From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


gOdASTOttarazatanAmAvaliH


 1. OM zrIraGganAyakyai namaH
 2. OM gOdAyai namaH
 3. OM viSNucittAtmajAyai namaH
 4. OM satyai namaH
 5. OM gOpIvESadharAyai namaH
 6. OM dEvyai namaH
 7. OM bhUsutAyai namaH
 8. OM bhOgazAlinyai namaH
 9. OM tulasIkAnanOdbhUtAyai namaH
 10. OM zrIdhanvipuravAsinyai namaH
 11. OM bhaTTanAthapriyakaryai namaH
 12. OM zrIkRSNahitabhOginyai namaH
 13. OM AmuktamAlyadAyai namaH
 14. OM bAlAyai namaH
 15. OM raGganAthapriyAyai namaH
 16. OM parAyai namaH
 17. OM vizvambharAyai namaH
 18. OM kalAlApAyai namaH
 19. OM yatirAjasahOdaryai namaH
 20. OM kRSNAnuraktAyai namaH
 21. OM subhagAyai namaH
 22. OM sulabhazriyai namaH
 23. OM salakSaNAyai namaH
 24. OM lakSmIpriyasakhyai namaH
 25. OM zyAmAyai namaH
 26. OM dayAJcitadRgaJcalAyai namaH
 27. OM phalgunyAvirbhavAyai namaH
 28. OM ramyAyai namaH
 29. OM dhanurmAsakRtavratAyai namaH
 30. OM campakAzOka-punnAga-mAlatI-vilasat-kacAyai namaH
 31. OM AkAratrayasampannAyai namaH
 32. OM nArAyaNapadAzritAyai namaH
 33. OM zrImadaSTAkSarImantra-rAjasthita-manOrathAyai namaH
 34. OM mOkSapradAnanipuNAyai namaH
 35. OM manuratnAdhidEvatAyai namaH
 36. OM brahmaNyAyai namaH
 37. OM lOkajananyai namaH
 38. OM lIlAmAnuSarUpiNyai namaH
 39. OM brahmajJAnapradAyai namaH
 40. OM mAyAyai namaH
 41. OM saccidAnandavigrahAyai namaH
 42. OM mahApativratAyai namaH
 43. OM viSNuguNakIrtanalOlupAyai namaH
 44. OM prapannArtiharAyai namaH
 45. OM nityAyai namaH
 46. OM vEdasaudhavihAriNyai namaH
 47. OM zrIraGganAthamANikyamaJjaryai namaH
 48. OM maJjubhASiNyai namaH
 49. OM padmapriyAyai namaH
 50. OM padmahastAyai namaH
 51. OM vEdAntadvayabOdhinyai namaH
 52. OM suprasannAyai namaH
 53. OM bhagavatyai namaH
 54. OM zrIjanArdanadIpikAyai namaH
 55. OM sugandhavayavAyai namaH
 56. OM cAruraGgamaGgaladIpikAyai namaH
 57. OM dhvajavajrAGkuzAbjAGka-mRdupAda-latAJcitAyai namaH
 58. OM tArakAkAranakharAyai namaH
 59. OM pravAlamRdulAGgulyai namaH
 60. OM kUrmOpamEya-pAdOrdhvabhAgAyai namaH
 61. OM zObhanapArSNikAyai namaH
 62. OM vEdArthabhAvatattvajJAyai namaH
 63. OM lOkArAdhyAGghripaGkajAyai namaH
 64. OM AnandabudbudAkAra-sugulphAyai namaH
 65. OM paramAyai namaH
 66. OM aNukAyai namaH
 67. OM tEjaHzriyOjjvaladhRtapAdAGguli-subhUSitAyai namaH
 68. OM mInakEtana-tUNIra-cArujaGghA-virAjitAyai namaH
 69. OM kakudvajjAnuyugmADhyAyai namaH
 70. OM svarNarambhAbhasakthikAyai namaH
 71. OM vizAlajaghanAyai namaH
 72. OM pInasuzrONyai namaH
 73. OM maNimEkhalAyai namaH
 74. OM AnandasAgarAvarta-gambhIrAmbhOja-nAbhikAyai namaH
 75. OM bhAsvadbalitrikAyai namaH
 76. OM cArujagatpUrNa-mahOdaryai namaH
 77. OM navavallIrOmarAjyai namaH
 78. OM sudhAkumbhAyitastanyai namaH
 79. OM kalpamAlAnibhabujAyai namaH
 80. OM candrakhaNDanakhAJcitAyai namaH
 81. OM supravAzAGgulInyastamahAratnAGgulIyakAyai namaH
 82. OM navAruNapravAlAbha-pANidEza-samaJcitAyai namaH
 83. OM kambukaNThyai namaH
 84. OM sucubukAyai namaH
 85. OM bimbOSThyai namaH
 86. OM kundadantayujE namaH
 87. OM kAruNyarasa-niSyanda-nEtradvaya-suzObhitAyai namaH
 88. OM muktAzucismitAyai namaH
 89. OM cArucAmpEyanibhanAsikAyai namaH
 90. OM darpaNAkAra-vipula-kapOla-dvitayAJcitAyai namaH
 91. OM anantArka-prakAzOdyanmaNi-tATaGka-zObhitAyai namaH
 92. OM kOTisUryAgnisaGkAza-nAnAbhUSaNa-bhUSitAyai namaH
 93. OM sugandhavadanAyai namaH
 94. OM subhruvE namaH
 95. OM ardhacandralalATikAyai namaH
 96. OM pUrNacandrAnanAyai namaH
 97. OM nIlakuTilAlakazObhitAyai namaH
 98. OM saundaryasImAyai namaH
 99. OM vilasat-kastUrI-tilakOjjvalAyai namaH
 100. OM dhagaddha-gAyamAnOdyanmaNi-sImanta-bhUSaNAyai namaH
 101. OM jAjvalyamAla-sadratna-divyacUDAvataMsakAyai namaH
 102. OM sUryArdhacandra-vilasat-bhUSaNaJcita-vENikAyai namaH
 103. OM atyarkAnala-tEjOdhimaNi-kaJcukadhAriNyai namaH
 104. OM sadratnAJcitavidyOta-vidyutkuJjAbha-zATikAyai namaH
 105. OM nAnAmaNigaNAkIrNa-hEmAGgadasubhUSitAyai namaH
 106. OM kuGkumAgaru-kastUrI-divyacandana-carcitAyai namaH
 107. OM svOcitaujjvalya-vividha-vicitra-maNi-hAriNyai namaH
 108. OM asaGkhyEya-sukhasparza-sarvAtizaya-bhUSaNAyai namaH
 109. OM mallikA-pArijAtAdi divyapuSpa-sragaJcitAyai namaH
 110. OM zrIraGganilayAyai namaH
 111. OM pUjyAyai namaH
 112. OM divyadEzasuzObhitAyai namaH


|| iti zrI gOdASTOttarazatanAmAvaliH sampUrNA ||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox