From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

gaNEza gakAra sahasranAmAvaLiH


 1. OM gaNEzvarAya namaH
 2. OM gaNAdhyakSAya namaH
 3. OM gaNArAdhyAya namaH
 4. OM gaNapriyAya namaH
 5. OM gaNanAthAya namaH
 6. OM gaNasvAminE namaH
 7. OM gaNEzAya namaH
 8. OM gaNanAyakAya namaH
 9. OM gaNamUrtayE namaH
 10. OM gaNapatayE namaH
 11. OM gaNatrAtrE namaH
 12. OM gaNaJjayAya namaH
 13. OM gaNapAya namaH
 14. OM gaNakrIDAya namaH
 15. OM gaNadEvAya namaH
 16. OM gaNAdhipAya namaH
 17. OM gaNajyESThAya namaH
 18. OM gaNazrESThAya namaH
 19. OM gaNaprESThAya namaH
 20. OM gaNAdhirAjAya namaH
 21. OM gaNarAjE namaH
 22. OM gaNagOptrE namaH
 23. OM gaNAGgAya namaH
 24. OM gaNadaivatAya namaH
 25. OM gaNabandhavE namaH
 26. OM gaNasuhRdE namaH
 27. OM gaNAdhIzAya namaH
 28. OM gaNaprathAya namaH
 29. OM gaNapriyasakhAya namaH
 30. OM gaNapriyasuhRdE namaH
 31. OM gaNapriyaratAya namaH
 32. OM gaNaprItivivardhanAya namaH
 33. OM gaNamaNDalamadhyasthAya namaH
 34. OM gaNakEliparAyaNAya namaH
 35. OM gaNAgraNyE namaH
 36. OM gaNEzAnAya namaH
 37. OM gaNagItAya namaH
 38. OM gaNOcchrayAya namaH
 39. OM gaNyAya namaH
 40. OM gaNahitAya namaH
 41. OM garjadgaNasEnAya namaH
 42. OM gaNOddhatAya namaH
 43. OM gaNabhItipramathanAya namaH
 44. OM gaNabhItyapahArakAya namaH
 45. OM gaNanArhAya namaH
 46. OM gaNaprauDhAya namaH
 47. OM gaNabhartrE namaH
 48. OM gaNaprabhavE namaH
 49. OM gaNasEnAya namaH
 50. OM gaNacarAya namaH
 51. OM gaNaprAjJAya namaH
 52. OM gaNaikarAjE namaH
 53. OM gaNAgryAya namaH
 54. OM gaNanAmnE namaH
 55. OM gaNapAlanatatparAya namaH
 56. OM gaNajitE namaH
 57. OM gaNagarbhasthAya namaH
 58. OM gaNapravaNamAnasAya namaH
 59. OM gaNagarvaparIhartrE namaH
 60. OM gaNAya namaH
 61. OM gaNanamaskRtAya namaH
 62. OM gaNArcitAnghriyugalAya namaH
 63. OM gaNarakSaNakRtE namaH
 64. OM gaNadhyAtAya namaH
 65. OM gaNaguravE namaH
 66. OM gaNapraNayatatparAya namaH
 67. OM gaNAgaNaparitrAtrE namaH
 68. OM gaNAdiharaNOddhurAya namaH
 69. OM gaNasEtavE namaH
 70. OM gaNanutAya namaH
 71. OM gaNakEtavE namaH
 72. OM gaNAgragAya namaH
 73. OM gaNahEtavE namaH
 74. OM gaNagrAhiNE namaH
 75. OM gaNAnugrahakArakAya namaH
 76. OM gaNAgaNAnugrahabhuvE namaH
 77. OM gaNAgaNavarapradAya namaH
 78. OM gaNastutAya namaH
 79. OM gaNaprANAya namaH
 80. OM gaNasarvasvadAyakAya namaH
 81. OM gaNavallabhamUrtayE namaH
 82. OM gaNabhUtayE namaH
 83. OM gaNESTadAya namaH
 84. OM gaNasaukhyapradAtrE namaH
 85. OM gaNaduHkhapraNAzanAya namaH
 86. OM gaNaprathitanAmnE namaH
 87. OM gaNAbhISTakarAya namaH
 88. OM gaNamAnyAya namaH
 89. OM gaNakhyAtAya namaH
 90. OM gaNavItAya namaH
 91. OM gaNOtkaTAya namaH
 92. OM gaNapAlAya namaH
 93. OM gaNavarAya namaH
 94. OM gaNagauravadAyakAya namaH
 95. OM gaNagarjitasantuSTAya namaH
 96. OM gaNasvacchandagAya namaH
 97. OM gaNarAjAya namaH
 98. OM gaNazrIdAya namaH
 99. OM gaNAbhayakarAya namaH
 100. OM gaNamUrdhAbhiSiktAya namaH
 101. OM gaNasainyapurassarAya namaH
 102. OM guNAtItAya namaH
 103. OM guNamayAya namaH
 104. OM guNatrayavibhAgakRtE namaH
 105. OM guNinE namaH
 106. OM guNAkRtidharAya namaH
 107. OM guNazAlinE namaH
 108. OM guNapriyAya namaH
 109. OM guNapUrNAya namaH
 110. OM guNAmbhOdhayE namaH
 111. OM guNa bhAjE namaH
 112. OM guNadUragAya namaH
 113. OM guNAguNavapuSE namaH
 114. OM gauNazarIrAya namaH
 115. OM guNamaNDitAya namaH
 116. OM guNastraSTrE namaH
 117. OM guNEzAnAya namaH
 118. OM guNEzAya namaH
 119. OM guNEzvarAya namaH
 120. OM guNasRSTajagatsaGghAya namaH
 121. OM guNasaGghAya namaH
 122. OM guNaikarAjE namaH
 123. OM guNapravRSTAya namaH
 124. OM guNabhuvE namaH
 125. OM guNIkRtacarAcarAya namaH
 126. OM guNapravaNasantuSTAya namaH
 127. OM guNahInaparAGmukhAya namaH
 128. OM guNaikabhuvE namaH
 129. OM guNazrESThAya namaH
 130. OM guNajyESThAya namaH
 131. OM guNaprabhavE namaH
 132. OM guNajJAya namaH
 133. OM guNasampUjyAya namaH
 134. OM guNaikasadanAya namaH
 135. OM guNapraNayavatE namaH
 136. OM gauNaprakRtayE namaH
 137. OM guNabhAjanAya namaH
 138. OM guNipraNatapAdAbjAya namaH
 139. OM guNigItAya namaH
 140. OM guNOjjvalAya namaH
 141. OM guNavatE namaH
 142. OM guNasampannAya namaH
 143. OM guNAnanditamAnasAya namaH
 144. OM guNasaJcAracaturAya namaH
 145. OM guNasaJcayasundarAya namaH
 146. OM guNagaurAya namaH
 147. OM guNAdhArAya namaH
 148. OM guNasaMvRtacEtanAya namaH
 149. OM guNakRtE namaH
 150. OM guNabhRtE namaH
 151. OM guNAgryAya namaH
 152. OM guNapAradRzE namaH
 153. OM guNapracAriNE namaH
 154. OM guNayujE namaH
 155. OM guNAguNavivEkakRtE namaH
 156. OM guNAkarAya namaH
 157. OM guNakarAya namaH
 158. OM guNapravaNavardhanAya namaH
 159. OM guNagUDhacarAya namaH
 160. OM gauNasarvasaMsAracESTitAya namaH
 161. OM guNadakSiNasauhArdAya namaH
 162. OM guNalakSaNatattvavidE namaH
 163. OM guNahAriNE namaH
 164. OM guNakalAya namaH
 165. OM guNasaGghasakhAya namaH
 166. OM guNasaMskRtasaMsArAya namaH
 167. OM guNatattvavivEcakAya namaH
 168. OM guNagarvadharAya namaH
 169. OM gauNasukhaduHkhOdayAya namaH
 170. OM guNAya namaH
 171. OM guNAdhIzAya namaH
 172. OM guNalayAya namaH
 173. OM guNavIkSaNAlAlasAya namaH
 174. OM guNagauravadAtrE namaH
 175. OM guNadAtrE namaH
 176. OM guNapradAya namaH
 177. OM guNakRtE namaH
 178. OM guNasambandhAya namaH
 179. OM guNabhRtE namaH
 180. OM guNabandhanAya namaH
 181. OM guNahRdyAya namaH
 182. OM guNasthAyinE namaH
 183. OM guNadAyinE namaH
 184. OM guNOtkaTAya namaH
 185. OM guNacakradharAya namaH
 186. OM gauNAvatArAya namaH
 187. OM guNabAndhavAya namaH
 188. OM guNabandhavE namaH
 189. OM guNaprajJAya namaH
 190. OM guNaprAjJAya namaH
 191. OM guNAlayAya namaH
 192. OM guNadhAtrE namaH
 193. OM guNaprANAya namaH
 194. OM guNagOpAya namaH
 195. OM guNAzrayAya namaH
 196. OM guNayAyinE namaH
 197. OM guNAdhAyinE namaH
 198. OM guNapAya namaH
 199. OM guNapAlakAya namaH
 200. OM guNAhRtatanavE namaH
 201. OM gauNAya namaH
 202. OM gIrvANAya namaH
 203. OM guNagauravAya namaH
 204. OM guNavatpUjitapadAya namaH
 205. OM guNavatprItidAyakAya namaH
 206. OM guNavatgItakIrtayE namaH
 207. OM guNavadbhaddhasauhRdAya namaH
 208. OM guNavadvaradAya namaH
 209. OM guNavatpratipAlakAya namaH
 210. OM guNavatguNasantuSTAya namaH
 211. OM guNavadracitastavAya namaH
 212. OM guNavadrakSaNaparAya namaH
 213. OM guNavatpraNayapriyAya namaH
 214. OM guNavaccakrasaJcArAya namaH
 215. OM guNavatkIrtivardhanAya namaH
 216. OM guNavadguNacittasthAya namaH
 217. OM guNavadguNarakSaNAya namaH
 218. OM guNavatpOSaNakarAya namaH
 219. OM guNavacchatrusUdanAya namaH
 220. OM guNavatsiddhidAtrE namaH
 221. OM guNavadgauravapradAya namaH
 222. OM guNavatpraNavasvAntAya namaH
 223. OM guNavadguNabhUSaNAya namaH
 224. OM guNavatkulavidvESi vinAzakaraNa kSamAya namaH
 225. OM guNistutaguNAya namaH
 226. OM garjatpralayAmbudanissvanAya namaH
 227. OM gajAya namaH
 228. OM gajapatayE namaH
 229. OM garjadgajayuddhavizAradAya namaH
 230. OM gajAsyAya namaH
 231. OM gajakarNAya namaH
 232. OM gajarAjAya namaH
 233. OM gajAnanAya namaH
 234. OM gajarUpadharAya namaH
 235. OM garjadgajayUthOddhuradhvanayE namaH
 236. OM gajAdhIzAya namaH
 237. OM gajAdhArAya namaH
 238. OM gajAsurajayOddhurAya namaH
 239. OM gajadantAya namaH
 240. OM gajavarAya namaH
 241. OM gajakumbhAya namaH
 242. OM gajadhvanayE namaH
 243. OM gajamAyAya namaH
 244. OM gajamayAya namaH
 245. OM gajazriyE namaH
 246. OM gajagarjitAya namaH
 247. OM gajAmayaharAya namaH
 248. OM gajapuSTipradAyakAya namaH
 249. OM gajOtpattayE namaH
 250. OM gajatrAtrE namaH
 251. OM gajahEtavE namaH
 252. OM gajAdhipAya namaH
 253. OM gajamukhyAya namaH
 254. OM gajakulapravarAya namaH
 255. OM gajadaityaghnE namaH
 256. OM gajakEtavE namaH
 257. OM gajAdhyakSAya namaH
 258. OM gajasEtavE namaH
 259. OM gajAkRtayE namaH
 260. OM gajavandyAya namaH
 261. OM gajaprANAya namaH
 262. OM gajasEvyAya namaH
 263. OM gajaprabhavE namaH
 264. OM gajamattAya namaH
 265. OM gajEzAnAya namaH
 266. OM gajEzAya namaH
 267. OM gajapuGgavAya namaH
 268. OM gajadantadharAya namaH
 269. OM guJjanmadhupAya namaH
 270. OM gajavESabhRtE namaH
 271. OM gajacchannAya namaH
 272. OM gajAgrasthAya namaH
 273. OM gajayAyinE namaH
 274. OM gajAjayAya namaH
 275. OM gajarAjE namaH
 276. OM gajayUthasthAya namaH
 277. OM gajagaJjakabhaJjakAya namaH
 278. OM garjitOjjhitadaityAsavE namaH
 279. OM garjitatrAtaviSTapAya namaH
 280. OM gAnajJAya namaH
 281. OM gAnakuzalAya namaH
 282. OM gAnatattvavivEcakAya namaH
 283. OM gAnazlAghinE namaH
 284. OM gAnarasAya namaH
 285. OM gAnajJAnaparAyaNAya namaH
 286. OM gAnAgamajJAya namaH
 287. OM gAnAGgAya namaH
 288. OM gAnapravaNacEtanAya namaH
 289. OM gAnakRtE namaH
 290. OM gAnacaturAya namaH
 291. OM gAnavidyAvizAradAya namaH
 292. OM gAnadhyEyAya namaH
 293. OM gAnagamyAya namaH
 294. OM gAnadhyAnaparAyaNAya namaH
 295. OM gAnabhuvE namaH
 296. OM gAnazIlAya namaH
 297. OM gAnazAlinE namaH
 298. OM gatazramAya namaH
 299. OM gAnavijJAnasampannAya namaH
 300. OM gAnazravaNalAlasAya namaH
 301. OM gAnayattAya namaH
 302. OM gAnamayAya namaH
 303. OM gAnapraNayavatE namaH
 304. OM gAnadhyAtrE namaH
 305. OM gAnabuddhayE namaH
 306. OM gAnOtsukamanasE namaH
 307. OM gAnOtsukAya namaH
 308. OM gAnabhUmayE namaH
 309. OM gAnasImnE namaH
 310. OM gunOjjvalAya namaH
 311. OM gAnAGgajJAnavatE namaH
 312. OM gAnamAnavatE namaH
 313. OM gAnapEzalAya namaH
 314. OM gAnavatpraNayAya namaH
 315. OM gAnasamudrAya namaH
 316. OM gAnabhUSaNAya namaH
 317. OM gAnasindhavE namaH
 318. OM gAnaparAya namaH
 319. OM gAnaprANAya namaH
 320. OM gaNAzrayAya namaH
 321. OM gAnaikabhuvE namaH
 322. OM gAnahRSTAya namaH
 323. OM gAnacakSuSE namaH
 324. OM gaNaikadRzE namaH
 325. OM gAnamattAya namaH
 326. OM gAnarucayE namaH
 327. OM gAnavidE namaH
 328. OM ganavitpriyAya namaH
 329. OM gAnAntarAtmanE namaH
 330. OM gAnADhyAya namaH
 331. OM gAnabhrAjatsabhAya namaH
 332. OM gAnamAyAya namaH
 333. OM gAnadharAya namaH
 334. OM gAnavidyAvizOdhakAya namaH
 335. OM gAnAhitaghnAya namaH
 336. OM gAnEndrAya namaH
 337. OM gAnalInAya namaH
 338. OM gatipriyAya namaH
 339. OM gAnAdhIzAya namaH
 340. OM gAnalayAya namaH
 341. OM gAnAdhArAya namaH
 342. OM gatIzvarAya namaH
 343. OM gAnavanmAnadAya namaH
 344. OM gAnabhUtayE namaH
 345. OM gAnaikabhUtimatE namaH
 346. OM gAnatAnatatAya namaH
 347. OM gAnatAnadAnavimOhitAya namaH
 348. OM guravE namaH
 349. OM gurUdarazrONayE namaH
 350. OM gurutattvArthadarzanAya namaH
 351. OM gurustutAya namaH
 352. OM guruguNAya namaH
 353. OM gurumAyAya namaH
 354. OM gurupriyAya namaH
 355. OM gurukIrtayE namaH
 356. OM gurubhujAya namaH
 357. OM guruvakSasE namaH
 358. OM guruprabhAya namaH
 359. OM gurulakSaNasampannAya namaH
 360. OM gurudrOhaparAGmukhAya namaH
 361. OM guruvidyAya namaH
 362. OM guruprANAya namaH
 363. OM gurubAhubalOcchrayAya namaH
 364. OM gurudaityaprANaharAya namaH
 365. OM gurudaityApahArakAya namaH
 366. OM gurugarvaharAya namaH
 367. OM guhyapravarAya namaH
 368. OM gurudarpaghnE namaH
 369. OM gurugauravadAyinE namaH
 370. OM gurubhItyapahArakAya namaH
 371. OM guruzuNDAya namaH
 372. OM guruskandhAya namaH
 373. OM gurujaGghAya namaH
 374. OM guruprathAya namaH
 375. OM gurubhAlAya namaH
 376. OM gurugalAya namaH
 377. OM guruzriyE namaH
 378. OM gurugarvanudE namaH
 379. OM gurUravE namaH
 380. OM gurupInAMsAya namaH
 381. OM gurupraNayalAlasAya namaH
 382. OM gurumukhyAya namaH
 383. OM gurukulasthAyinE namaH
 384. OM guNaguNAya namaH
 385. OM gurusaMzayabhEttrE namaH
 386. OM gurumAnapradAyakAya namaH
 387. OM gurudharmasadArAdhyAya namaH
 388. OM gurudharmanikEtanAya namaH
 389. OM gurudaityakulacchEttrE namaH
 390. OM gurusainyAya namaH
 391. OM gurudyutayE namaH
 392. OM gurudharmAgragaNyAya namaH
 393. OM gurudharmadhurandharAya namaH
 394. OM gariSThAya namaH
 395. OM gurusantApazamanAya namaH
 396. OM gurupUjitAya namaH
 397. OM gurudharmadharAya namaH
 398. OM gauradharmAdhArAya namaH
 399. OM gadApahAya namaH
 400. OM guruzAstravicArajJAya namaH
 401. OM guruzAstrakRtOdyamAya namaH
 402. OM guruzAstrArthanilayAya namaH
 403. OM guruzAstrAlayAya namaH
 404. OM gurumantrAya namaH
 405. OM guruzrESThAya namaH
 406. OM gurumantraphalapradAya namaH
 407. OM gurustrIgamanOddAmaprAyazcittanivArakAya namaH
 408. OM gurusaMsArasukhadAya namaH
 409. OM gurusaMsAraduHkhabhidE namaH
 410. OM guruzlAghAparAya namaH
 411. OM gaurabhAnukhaNDAvataMsabhRtE namaH
 412. OM guruprasannamUrtayE namaH
 413. OM guruzApavimOcakAya namaH
 414. OM gurukAntayE namaH
 415. OM gurumayAya namaH
 416. OM guruzAsanapAlakAya namaH
 417. OM gurutantrAya namaH
 418. OM guruprajJAya namaH
 419. OM gurubhAya namaH
 420. OM gurudaivatAya namaH
 421. OM guruvikramasaJcArAya namaH
 422. OM gurudRzE namaH
 423. OM guruvikramAya namaH
 424. OM gurukramAya namaH
 425. OM guruprESThAya namaH
 426. OM gurupAkhaNDakhaNDakAya namaH
 427. OM gurugarjitasampUrNabrahmANDAya namaH
 428. OM gurugarjitAya namaH
 429. OM guruputrapriyasakhAya namaH
 430. OM guruputrabhayApahAya namaH
 431. OM guruputraparitrAtrE namaH
 432. OM guruputravarapradAya namaH
 433. OM guruputrArtizamanAya namaH
 434. OM guruputrAdhinAzanAya namaH
 435. OM guruputraprANadAtrE namaH
 436. OM gurubhaktiparAyaNAya namaH
 437. OM guruvijJAnavibhavAya namaH
 438. OM gaurabhAnuvarapradAya namaH
 439. OM gaurabhAnustutAya namaH
 440. OM gaurabhAnutrAsApahArakAya namaH
 441. OM gaurabhAnupriyAya namaH
 442. OM gaurabhAnavE namaH
 443. OM gauravavardhanAya namaH
 444. OM gaurabhAnuparitrAtrE namaH
 445. OM gaurabhAnusakhAya namaH
 446. OM gaurabhAnuprabhavE namaH
 447. OM gaurabhAnubhItipraNAzanAya namaH
 448. OM gaurItEjassamutpannAya namaH
 449. OM gaurIhRdayanandanAya namaH
 450. OM gaurIstanandhayAya namaH
 451. OM gaurImanOvAJchitasiddhikRtE namaH
 452. OM gaurAya namaH
 453. OM gauraguNAya namaH
 454. OM gauraprakAzAya namaH
 455. OM gaurabhairavAya namaH
 456. OM gaurIzanandanAya namaH
 457. OM gaurIpriyaputrAya namaH
 458. OM gadAdharAya namaH
 459. OM gaurIvarapradAya namaH
 460. OM gaurIpraNayAya namaH
 461. OM gaurasacchavayE namaH
 462. OM gaurIgaNEzvarAya namaH
 463. OM gaurIpravaNAya namaH
 464. OM gaurabhAvanAya namaH
 465. OM gaurAtmanE namaH
 466. OM gaurakIrtayE namaH
 467. OM gaurabhAvAya namaH
 468. OM gariSThadRzE namaH
 469. OM gautamAya namaH
 470. OM gautamInAthAya namaH
 471. OM gautamIprANavallabhAya namaH
 472. OM gautamAbhISTavaradAya namaH
 473. OM gautamAbhayadAyakAya namaH
 474. OM gautamapraNayaprahvAya namaH
 475. OM gautamAzramaduHkhaghnE namaH
 476. OM gautamItIrasaJcAriNE namaH
 477. OM gautamItIrthanAyakAya namaH
 478. OM gautamApatpariharAya namaH
 479. OM gautamAdhivinAzanAya namaH
 480. OM gOpatayE namaH
 481. OM gOdhanAya namaH
 482. OM gOpAya namaH
 483. OM gOpAlapriyadarzanAya namaH
 484. OM gOpAlAya namaH
 485. OM gOgaNAdhIzAya namaH
 486. OM gOkazmalanivartakAya namaH
 487. OM gOsahasrAya namaH
 488. OM gOpavarAya namaH
 489. OM gOpagOpIsukhAvahAya namaH
 490. OM gOvardhanAya namaH
 491. OM gOpagOpAya namaH
 492. OM gOpAya namaH
 493. OM gOkulavardhanAya namaH
 494. OM gOcarAya namaH
 495. OM gOcarAdhyakSAya namaH
 496. OM gOcaraprItivRddhikRtE namaH
 497. OM gOminE namaH
 498. OM gOkaSTasantrAtrE namaH
 499. OM gOsantApanivartakAya namaH
 500. OM gOSThAya namaH
 501. OM gOSThAzrayAya namaH
 502. OM gOSThapatayE namaH
 503. OM gOdhanavardhanAya namaH
 504. OM gOSThapriyAya namaH
 505. OM gOSThamayAya namaH
 506. OM gOSThAmayanivartakAya namaH
 507. OM gOlOkAya namaH
 508. OM gOlakAya namaH
 509. OM gObhRtE namaH
 510. OM gObhartrE namaH
 511. OM gOsukhAvahAya namaH
 512. OM gOduhE namaH
 513. OM gOdhuggaNaprESThAya namaH
 514. OM gOdOgdhrE namaH
 515. OM gOmayapriyAya namaH
 516. OM gOtrAya namaH
 517. OM gOtrapatayE namaH
 518. OM gOtraprabhavE namaH
 519. OM gOtrabhayApahAya namaH
 520. OM gOtravRddhikarAya namaH
 521. OM gOtrapriyAya namaH
 522. OM gOtrArtinAzanAya namaH
 523. OM gOtrOddhAraparAya namaH
 524. OM gOtrapravarAya namaH
 525. OM gOtradEvatAyai namaH
 526. OM gOtravikhyAtanAmnE namaH
 527. OM gOtriNE namaH
 528. OM gOtraprapAlakAya namaH
 529. OM gOtrasEtavE namaH
 530. OM gOtrakEtavE namaH
 531. OM gOtrahEtavE namaH
 532. OM gataklamAya namaH
 533. OM gOtratrANakarAya namaH
 534. OM gOtrapatayE namaH
 535. OM gOtrEzapUjitAya namaH
 536. OM gOtrabhidE namaH
 537. OM gOtrabhittrAtrE namaH
 538. OM gOtrabhidvaradAyakAya namaH
 539. OM gOtrabhitpUjitapadAya namaH
 540. OM gOtrabhicchatrusUdanAya namaH
 541. OM gOtrabhitprItidAya namaH
 542. OM gOtrabhidE namaH
 543. OM gOtrapAlakAya namaH
 544. OM gOtrabhidgItacaritAya namaH
 545. OM gOtrabhidrAjyarakSakAya namaH
 546. OM gOtrabhijjayadAyinE namaH
 547. OM gOtrabhitpraNayAya namaH
 548. OM gOtrabhidbhayasambhEttrE namaH
 549. OM gOtrabhinmAnadAyakAya namaH
 550. OM gOtrabhidgOpanaparAya namaH
 551. OM gOtrabhitsainyanAyakAya namaH
 552. OM gOtrAdhipapriyAya namaH
 553. OM gOtrAputraprItAya namaH
 554. OM giripriyAya namaH
 555. OM granthajJAya namaH
 556. OM granthakRtE namaH
 557. OM granthagranthibhidE namaH
 558. OM granthavighnaghnE namaH
 559. OM granthAdayE namaH
 560. OM granthasaJcArAya namaH
 561. OM granthazravaNalOlupAya namaH
 562. OM grantAdhInakriyAya namaH
 563. OM granthapriyAya namaH
 564. OM granthArthatattvavidE namaH
 565. OM granthasaMzayasaJchEdinE namaH
 566. OM granthavaktrE namaH
 567. OM grahAgraNyE namaH
 568. OM granthagItaguNAya namaH
 569. OM granthagItAya namaH
 570. OM granthAdipUjitAya namaH
 571. OM granthArambhastutAya namaH
 572. OM granthagrAhiNE namaH
 573. OM granthArthapAradRzE namaH
 574. OM granthadRzE namaH
 575. OM granthavijJAnAya namaH
 576. OM granthasandarbhazOdhakAya namaH
 577. OM granthakRtpUjitAya namaH
 578. OM granthakarAya namaH
 579. OM granthaparAyaNAya namaH
 580. OM granthapArAyaNaparAya namaH
 581. OM granthasandEhabhaJjakAya namaH
 582. OM granthakRdvaradAtrE namaH
 583. OM granthakRdvanditAya namaH
 584. OM granthAnuraktAya namaH
 585. OM granthajJAya namaH
 586. OM granthAnugrahadAyakAya namaH
 587. OM granthAntarAtmanE namaH
 588. OM granthArthapaNDitAya namaH
 589. OM granthasauhRdAya namaH
 590. OM granthapAraGgamAya namaH
 591. OM granthaguNavidE namaH
 592. OM granthavigrahAya namaH
 593. OM granthasEvatE namaH
 594. OM granthahEtavE namaH
 595. OM granthakEtavE namaH
 596. OM grahAgragAya namaH
 597. OM granthapUjyAya namaH
 598. OM granthagEyAya namaH
 599. OM granthagranthanalAlasAya namaH
 600. OM granthabhUmayE namaH
 601. OM grahazrESThAya namaH
 602. OM grahakEtavE namaH
 603. OM grahAzrayAya namaH
 604. OM granthakArAya namaH
 605. OM granthakAramAnyAya namaH
 606. OM granthaprasArakAya namaH
 607. OM granthazramajJAya namaH
 608. OM granthAGgAya namaH
 609. OM granthabhramanivArakAya namaH
 610. OM granthapravaNasarvAGgAya namaH
 611. OM granthapraNayatatparAya namaH
 612. OM gItAya namaH
 613. OM gItaguNAya namaH
 614. OM gItakIrtayE namaH
 615. OM gItavizAradAya namaH
 616. OM gItasphItayazasE namaH
 617. OM gItapraNayAya namaH
 618. OM gItacaJcurAya namaH
 619. OM gItaprasannAya namaH
 620. OM gItAtmanE namaH
 621. OM gItalOlAya namaH
 622. OM gItaspRhAya namaH
 623. OM gItAzrayAya namaH
 624. OM gItamayAya namaH
 625. OM gItatattvArthakOvidAya namaH
 626. OM gItasaMzayasaJchEttrE namaH
 627. OM gItasaGgItazAsanAya namaH
 628. OM gItArthajJAya namaH
 629. OM gItatattvAya namaH
 630. OM gItAtattvAya namaH
 631. OM gatAzrayAya namaH
 632. OM gItAsArAya namaH
 633. OM gItAkRtE namaH
 634. OM gItAkRdvighnanAzanAya namaH
 635. OM gItAzaktAya namaH
 636. OM gItalInAya namaH
 637. OM gItAvigatasaJjvarAya namaH
 638. OM gItaikadRzE namaH
 639. OM gItabhUtayE namaH
 640. OM gItaprItAya namaH
 641. OM gatAlasAya namaH
 642. OM gItavAdyapaTavE namaH
 643. OM gItaprabhavE namaH
 644. OM gItArthatattvavidE namaH
 645. OM gItAgItavivEkajJAya namaH
 646. OM gItApravaNacEtanAya namaH
 647. OM gatabhiyE namaH
 648. OM gatavidvESAya namaH
 649. OM gatasaMsArabandhanAya namaH
 650. OM gatamAyAya namaH
 651. OM gatatrAsAya namaH
 652. OM gataduHkhAya namaH
 653. OM gatajvarAya namaH
 654. OM gatAsuhRdE namaH
 655. OM gatAjJAnAya namaH
 656. OM gataduSTAzayAya namaH
 657. OM gatAya namaH
 658. OM gatArtayE namaH
 659. OM gatasaGkalpAya namaH
 660. OM gataduSTavicESTitAya namaH
 661. OM gatAhaGkArasaJcArAya namaH
 662. OM gatadarpAya namaH
 663. OM gatAhitAya namaH
 664. OM gatavighnAya namaH
 665. OM gatabhayAya namaH
 666. OM gatAgatanivArakAya namaH
 667. OM gatavyathAya namaH
 668. OM gatApAyAya namaH
 669. OM gatadOSAya namaH
 670. OM gatEH parAya namaH
 671. OM gatasarvavikArAya namaH
 672. OM gajagaJjitakuJjarAya namaH
 673. OM gatakampitabhUpRSThAya namaH
 674. OM gatarujE namaH
 675. OM gatakalmaSAya namaH
 676. OM gatadainyAya namaH
 677. OM gatastainyAya namaH
 678. OM gatamAnAya namaH
 679. OM gatazramAya namaH
 680. OM gatakrOdhAya namaH
 681. OM gataglAnayE namaH
 682. OM gatamlAnAya namaH
 683. OM gatabhramAya namaH
 684. OM gatAbhAvAya namaH
 685. OM gatabhavAya namaH
 686. OM gatatattvArthasaMzayAya namaH
 687. OM gayAsurazirazchEttrE namaH
 688. OM gayAsuravarapradAya namaH
 689. OM gayAvAsAya namaH
 690. OM gayAnAthAya namaH
 691. OM gayAvAsinamaskRtaya namaH
 692. OM gayAtIrthaphalAdhyakSAya namaH
 693. OM gayAyAtrAphalapradAya namaH
 694. OM gayAmayAya namaH
 695. OM gayAkSEtrAya namaH
 696. OM gayAkSEtranivAsakRtE namaH
 697. OM gayAvAsistutAya namaH
 698. OM gAyanmadhuvratalasatkaTAya namaH
 699. OM gAyakAya namaH
 700. OM gAyakavarAya namaH
 701. OM gAyakESTaphalapradAya namaH
 702. OM gAyakapraNayinE namaH
 703. OM gAtrE namaH
 704. OM gAyakAbhayadAyakAya namaH
 705. OM gAyakapravaNasvAntAya namaH
 706. OM gAyakAyaprathamAya namaH
 707. OM gAyakOdgItasamprItAya namaH
 708. OM gAyakOtkaTavighnaghnE namaH
 709. OM gAnagEyAya namaH
 710. OM gAyakEzAya namaH
 711. OM gAyakAntarasaJcArAya namaH
 712. OM gAyakapriyadAya namaH
 713. OM gAyakAdhInavigrahAya namaH
 714. OM gEyAya namaH
 715. OM gEyaguNAya namaH
 716. OM gEyacaritAya namaH
 717. OM gEyatattvavidE namaH
 718. OM gAyakatrAsaghnE namaH
 719. OM granthAya namaH
 720. OM granthatattvavivEcakAya namaH
 721. OM gADhAnurAgaya namaH
 722. OM gADhAGgAya namaH
 723. OM gADhagaGgAjalAya namaH
 724. OM gADhAvagADhajaladhayE namaH
 725. OM gADhaprajJAya namaH
 726. OM gatAmayAya namaH
 727. OM gADhapratyarthisainyAya namaH
 728. OM gADhAnugrahatatparAya namaH
 729. OM gADhazlESarasAbhijJAya namaH
 730. OM gADhanirvRtisAdhakAya namaH
 731. OM gaGgAdharESTavaradAya namaH
 732. OM gaGgAdharabhayApahAya namaH
 733. OM gaGgAdharaguravE namaH
 734. OM gaGgAdharadhyAtapadAya namaH
 735. OM gaGgAdharastutAya namaH
 736. OM gaGgAdharArAdhyAya namaH
 737. OM gatasmayAya namaH
 738. OM gaGgAdharapriyAya namaH
 739. OM gaGgAdharAya namaH
 740. OM gaGgAmbusundarAya namaH
 741. OM gaGgAjalarasAsvAda caturAya namaH
 742. OM gaGgatIrayAya namaH
 743. OM gaGgAjalapraNayavatE namaH
 744. OM gaGgAtIravihArakRtE namaH
 745. OM gaGgApriyAya namaH
 746. OM gaGgajalAvagAhanaparAya namaH
 747. OM gandhamAdanasaMvAsAya namaH
 748. OM gandhamAdanakElikRtE namaH
 749. OM gandhAnuliptasarvAGgAya namaH
 750. OM gandhalubdhamadhuvratAya namaH
 751. OM gandhAya namaH
 752. OM gandharvarAjAya namaH
 753. OM gandharvapriyakRtE namaH
 754. OM gandharvavidyAtattvajJAya namaH
 755. OM gandharvaprItivardhanAya namaH
 756. OM gakArabIjanilayAya namaH
 757. OM gakArAya namaH
 758. OM garvigarvanudE namaH
 759. OM gandharvagaNasaMsEvyAya namaH
 760. OM gandharvavaradAyakAya namaH
 761. OM gandharvAya namaH
 762. OM gandhamAtaGgAya namaH
 763. OM gandharvakuladaivatAya namaH
 764. OM gandharvagarvasaMchEttrE namaH
 765. OM gandharvavaradarpaghnE namaH
 766. OM gandharvapravaNasvAntAya namaH
 767. OM gandharvagaNasaMstutAya namaH
 768. OM gandharvArcitapAdAbjAya namaH
 769. OM gandharvabhayahArakAya namaH
 770. OM gandharvAbhayadAya namaH
 771. OM gandharvapratipAlakAya namaH
 772. OM gandharvagItacaritAya namaH
 773. OM gandharvapraNayOtsukAya namaH
 774. OM gandharvagAnazravaNapraNayinE namaH
 775. OM garvabhaJjanAya namaH
 776. OM gandharvatrANasannaddhAya namaH
 777. OM gandharvasamarakSamAya namaH
 778. OM gandharvastrIbhirArAdhyAya namaH
 779. OM gAnAya namaH
 780. OM gAnapaTavE namaH
 781. OM gacchAya namaH
 782. OM gacchapatayE namaH
 783. OM gacchanAyakAya namaH
 784. OM gacchagarvaghnE namaH
 785. OM gaccharAjAya namaH
 786. OM gacchEzAya namaH
 787. OM gaccharAjanamaskRtAya namaH
 788. OM gacchapriyAya namaH
 789. OM gacchaguravE namaH
 790. OM gacchatrANakRtOdyamAya namaH
 791. OM gacchaprabhavE namaH
 792. OM gacchacarAya namaH
 793. OM gacchapriyakRtOdyamAya namaH
 794. OM gacchagItaguNAya namaH
 795. OM gacchamaryAdApratipAlakAya namaH
 796. OM gacchadhAtrE namaH
 797. OM gacchabhartrE namaH
 798. OM gacchavandyAya namaH
 799. OM gurOrguravE namaH
 800. OM gRtsAya namaH
 801. OM gRtsamadAya namaH
 802. OM gRtsamadAbhISTavarapradAya namaH
 803. OM gIrvANagItacaritAya namaH
 804. OM gIrvANagaNasEvitAya namaH
 805. OM gIrvANavaradAtrE namaH
 806. OM gIrvANabhayanAzakRtE namaH
 807. OM gIrvANaguNasaMvItAya namaH
 808. OM gIrvANArAtisUdanAya namaH
 809. OM gIrvANadhAmnE namaH
 810. OM gIrvANagOptrE namaH
 811. OM gIrvANagarvahRdE namaH
 812. OM gIrvANArtiharAya namaH
 813. OM gIrvANavaradAyakAya namaH
 814. OM gIrvANazaraNAya namaH
 815. OM gItanAmnE namaH
 816. OM gIrvANasundarAya namaH
 817. OM gIrvANaprANadAya namaH
 818. OM gantrE namaH
 819. OM gIrvANAnIkarakSakAya namaH
 820. OM guhEhApUrakAya namaH
 821. OM gandhamattAya namaH
 822. OM gIrvANapuSTidAya namaH
 823. OM gIrvANaprayutatrAtrE namaH
 824. OM gItagOtrAya namaH
 825. OM gatAhitAya namaH
 826. OM gIrvANasEvitapadAya namaH
 827. OM gIrvANaprathitAya namaH
 828. OM galatE namaH
 829. OM gIrvANagOtrapravarAya namaH
 830. OM gIrvANaphaladAyakAya namaH
 831. OM gIrvANapriyakartrE namaH
 832. OM gIrvANAgamasAravidE namaH
 833. OM gIrvANAgamasampattayE namaH
 834. OM gIrvANavyasanApahAya namaH
 835. OM gIrvANapraNayAya namaH
 836. OM gItagrahaNOtsukamAnasAya namaH
 837. OM gIrvANabhramasambhEttrE namaH
 838. OM gIrvANagurupUjitAya namaH
 839. OM grahAya namaH
 840. OM grahapatayE namaH
 841. OM grAhAya namaH
 842. OM grahapIDApraNAzanAya namaH
 843. OM grahastutAya namaH
 844. OM grahAdhyakSAya namaH
 845. OM grahEzAya namaH
 846. OM grahadaivatAya namaH
 847. OM grahakRtE namaH
 848. OM grahabhartrE namaH
 849. OM grahEzAnAya namaH
 850. OM grahEzvarAya namaH
 851. OM grahArAdhyAya namaH
 852. OM grahatrAtrE namaH
 853. OM grahagOptrE namaH
 854. OM grahOtkaTAya namaH
 855. OM grahagItaguNAya namaH
 856. OM granthapraNEtrE namaH
 857. OM grahavanditAya namaH
 858. OM gavinE namaH
 859. OM gavIzvarAya namaH
 860. OM garviNE namaH
 861. OM garviSThAya namaH
 862. OM garvigarvaghnE namaH
 863. OM gavAmpriyAya namaH
 864. OM gavAnnAthAya namaH
 865. OM gavIzAnAya namaH
 866. OM gavAmpatayE namaH
 867. OM gavyapriyAya namaH
 868. OM gavAmgOptrE namaH
 869. OM gavisampattisAdhakAya namaH
 870. OM gavirakSaNasannaddhAya namaH
 871. OM gavAmbhayaharAya namaH
 872. OM gavigarvaharAya namaH
 873. OM gOdAya namaH
 874. OM gOpradAya namaH
 875. OM gOjayapradAya namaH
 876. OM gajAyutabalAya namaH
 877. OM gaNDaguJjanmattamadhuvratAya namaH
 878. OM gaNDasthalalasaddAnamilanmattAlimaNDitAya namaH
 879. OM guDAya namaH
 880. OM guDapriyAya namaH
 881. OM gaNDagaladdAnAya namaH
 882. OM guDAzanAya namaH
 883. OM guDAkEzAya namaH
 884. OM guDAkEzasahAyAya namaH
 885. OM guDalaDDubhujE namaH
 886. OM guDabhujE namaH
 887. OM guDabhuggaNyAya namaH
 888. OM guDAkEzavarapradAya namaH
 889. OM guDAkEzArcitapadAya namaH
 890. OM guDAkEzasakhAya namaH
 891. OM gadAdharArcitapadAya namaH
 892. OM gadAdharavarapradAya namaH
 893. OM gadAyudhAya namaH
 894. OM gadApANayE namaH
 895. OM gadAyuddhavizAradAya namaH
 896. OM gadaghnE namaH
 897. OM gadadarpaghnAya namaH
 898. OM gadagarvapraNAzanAya namaH
 899. OM gadagrastaparitrAtrE namaH
 900. OM gadADambarakhaNDakAya namaH
 901. OM guhAya namaH
 902. OM guhAgrajAya namaH
 903. OM guptAya namaH
 904. OM guhAzAyinE namaH
 905. OM guhAzayAya namaH
 906. OM guhaprItikarAya namaH
 907. OM gUDhAya namaH
 908. OM gUDhagulphAya namaH
 909. OM guNaikadRzE namaH
 910. OM girE namaH
 911. OM gISpatayE namaH
 912. OM girIzAnAya namaH
 913. OM gIrdEvIgItasadguNAya namaH
 914. OM gIrdEvAya namaH
 915. OM gISpriyAya namaH
 916. OM gIrbhuvE namaH
 917. OM gIrAtmanE namaH
 918. OM gISpriyaGkarAya namaH
 919. OM gIrbhUmayE amaH
 920. OM gIrasajJAya namaH
 921. OM gIHprasannAya namaH
 922. OM girIzvarAya namaH
 923. OM girIzajAya namaH
 924. OM girauzAyinE namaH
 925. OM girirAjasukhAvahAya namaH
 926. OM girirAjArcitapadAya namaH
 927. OM girirAjanamaskRtAya namaH
 928. OM girirAjaguhAviSTAya namaH
 929. OM girirAjAbhayapradAya namaH
 930. OM girirAjESTavaradAya namaH
 931. OM girirAjaprapAlakAya namaH
 932. OM girirAjasutAsUnavE namaH
 933. OM girirAjajayapradAya namaH
 934. OM girivrajavanasthAyinE namaH
 935. OM girivrajacarAya namaH
 936. OM gargAya namaH
 937. OM gargapriyAya namaH
 938. OM gargadEvAya namaH
 939. OM garganamaskRtAya namaH
 940. OM gargabhItiharAya namaH
 941. OM gargavaradAya namaH
 942. OM gargasaMstutAya namaH
 943. OM gargagItaprasannAtmanE namaH
 944. OM gargAnandakarAya namaH
 945. OM gargapriyAya namaH
 946. OM gargamAnapradAya namaH
 947. OM gargAribhaJjakAya namaH
 948. OM gargavargaparitrAtrE namaH
 949. OM gargasiddhipradAyakAya namaH
 950. OM gargaglAniharAya namaH
 951. OM gargabhramahRdE namaH
 952. OM gargasaGgatAya namaH
 953. OM gargAcAryAya namaH
 954. OM gargamunayE namaH
 955. OM gargasanmAnabhAjanAya namaH
 956. OM gambhIrAya namaH
 957. OM gaNitaprajJAya namaH
 958. OM gaNitAgamasAravidE namaH
 959. OM gaNakAya namaH
 960. OM gaNakazlAghyAya namaH
 961. OM gaNakapraNayOtsukAya namaH
 962. OM gaNakapravaNasvAntAya namaH
 963. OM gaNitAya namaH
 964. OM gaNitAgamAya namaH
 965. OM gadyAya namaH
 966. OM gadyamayAya namaH
 967. OM gadyapadyavidyAvizAradAya namaH
 968. OM galalagnamahAnAgAya namaH
 969. OM galadarciSE namaH
 970. OM galanmadAya namaH
 971. OM galatkuSThivyathAhantrE namaH
 972. OM galatkuSThisukhapradAya namaH
 973. OM gambhIranAbhayE namaH
 974. OM gambhIrasvarAya namaH
 975. OM gambhIralOcanAya namaH
 976. OM gambhIraguNasampannAya namaH
 977. OM gambhIragatizObhanAya namaH
 978. OM garbhapradAya namaH
 979. OM garbharUpAya namaH
 980. OM garbhApadvinivArakAya namaH
 981. OM garbhAgamanasannAzAya namaH
 982. OM garbhadAya namaH
 983. OM garbhazOkanudE namaH
 984. OM garbhatrAtrE namaH
 985. OM garbhagOptrE namaH
 986. OM garbhapuSTikarAya namaH
 987. OM garbhAzrayAya namaH
 988. OM garbhamayAya namaH
 989. OM garbhAmayanivArakAya namaH
 990. OM garbhAdhArAya namaH
 991. OM garbhadharAya namaH
 992. OM garbhasantOSasAdhakAya namaH
 993. OM garbhagauravasandhAnasAdhanAya namaH
 994. OM garbhavargahRdE namaH
 995. OM garIyasE namaH
 996. OM garvanudE namaH
 997. OM garvamardinE namaH
 998. OM garadamardakAya namaH
 999. OM garasantApazamanAya namaH
 1000. OM gururAjyasukhapradAya namaH||iti zrIrudrayAmalE gakArAdi zrI gaNapatisahasranAmAvaliH sampUrNA||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox