From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

gakArAdi gaNapati aSTOttarazatanAmAvaLiH


 1. OM gakArarUpAya namaH
 2. OM gambIjAya namaH
 3. OM gaNEzAya namaH
 4. OM gaNavanditAya namaH
 5. OM gaNanIyAya namaH
 6. OM gaNAya namaH
 7. OM gaNyAya namaH
 8. OM gaNanAtItasadguNAya namaH
 9. OM gaganAdikasRjE namaH
 10. OM gaGgAsutAya namaH
 11. OM gaGgAsutArcitAya namaH
 12. OM gaGgAdharaprItikarAya namaH
 13. OM gavIzEDyAya namaH
 14. OM gadApahAya namaH
 15. OM gadAdharanutAya namaH
 16. OM gadyapadyAtmakakavitvadAya namaH
 17. OM gajAsyAya namaH
 18. OM gajalakSmIvatE namaH
 19. OM gajavAjirathapradAya namaH
 20. OM gaJjAniratazikSAkRtayE namaH
 21. OM gaNitajJAya namaH
 22. OM gaNDadAnAJcitAya namaH
 23. OM gantrE namaH
 24. OM gaNDOpalasamAkRtayE namaH
 25. OM gaganavyApakAya namaH
 26. OM gamyAya namaH
 27. OM gamanAdivivarjitAya namaH
 28. OM gaNDadOSaharAya namaH
 29. OM gaNDabhramadbhramarakuNDalAya namaH
 30. OM gatAgatajJAya namaH
 31. OM gatidAya namaH
 32. OM gatamRtyavE namaH
 33. OM gatOdbhavAya namaH
 34. OM gandhapriyAya namaH
 35. OM gandhavAhAya namaH
 36. OM gandhasindhUrabRndagAya namaH
 37. OM gandhAdipUjitAya namaH
 38. OM gavyabhOktrE namaH
 39. OM gargAdisannutAya namaH
 40. OM gariSThAya namaH
 41. OM garabhidE namaH
 42. OM garvaharAya namaH
 43. OM garaLibhUSaNAya namaH
 44. OM gaviSThAya namaH
 45. OM garjitArAvAya namaH
 46. OM gambhIrahRdayAya namaH
 47. OM gadinE namaH
 48. OM galatkuSThaharAya namaH
 49. OM garbhapradAya namaH
 50. OM garbhArbharakSakAya namaH
 51. OM garbhAdhArAya namaH
 52. OM garbhavAsizizuGJAnapradAya namaH
 53. OM garutmattulyajavanAya namaH
 54. OM garuDadhvajavanditAya namaH
 55. OM gayEDitAya namaH
 56. OM gayAzrAddhaphaladAya namaH
 57. OM gayAkRtayE namaH
 58. OM gadAdharAvatAriNE namaH
 59. OM gandharvanagarArcitAya namaH
 60. OM gandharvagAnasantuSTAya namaH
 61. OM garuDAgrajavanditAya namaH
 62. OM gaNarAtrasamArAdhyAya namaH
 63. OM garhaNAstutisAmyadhiyE namaH
 64. OM gartAbhanAbhayE namaH
 65. OM gavyUtidIrghatuNDAya namaH
 66. OM gabhastimatE namaH
 67. OM garhitAcAradUrAya namaH
 68. OM garuDOpalabhUSitAya namaH
 69. OM gajArivikramAya namaH
 70. OM gandhamUSavAjinE namaH
 71. OM gatazramAya namaH
 72. OM gavESaNIyAya namaH
 73. OM gahanAya namaH
 74. OM gahanasthamunistutAya namaH
 75. OM gavayacchidE namaH
 76. OM gaNDakabhidE namaH
 77. OM gahvarApathavAraNAya namaH
 78. OM gajadantAyudhAya namaH
 79. OM garjadripughnAya namaH
 80. OM gajakarNikAya namaH
 81. OM gajacarmAmayacchEtrE namaH
 82. OM gaNAdhyakSAya namaH
 83. OM gaNArcitAya namaH
 84. OM gaNikAnartanaprItAya namaH
 85. OM gacchatE namaH
 86. OM gandhaphalIpriyAya namaH
 87. OM gandhakAdirasAdhIzAya namaH
 88. OM gaNakAnandadAyakAya namaH
 89. OM garabhAdijanurhartrE namaH
 90. OM gaNDakIgAhanOtsukAya namaH
 91. OM gaNDUSIkRtavArAzayE namaH
 92. OM garimAlaghimAdidAya namaH
 93. OM gavAkSavatsaudhavAsinE namaH
 94. OM garbhitAya namaH
 95. OM garbhiNInutAya namaH
 96. OM gandhamAdanazailAbhAya namaH
 97. OM gaNDabhEruNDavikramAya namaH
 98. OM gaditAya namaH
 99. OM gadgadArAvasaMstutAya namaH
 100. OM gahvarIpatayE namaH
 101. OM gajEzAya namaH
 102. OM garIyasE namaH
 103. OM gadyEDyAya namaH
 104. OM gatabhidE namaH
 105. OM gaditAgamAya namaH
 106. OM garhaNIyaguNAbhAvAya namaH
 107. OM gaGgAdikazucipradAya namaH
 108. OM gaNanAtItavidyAzrIbalAyuSyAdidAyakAya namaH

||iti gakArAdi gaNapatyaSTOttarazatanAmAvaLiH sampUrNaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox