From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

hanumat paJcaratnam

vItAkhila-viSayEcchaM jAtAnandAzru-pulakamatyaccham|
sItApati-dUtAdyaM vAtAtmajamadya bhAvayE hRdyam||1||
taruNAruNa-mukha-kamalaM karuNA-rasapUra-pUritApAGgam|
saJjIvanamAzAsE maJjula-mahimAnamaJjanA-bhAgyam||2||
zambaravairi-zarAtigamambujadala-vipula-lOcanOdAram|
kambugalamaniladiSTaM bimba-jvalitOSThamEkamavalambE||3||
+
dUrIkRta-sItArtiH prakaTIkRta-rAmavaibhava-sphUrtiH|
dArita-dazamukha-kIrtiH puratO mama bhAtu hanumatO mUrtiH||4||
vAnara-nikarAdhyakSaM dAnavakula-kumuda-ravikara-sadRzam|
dIna-janAvana-dIkSaM pavanatapaH pAkapuJjamadrAkSam||5||
Etat pavanasutasya stOtraM yaH paThati paJcaratnAkhyam|
ciramiha-nikhilAn bhOgAn bhuktvA zrIrAma-bhaktibhAg bhavati||6||


||iti zrImacchaGkarAcAryaviracitaM hanumat-paJcaratnaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox