From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


gaNEzASTOttarazatanAmastOtram

vinAyakO vighnarAjO gaurIputrO gaNEzvaraH|
skandAgrajO'vyayO pUtO dakSO'dhyakSO dvijapriyaH||1||
agnigarbhacchidindrazrIpradO vANIbalapradaH|
sarvasiddhipradaH zarvatanayaH zarvarIpriyaH||2||
sarvAtmakaH sRSTikartA dEvO'nEkArcitaH zivaH|
zuddhO buddhipriyaH zAntO brahmacArI gajAnanaH||3||
dvaimAtrEyO munistutyO bhaktavighnavinAzanaH|
EkadantazcaturbAhuzcaturaH zaktisaMyutaH||4||
lambOdaraH zUrpakarNO harirbrahmaviduttamaH|
kAlO grahapatiH kAmI sOmasUryAgnilOcanaH||5||
pAzAGkuzadharazcaNDO guNAtItO niraJjanaH|
akalmaSaH svayaMsiddhaH siddhArcitapadAmbujaH||6||
bIjapUraphalAsaktO varadaH zAzvataH kRtiH|
vidvatpriyO vItabhayO gadI cakrIkSucApadhRt||7||
zrIdO'jOtpalakaraH zrIpatiH stutiharSitaH|
kulAdribhEttA jaTilaH kalikalmaSanAzanaH||8||
candracUDAmaNiH kAntaH pApahArI samAhitaH|
AzritaH zrIkaraH saumyO bhaktavAJchitadAyakaH||9||
zAntaH kaivalyasukhadaH saccidAnandavigrahaH|
jJAnI dayAyutO dAntO brahma dvESavivarjitaH||10||
pramattadaityabhayadaH zrIkaNThO vibudhEzvaraH|
ramArcitO vidhirnAgarAjayajJOpavItavAn||11||
sthUlakaNThaH svayaGkartA sAmaghOSapriyO paraH|
sthUlatuNDO'graNIrdhIrO vAgIzaH siddhidAyakaH||12||
dUrvAbilvapriyO'vyaktamUrtiradbhutamUrtimAn|
zailEndratanujOtsaGgakhElanOtsukamAnasaH||13||
svalAvaNyasudhAsArajitamanmathavigrahaH|
samastajagadAdhArO mAyI mUSikavAhanaH||14||

hRSTastuSTaH prasannAtmA sarvasiddhipradAyakaH||15||
|| iti zrI gaNEzASTOttarazatanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox