From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


gaNapatyaSTOttarazatanAmastOtram


||dhyAnam||

OMkArasannibhamibhAnanamindubhAlaM muktAgrabindumamaladyutimEkadantam|
lambOdaraM kalacaturbhujamAdidEvaM dhyAyEnmahAgaNapatiM matisiddhikAntam||


||stOtram||

gaNEzvarO gaNakrIDO mahAgaNapatistathA|
vizvakartA vizvamukhO durjayO dhUrjayO jayaH||1||
surUpaH sarvanEtrAdhivAsO vIrAsanAzrayaH|
yOgAdhipastArakasthaH puruSO gajakarNakaH||2||
citrAGgaH zyAmadazanO bhAlacandrazcaturbhujaH|
zambhutEjA yajJakAyaH sarvAtmA sAmabRMhitaH||3||
kulAcalAMsO vyOmanAbhiH kalpadrumavanAlayaH|
nimnanAbhiH sthUlakukSiH pInavakSA bRhadbhujaH||4||
pInaskandhaH kambukaNThO lambOSThO lambanAsikaH|
sarvAyavasampUrNaH sarvalakSaNalakSitaH||5||
ikSucApadharaH zUlI kAntikandalitAzrayaH|
akSamAlAdharO jJAnamudrAvAn vijayAvahaH||6||
kAminIkAmanAkAmamAlinIkElilAlitaH|
amOghasiddhirAdhAra AdhArAdhEyavarjitaH||7||
indIvaradalazyAma indumaNDalanirmalaH|
karmasAkSI karmakartA karmAkarmaphalapradaH||8||
kamaNDaludharaH kalpaH kapardI kaTisUtrabhRt|
kAruNyadEhaH kapilO guhyAgamanirUpitaH||9||
guhAzayO guhAbdhisthO ghaTakumbhO ghaTOdaraH|
pUrNAnandaH parAnandO dhanadO dharaNIdharaH||10||
bRhattamO brahmaparO brahmaNyO brahmavitpriyaH|
bhavyO bhUtAlayO bhOgadAtA caiva mahAmanAH||11||
varENyO vAmadEvazca vandyO vajranivAraNaH|
vizvakartA vizvacakSurhavanaM havyakavyabhuk||12||
svatantraH satyasaGkalpastathA saubhAgyavardhanaH|
kIrtidaH zOkahArI ca trivargaphaladAyakaH||13||
caturbAhuzcaturdantazcaturthAtithisambhavaH|
sahasrazIrSA puruSaH sahasrAkSaH sahasrapAt||14||
kAmarUpaH kAmagatirdviradO dvIparakSakaH|
kSEtrAdhipaH kSamAbhartA layasthO laDDukapriyaH||15||
prativAdimukhastambhO duSTacittaprasAdanaH|
bhagavAn bhaktisulabhO yAjJikO yAjakapriyaH||16||
ityEvaM dEvadEvasya gaNarAjasya dhImataH|
zatamaSTOttaraM nAmnAM sArabhUtaM prakIrtitam||17||

sahasranAmnAmAkRSya mayA prOktaM manOharam|
brAhmE muhUrtE cOtthAya smRtvA dEvaM gaNEzvaram|
paThEtstOtramidaM bhaktyA gaNarAjaH prasIdati||18||

|| iti zrIgaNEzapurANE upAsanAkhaNDE zrIgaNapatyaSTOttarazatanAmastOtraM sampUrNam ||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox