From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


gaGgAdazaharAstOtram

brahmOvAca

namaH zivAyai gaGgAyai zivadAyai namO namaH|
namastE rudrarUpiNyai zAGkaryai tE namO namaH||1||
namastE vizvarUpiNyai brahmamUrtyai namO namaH|
sarvadEvasvarUpiNyai namO bhESajamUrtayE||2||
sarvasya sarvavyAdhInAM bhiSak-zrESThyai namO'stu tE|
sthANujaGgamasambhUtaviSahantryai namO namaH||3||
bhOgOpabhOgadAyinyai bhOgavatyai namO namaH|
mandAkinyai namastE'stu svargadAyai namO namaH||4||
namastrailOkyabhUSAyai jagaddhAtryai namO namaH|
namaH strIzuklasaMsthAyai tEjOvatyai namO namaH||5||
nandAyai liGgadhAriNyai nArAyaNyai namO namaH|
namastE vizvamukhyAyai rEvatyai tE namO namaH||6||
bRhatyai tE namastE'stu lOkadhAtryai namO namaH|
namastE vizvamitrAyai nandinyai tE namO namaH||7||
pRthvyai zivAmRtAyai ca suvRSAyai namO namaH|
zAntAyai ca variSThAyai varadAyai namO namaH||8||
usrAyai sukhadOgdhryai ca saJjIvinyai namO namaH|
brahmiSThAyai brahmadAyai duritaghnyai namO namaH||9||
praNatArtiprabhaJjinyai jaganmAtrE namO'stu tE|
sarvApatpratipakSAyai maGgalAyai namO namaH||10||
zaraNAgatadInArtaparitrANaparAyaNE|
sarvasyArtiharE dEvi nArAyaNi namO'stutE||11||
nirlEpAyai durgahantryai dakSAyai tE namO namaH|
parAtparatarE tubhyaM namastE mOkSadE sadA||12||
gaGgE mamAgratO bhUyA gaGgE mE dEvi pRSThataH|
gaGgE mE pArzvayOrEhi tvayi gaGgE'stu mE sthitiH||13||

Adau tvamantE madhyE ca sarvaM tvaM gAM gatE zubhE
tvamEva mUlaprakRtistvaM hi nArAyaNaH paraH|
gaGgE tvaM paramAtmA ca zivastubhyaM namaH zivE||14||

ya idaM paThati stOtraM bhaktyA nityaM narO'pi yaH|
zRNuyAcchraddhayA yuktaH kAyavAkcittasambhavaiH||15||
dazadhA saMsthitairdOSaiH sarvairEva pramucyatE|
sarvAnkAmAnavApnOti prEtya brahmaNi lIyatE||16||
jyESThE mAsi sitE pakSE dazamI hastasaMyutA|
tasyAM dazamyAmEtacca stOtraM gaGgAjalE sthitaH||17||
yaH paThEddazakRtvastu daridrO vA'pi cAkSamaH|
sO'pi tatphalamApnOti gaGgAM sampUjya yatnataH||18||
adattAnAmupAdAnaM hiMsA caivAvidhAnataH|
paradArOpasEvA ca kAyikaM trividhaM smRtam||19||
pAruSyamanRtaM caiva paizunyaM cApi sarvazaH|
asambaddhapralApazca vAGmayaM syAccaturvidham||20||
paradravyESvabhidhyAnaM manasAniSTacintanam|
vitathAbhinivEzazca mAnasaM trividhaM smRtam||21||
EtAni daza pApAni hara tvaM mama jAhnavi|
dazapApaharA yasmAttasmAddazaharA smRtA||22||
trayastriMzacchataM pUrvAn pitlRnatha pitAmahAn|
uddharatyEva saMsArAnmantrENAnEna pUjitA||23||

namO bhagavatyai dazapApaharAyai gaGgAyai nArAyaNyai rEvatyai
zivAyai dakSAyai amRtAyai vizvarUpiNyai nandinyai tE namO namaH||

sitamakaraniSaNNAM zubhravarNAM trinEtrAm
karadhRtakalazOdyatsOtpalAmatyabhISTAm|
vidhiharihararUpAM sEndukOTIrajuSTAm
kalitasitadukUlAM jAhnavIM tAM namAmi||24||
AdAvAdipitAmahasya nigamavyApArapAtrE jalam
pazcAtpannagazAyinO bhagavataH pAdOdakaM pAvanam|
bhUyaH zambhujaTAvibhUSaNamaNirjahnOrmaharSEriyam
dEvI kalmaSanAzinI bhagavatI bhAgIrathI dRzyatE||25||
gaGgA gaGgEti yO brUyAdyOjanAnAM zatairapi|
mucyatE sarvapApEbhyO viSNulOkaM sa gacchati||26||

||iti skandE mahApurANE EkAzIti sAhasryAM saMhitAyAM tRtIyE kAzIkhaNDE dharmAbdhisthA zrIgaGgAdazaharAstOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox