM pAhi sarvEzvari mOkSadAtri||5||


||iti zrI kAJcIpurajagadguruNA zrImaccandrazEkharEndra-sarasvatI-svAminA viracitaM zrI durgA-paJcaratnaM sampUrNam||

References

Renditions

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox