From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

hanumAn prArthanA

yatra yatra raghunAthakIrtanaM tatra tatra kRta-mastakAJjalim|
bASpavAriparipUrNa-lOcanaM mArutiM namata rAkSasAntakam‌||
asAdhyasAdhaka svAmin asAdhyaM tava kiM vada|
rAmadUtakRpasindhO matkAryaM sAdhaya prabhO||
buddhirbalaM yazO dhairyaM nirbhayatvam arOgatA|
ajADyaM vAkpaTutvaM ca hanUmatsmaraNAdbhavEt||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox