From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


dvAdazAryAsUryastutiH

udyannadya vivasvAn ArOhannuttarAM divaM dEvaH|
hRdrOgaM mama sUryO harimANaM ca''zu nAzayatu||1||
nimiSArdhEnaikEna dvE ca zatE dvE sahasrE dvE|
kramamANa yOjanAnAM namO'stu tE naLinanAthAya||2||
karma jJAna kha dazakaM manazca jIva iti vizvasargAya|
dvAdazadhA yO vicarati sa dvAdazamUrtirastu mOdAya||3||
tvaM hi yajU Rk sAmastvamAgamastvaM vaSaTkAraH|
tvaM vizvaM tvaM haMsastvaM bhAnO paramahaMsazca||4||
zivarUpAt jJAnamahaM tvattO muktiM janArdanAkArAt|
zikhirUpAdaizvaryaM tvattazcArOgyamicchAmi||5||
tvaci dOSA dRzi dOSA hRdi dOSA yE'khilEndriyajadOSAH|
tAn pUSA hatadOSaH kiJcit rOSAgninA dahatu||6||
dharmArthakAmamOkSa pratirOdhAnugratApavEga karAn|
bandIkRtEndriyagaNAn gadAn vikhaNDayatu caNDAMzuH||7||
yEna vinEdaM timiraM jagadEtya grasati caramacaramakhilam|
dhRtabOdhaM taM naLinIbhartAraM hartAramApadAmIDE||8||
yasya sahasrAbhIzOrabhIzulEzO himAMzubimbagataH|
bhAsayati naktamakhilaM bhEdayatu vipadgaNAnaruNaH||9||
timiramiva nEtratimiraM paTalamivA'zESarOgapaTalaM naH|
kAzamivAdhinikAyaM kAlapitA rOgayuktatAM haratAt||10||
vAtAzmarIgadArzastvagdOSamahOdarapramEhAMzca|
grahaNIbhagandarAkhyA mahatIstvaM mE rujO haMsi||11||
tvaM mAtA tvaM zaraNaM tvaM dhAtA tvaM dhanaM tvamAcAryaH|
tvaM trAtA tvaM hartA vipadAm arka prasIda mama bhAnO||12||
ityAryAdvAdazakaM sAmbasya purO nabhaHsthalAtpatitam|
paThatAM bhAgyasamRddhiH samastarOgakSayazca syAt||


||iti zrI dvAdazAryAsUryastutiH sampUrNaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox