From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


Stotras from bhAgavatam
kuntIstutiH (1.8) bhISmastutiH (1.9) catuzzlOki bhAgavatam (2.9) kUrmastOtram (3.5) yajJavarAhamUrtistutiH (3.13)
dhruvastutiH (4.9) nArAyaNakavacam (6.8) prahlAdastutiH (7.9) gajEndrastutiH (8.3) vAmanastOtram (8.17)
bAlarakSA (10.6) gOpikAgItam (10.31) akrUrastutiH (10.40) mucukundastutiH (10.51) rukmiNI-sandEzaH (10.52)

gOpikAgItam

gOpya UcuH

jayati tE'dhikaM janmanA vrajaH zrayata indirA zazvadatra hi|
dayita dRzyatAM dikSu tAvakAstvayi dhRtAsavastvAM vicinvatE||1||
zaradudAzayE sAdhujAtasat sarasijOdarazrImuSA dRzA|
suratanAtha tE'zulkadAsikA varada nighnatO nEha kiM vadhaH||2||
viSajalApyayAdvyAlarAkSasAdvarSamArutAdvaidyutAnalAt|
vRSamayAtmajAdvizvatO bhayAdRSabha tE vayaM rakSitA muhuH||3||
na khalu gOpIkAnandanO bhavAnakhiladEhinAmantarAtmadRk|
vikhanasArthitO vizvaguptayE sakha udEyivAnsAtvatAM kulE||4||
viracitAbhayaM vRSNidhUrya tE caraNamIyuSAM saMsRtErbhayAt|
karasarOruhaM kAnta kAmadaM zirasi dhEhi naH zrIkaragraham||5||
vrajajanArtihanvIra yOSitAM nijajanasmayadhvaMsanasmita|
bhaja sakhE bhavatkiGkarIH sma nO jalaruhAnanaM cAru darzaya||6||
praNatadEhinAM pApakarSaNaM tRNacarAnugaM zrInikEtanam|
phaNiphaNArpitaM tE padAmbujaM kRNu kucESu naH kRndhi hRcchayam||7||
madhurayA girA valguvAkyayA budhamanOjJayA puSkarEkSaNa|
vidhikarIrimA vIra muhyatIradharasIdhunApyAyayasva naH||8||
tava kathAmRtaM taptajIvanaM kavibhirIDitaM kalmaSApaham|
zravaNamaGgalaM zrImadAtataM bhuvi gRNanti yE bhUridA janAH||9||
prahasitaM priyaprEmavIkSaNaM viharaNaM ca tE dhyAnamaGgalam|
rahasi saMvidO yA hRdi spRzaH kuhaka nO manaH kSObhayanti hi||10||
calasi yadvrajAccArayanpazUnnalinasundaraM nAtha tE padam|
zilatRNAGkuraiH sIdatIti naH kalilatAM manaH kAnta gacchati||11||
dinaparikSayE nIlakuntalairvanaruhAnanaM bibhradAvRtam|
ghanarajasvalaM darzayanmuhurmanasi naH smaraM vIra yacchasi||12||
praNatakAmadaM padmajArcitaM dharaNimaNDanaM dhyEyamApadi|
caraNapaGkajaM zantamaM ca tE ramaNa naH stanESvarpayAdhihan||13||
suratavardhanaM zOkanAzanaM svaritavENunA suSThu cumbitam|
itararAgavismAraNaM nRNAM vitara vIra nastE'dharAmRtam||14||
aTati yadbhavAnahni kAnanaM truTi yugAyatE tvAmapazyatAm|
kuTilakuntalaM zrImukhaM ca tE jaDa udIkSatAM pakSmakRddRzAm||15||
patisutAnvayabhrAtRbAndhavAnativilaGghya tE'ntyacyutAgatAH|
gatividastavOdgItamOhitAH kitava yOSitaH kastyajEnnizi||16||
rahasi saMvidaM hRcchayOdayaM prahasitAnanaM prEmavIkSaNam|
bRhaduraH zriyO vIkSya dhAma tE muhuratispRhA muhyatE manaH||17||
vrajavanaukasAM vyaktiraGga tE vRjinahantryalaM vizvamaGgalam|
tyaja manAkca nastvatspRhAtmanAM svajanahRdrujAM yanniSUdanam||18||
yattE sujAtacaraNAmburuhaM stanESu
bhItAH zanaiH priya dadhImahi karkazESu
tEnATavImaTasi tadvyathatE na kiM svit
kUrpAdibhirbhramati dhIrbhavadAyuSAM naH||19||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE gOpikAgItaM nAma EkatriMzO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox