From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


|| vAyustutI ||

|| zrI harivAyustutiH ||

|| atha zrI nakhastutiH ||

pAntvasmAn puruhUtavairi-balavanmAtaGga-mAdyadghaTA-
kuMbhOccAdri-vipATanAdhikapaTu-pratyEka-vajrAyitAH |
zrImatkaNThIravAsya-pratata-sunakharA dAritArAti-dUra-
praddhvastadhvAnta-zAnta-pravitata-manasA bhAvitA nAki-vRndaiH || 1||

lakSmIkAnta samantatO'pi kalayan naivEzitus tE samam
pazyAmyuttama-vastu dUrataratO'pAstaM rasO yO'STamaH |
yadrOzOtkara-dakSa-nEtra-kuTila-prAntOtthitAgni-sphurat-
khadyOtOpama-visphuliGga-bhasitA brahmEzazakrOtkarAH || 2||

iti zrImadAnandatIrthabhagavatpAdAcAryaviracitA
zrInRsiMhanakhastutiH sampurNA |

|| atha zrI harivAyustutiH ||

maGgalAcaraNam ||

zrImadviSNvaGghri-niSThAtiguNagurutama-zrImadAnandatIrtha-
trailOkyAcArya-pAdOjjvala-jalaja-lasat pAMsavO'smAnpunantu |
vAcAM yatra praNEtrI tribhuvanamahitA zAradA zAradEndu-
jyOtsnA-bhadrasmita-zrI-dhavalita-kakubhA prEmabhAraM babhAra || 1||

utkaNThA-kuNTha-kOlAhala-javaviditAjasra-sEvAnuvRddha-
prAjJAtmajJAna-dhUtAndhatamasasumanO mauliratnAvalInAm |
bhaktyudrEkAvagADha praghaTanasaghaTAtkAra saGghRSyamANa |
prAntaprAgryAGghri-pIThOtthita-kanakarajaH-piJjarAraJjitAzAH || 2||

janmAdhivyAdhyupAdhipratihativirahaprApakANAM guNAnAm |
agryANAM arpakANAM ciramuditacidAnanda sandOhadAnAm |
EtESAmEzadOSa pramuSitamanasAM dvESiNAM dUSakANAm |
daityAnAmArthimandhE tamasi vidadhatAM saMstavEnAsmi zaktaH || 3||

asyAviSkartukAmaM kalimalakaluSE'sminjanEjJAnamArgam |
vandyaM candrEndrarudra dyumaNiphaNivayOH nAyakadyairihAdya |
madhvAkhyaM mantrasiddhaM kimutakRtavatO mArutasyAvatAram |
pAtAraM pAramESTyaM padamapavipadaH prApturApanna puMsAm || 4||

udyadvidyutpracaNDAM nijaruci nikaravyApta lOkAvakAzO |
bibhradbhImO bhujEyO'bhyudita dinakarAbhAGgadADhya prakANDE |
vIryOddhAryAM gadAgryAmayamiha sumatiMvAyudEvOvidadhyAt |
adhyAtmajJAnanEtA yativaramahitO bhUmibhUSAmarNimE || 5||

saMsArOttApanityOpazamada sadaya snEhahAsAMbupUra |
prOdyadvidyAvanadya dyutimaNikiraNa zrENisaMpUritAzaH |
zrIvatsAGkAdhi vAsOcita tarasaralazrImadAnandatIrtha |
kSIrAMbhOdhirvibhindyAdbhavadanabhimataMbhUrimEbhUti hEtuH || 6||

mUla-vAyu-stutiH ||

mUrdhanyESO'njalirmE dRDhataramihatE badhyatE bandhapAza |
kSEtrEdhAtrE sukhAnAM bhajati bhuvi bhaviSyadvidhAtrE dyubhartrE |
atyantaM santataM tvaM pradiza padayugE hanta santApa bhAjAm |
asmAkaM bhaktimEkAM bhagavata utatE mAdhavasyAtha vAyOH || 7||

sAbhrOSNAbhIzu zubhraprabhamabhayanabhO bhUribhUbhRdvibhUtiH |
bhrAjiSNurbhUrRbhUNAM bhavanamapi vibhO'bhEdibabhrEbabhUvE |
yEnabhrOvibhramastE bhramayatusubhRzaM babhruvaddurbhRtAzAn |
bhrAntirbhEdAva bhAsastvitibhayamabhi bhOrbhUkSyatOmAyibhikSUn || 8||

yE'muMbhAvaMbhajantE suramukhasujanArAdhitaM tE tRtIyam |
bhAsantE bhAsuraistE sahacaracalitaizcAmaraizcAruvEzAH |
vaikuNThE kaNThalagna sthirazuci vilasatkAnti tAruNyalIlA |
lAvaNyA pUrNakAntA kucabharasulabhAzlESasammOdasAndrAH || 9||

AnandAnmandamandA dadati hi marutaH kundamandAranandyAvartA |
'mOdAn dadhAnAM mRdupada muditOdgItakaiH sundarINAm |
vRndairAvandya muktEndvahimagu madanAhIndra dEvEndrasEvyE |
maukundE mandarE'sminnaviratamudayanmOdinAM dEva dEva || 10||

uttaptAtyutkaTatviT prakaTakaTakaTa dhvAnasaGghaTTanOdyad |
vidyudvyUDhasphuliGga prakara vikiraNOtkvAthitE bAdhitAGgAn |
udgADhaMpAtyamAnA tamasi tata itaH kiGkaraiH paGkilEtE |
paGktirgrAvNAM garimNAM glapayati hi bhavadvESiNO vidvadAdya || 11||

asminnasmadgurUNAM haricaraNa ciradhyAna sanmaGgalAnAm |
yuSmAkaM pArSvabhUmiM dhRtaraNaraNikaH svargisEvyAMprapannaH |
yastUdAstE sa AstE'dhibhavamasulabha klEza nirmUkamasta |
prAyAnandaM kathaM cinnavasati satataM paJcakaSTE'tikaSTE || 12||

kSut kSAmAn rUkSarakSO radakharanakhara kSuNNavikSObhitAkSAn |
AmagnAnAndhakUpE kSuramukhamukharaiH pakSibhirvikSatAGgAn |
pUyAsRnmUtra viSThA krimikulakalilEtatkSaNakSipta zaktyAdyastra |
vrAtArditAn stvadviSa upajihatE vajrakalpA jalUkAH || 13||

mAtarmEmAtarizvan pitaratulagurO bhrAtariSTAptabandhO |
svAminsarvAntarAtmannajarajarayitaH janmamRtyAmayAnAm |
gOvindE dEhibhaktiM bhavatica bhagavannUrjitAM nirnimittAm |
nirvyAjAM nizcalAM sadguNagaNa bRhatIM zAzvatImAzudEva || 14||

viSNOrattyuttamatvAdakhilaguNagaNaistatra bhaktiGgariSThAm |
saMzliSTE zrIdharAbhyAmamumatha parivArAtmanA sEvakESu |
yaH sandhattE viriJci zvasana vihagapAnanta rudrEndra pUrvE |
SvAdhyAyaMstAratamyaM sphuTamavati sadA vAyurasmadgurustam || 15||

tattvajJAn muktibhAjaH sukhayisi hi gurO yOgyatAtAratamyAt |
AdhatsE mizrabuddhiM stridivanirayabhUgOcarAnnityabaddhAn |
tAmisrAndhAdikAkhyE tamasisubahulaM duHkhayasyanyathAjJAn |
viSNOrAjJAbhiritthaM zRti zatamitihAsAdi cAkarNayAmaH || 16||

hanumat-stutiH ||

vandE'haM taM hanUmAniti mahitamahApauruSO bAhuzAli |
khyAtastE'gryO'vatAraH sahita iha bahubrahmacaryAdi dharmaiH |
sasnEhAnAM sahasvAnaharaharahitaM nirdahan dEhabhAjAm |
aMhOmOhApahO yaH spRhayati mahatIM bhaktimadyApi rAmE || 17||

prAkpaJcAzatsahasrairvyavahitamahitaM yOjanaiH parvataM tvam |
yAvatsaJjIvanAdyauSadha nidhimadhikaprANalaGkAmanaiSiH |
adrAkSIdutpatantaM tata uta girimutpATayantaM gRhItvA |
yAntaM khE rAghavAGghrau praNatamapi tadaikakSaNE tvAMhilOkaH || 18||

kSiptaH pazcAtsatsalIlaM zatamatulamatE yOjanAnAM sa |
uccastAvadvistAra vaMzcyApi upalalavaiva vyagrabuddhyA tvayAtaH |
svasvasthAnasthitAti sthirazakala zilAjAla saMzlESa naSTa |
chEdAGkaH prAgivAbhUt kapivaravapuSastE namaH kauzalAya || 19||

dRSTvA dRSTAdhipOraH sphuTitakanaka sadvarma ghRSTAsthikUTam |
niSpiSTaM hATakAdri prakaTa taTa taTAkAti zaGkO janO'bhUt |
yEnAjau rAvaNAripriyanaTanapaTurmuSTiriSTaM pradESTum |
kiMnESTE mE sa tE'STApadakaTa kataTitkOTi bhAmRSTa kASThaH || 20||

dEvyAdEza praNIti dRhiNa haravarAvadya rakSO vighAtA |
'dyAsEvOdyaddayArdraH sahabhujamakarOdrAmanAmA mukundaH |
duSprApE pAramESThyE karatalamatulaM mUrdhivinyasya dhanyam |
tanvanbhUyaH prabhUta praNaya vikasitAbjEkSaNastvEkSamANaH || 21||

bhIma-stutiH ||

jaghnEnighnEnavighnO bahulabalabakadhvaMsa nAdyEnazOcat |
viprAnukrOza pAzairasu vidhRti sukhasyaikacakrAjanAnAm |
tasmaitEdEva kurmaH kurukulapatayE karmaNAcapraNAmAn |
kirmIraM durmatInAM prathamaM atha ca yO narmaNA nirmamAtha || 22||

nirmRdnannatya yatnaM vijaravara jarAsandha kAyAsthisandhIn |
yuddhE tvaM svadhvarE vApazumivadamayan viSNu pakSadviDIzam |
yAvatpratyakSa bhUtaM nikhilamakhabhujaM tarpayAmAsithAsau |
tAvatyAyOji tRptyAkimuvada bhaghavan rAjasUyAzvamEdhE || 23||

kSvElAkSINATTahAsahaM tavaraNamarihannudgadOddAmabAhOH |
bahvakSauhiNya nIkakSapaNa sunipuNaM yasya sarvOttamasya |
zuSrUzArthaM cakartha svayamayamatha saMvaktumAnandatIrtha |
zrImannAmansamarthastvamapi hi yuvayOH pAdapadmaM prapadyE || 24||

dRhyantIMhRdRhaM mAM dRtamanila balAdrAvayantImavidyA |
nidrAMvidrAvya sadyO racanapaTumathApAdyavidyAsamudra |
vAgdEvI sA suvidyA draviNada viditA draupadI rudrapatnyAt |
udriktAdrAgabhadrA drahayatu dayitA pUrvabhImAjJayAtE || 25||

yAbhyAM zuzrUSurAsIH kurukula jananE kSatraviprOditAbhyAm |
brahmabhyAM bRMhitAbhyAM citasukha vapuSA kRSNanAmAspadAbhyAm |
nirbhEdAbhyAM vizESAdvivacana vizayAbhyAmubhAbhyAmamUbhyAm |
tubhyaM ca kSEmadEbhyaH sarisijavilasallOcanEbhyO namO'stu || 26||

gacchan saugandhikArthaM pathi sa hanumataH pucchamacchasya |
bhImaH prOddhartuM nAzakatsa tvamumuruvapuSA bhISayAmAsa cEti |
pUrNajJAnaujasOstE gurutamavapuSOH zrImadAnandatIrtha |
krIDAmAtraM tadEtat pramadada sudhiyAM mOhaka dvESabhAjAm || 27||

bahvIH kOTIraTIkaH kuTalakaTumatInutkaTATOpa kOpAn |
drAkcatvaM satvaratvAccaraNada gadayA pOthayAmAsithArIn |
unmathyA tatthya mithyAtva vacana vacanAn utpathasthAMstathA'yAn |
prAyacchaH svapriyAyai priyatama kusumaM prANa tasmai namastE || 28||

madhva-stutiH ||

dEhAdutkrAmitAnAmadhipati rasatAmakramAdvakrabuddhiH |
kruddhaH krOdhaikavazyaH krimiriva maNimAn duSkRtI niSkriyArtham |
cakrE bhUcakramEtya krakacamiva satAM cEtasaH kaSTazAstraM |
dustarkaM cakrapANErguNagaNa virahaM jIvatAM cAdhikRtya || 29||

taddutprEkSAnusArAtkatipaya kunarairAdRtO'nyairvisRSTO |
brahmAhaM nirguNO'haM vitathamidamiti hyESapAzaNDavAdaH |
tadyuktyAbhAsa jAla prasara viSatarUddAhadakSapramANa |
jvAlAmAlAdharO'gniH pavana vijayatE tE'vatArastRtIyaH || 30||

AkrOzantOnirAzA bhayabhara vivazasvAzayAcchinnadarpA |
vAzantO dEzanAzasviti bata kudhiyAM nAzamAzAdazA'zu |
dhAvantO'zlIlazIlA vitatha zapatha zApA zivAH zAnta zauryAH |
tvadvyAkhyA siMhanAdE sapadi dadRzirE mAyi gOmAyavastE || 31||

triSvapyEvAvatArESvaribhirapaghRNaM hiMsitOnirvikAraH |
sarvajJaH sarvazaktiH sakalaguNagaNApUrNa rUpapragalbhaH |
svacchaH svacchanda mRtyuH sukhayasi sujanaM dEvakiM citramatra |
trAtA yasya tridhAmA jagadutavazagaM kiGkarAH zaGkarAdyAH || 32||

udyanmandasmita zrIrmRdu madhumadhurAlApa pIyUSadhArA |
pUrAsEkOpazAntA sukhasujana manOlOcanA pIyamAnaM |
sandrakSyEsundaraM sanduhadiha mahadAnandaM AnandatIrtha |
zrImadvaktEndru biMbaM duratanududitaM nityadAhaM kadAnu || 33||

prAcInAcIrNa puNyOccaya caturatarAcAratazcArucittAn |
atyuccAM rOcayantIM zRticita vacanAMzrAva kAMzcOdyacuJcUn |
vyAkhyAmutkhAta duHkhAM ciramucita mahAcArya cintAratAMstE |
citrAM sacchAstrakartAzcaraNa paricarAM chrAvayAsmAMzcakiJcit || 34||

pIThEratnOkapaklRptE rucirarucimaNi jyOtiSA sanniSaNNam |
brahmANaM bhAvinaM tvAM jvalati nijapadE vaidikAdyA hi vidyAH |
sEvantE mUrtimatyaH sucaritacaritaM bhAti gandharva gItaM |
pratyEkaM dEvasaMsatsvapi tava bhaghavannartitaddyOvadhUSu || 35||

sAnukrOSairajasraM janimRti nirayAdyUrmimAlAvilE'smin |
saMsArAbdhaunimagnAMzaraNamazaraNAnicchatO vIkSyajantUn |
yuSmAbhiH prrAthitaH san jalanidhizayanaH satyavatyAM maharSEH |
vyaktazcinmAtra mUrtinakhalu bhagavataH prAkRtO jAtu dEhaH || 36||

astavyastaM samastazRti gatamadhamaiH ratnapUgaM yathAndhaiH |
arthaM lOkOpakRtyaiH guNagaNanilayaH sUtrayAmAsa kRtsnam |
yO'sau vyAsAbhidhAnastamahamaharahaH bhaktitastvatprasAdAt |
sadyO vidyOpalabdhyai gurutamamaguruM dEvadEvaM namAmi || 37||

AjJAmanyairadhAryAM zirasi parisaradrazmi kOTIrakOTau |
kRSNasyAkliSTa karmAdadhadanu sarANAdarthitO dEvasaGghaiH |
bhUmAvAgatya bhUmannasukaramakarOrbrahmasUtrasya bhASyam |
durbhASyaM vyAsyadasyOrmaNimata uditaM vEdasadyuktibhistvam || 38||

bhUtvAkSEtrE vizuddhE dvijagaNanilayE raupyapIThAbhidhAnE |
tatrApi brahmajAtistribhuvana vizadE madhyagEhAkhya gEhE |
pArivrAjyAdhi rAjaH punarapi badarIM prApya kRSNaM ca natvA |
kRtvA bhASyANi samyak vyatanuta ca bhavAn bharatArthaprakAzam || 39||

vandE taM tvAM supUrNa pramatimanudinA sEvitaM dEvavRndaiH |
vandE vandArumIzE zriya uta niyataM zrImadAnandatIrtham |
vandE mandAkinI satsaridamala jalAsEka sAdhikya saGgam |
vandE'haM dEva bhaktyA bhava bhaya dahanaM sajjanAnmOdayantam || 40||

phala-stutiH ||

subrahmaNyAkhya sUrEH suta iti subhRzaM kEzavAnandatIrtha |
zrImatpAdAbja bhaktaH stutimakRta harErvAyudEvasya cAsya |
tvatpAdArcAdarENa grathita padala sanmAlayA tvEtayAyE |
saMrAdhyAmUnamanti pratatamatiguNA muktimEtE vrajanti || 41||

iti zrI trivikramapaNDitAcArya viracitaM
zrI harivAyustutiH saMpUrNam |

|| atha zrI nakhastutiH ||

pAntvasmAn puruhUtavairi balavanmAtaGga mAdyadghaTA |
kuMbhOccAdri vipATanAdhikapaTu pratyEka vajrAyitAH |
zrImatkaNThIravAsya pratata sunakharA dAritArAtidUra |
praddhvastadhvAnta zAnta pravitata manasA bhAvitAnAkivRndaiH || 1||

lakSmIkAnta samantatO'pikalayan naivEzitustE samam |
pazyAmyuttama vastu dUrataratOpAstaM rasOyO'STamaH |
yadrOzOtkara dakSa nEtra kuTilaH prAntOtthitAgni sphurat |
khadyOtOpama visphuliGgabhasitA brahmEzazakrOtkarAH || 2||

iti zrImadAnandatIrthabhagavatpAdAcAryaviracitaM
zrInRsiMhanakhastutiH sampurNam |

|| bhAratIramaNamukhyaprANAntargata zrIkRSNArpaNamastu ||

vAyurbhImO bhImanAdO mahUjAH sarvEzAM ca prANinAM prANabhUtaH |
anAvRttirdEhinAM dEhapAtE tasmAdvAyurdEvadEvO viziSTaH || ||

jJAnE virAgE haribhaktibhAvE dhRtisthitiprANabalESi yOgE |
buddhau ca nAnyO hanumatsamAnaH pumAn kadAcit kvacakazca naiva || ||

vAtEna kuntyAM balavAn sa jAtaH zUrastapasvI dviSatAM nihantA |
satyE ca dharmE ca rataH sadaiva parAkramE zatrubhirapradhRSyaH || ||

yO vipralaMbhaviparItamatiprabhUtAn vAdAnnirasta kRtavAnbhuvi tattvavAdam |
sarvEzvarO haririti pratipAdayantamAnandatIrtha munivaryamahaM namAmi || ||

yasya trINyuditAni vEdavacanE rUpANi divyAnyalam |
baT taddarzanamitthamEva nihitaM dEvasya bhargO mahat |
vAyO rAmavacOnayaM prathamakaM pRkSO dvitIyaM vapuH |
madhvO yattu tRtIyamEtadamunA granthaH kRtaH kEzavE || ||

mahAvyAkaraNAMbhOdhi manthamAnasamandaram |
kavayantaM rAmakIrtyA hanUmantamupAsmahE || ||

brahmAntA guravaH sAkSAdiSTaM daivaM zriyaH patiH |
AcAryAH zrImadAcAryAH santu mE janma janmani || ||

prathamO hanumAnnAmA dvitIyO bhIma Eva ca |
pUrNaprajJa tRtIyastu bhagavatkAryasAdhakaH || ||

mukhyaprANAya bhImAya namO yasya bhujAntaram |
nAnA vIrasuvarNAnAM nikaSAzmAyitaM babhau || ||

svAntasthAnantazaiyAya pUrNajJAnarasArNasE |
uttuGgavAktaraGgAya madhvadugdhAbdhayE namaH || ||

yEnAhaM iha durmArgAt uddhRtyAdi nivEzitaH |
samyak zrIvaiSNavE mArgE pUrNaprajJaM namAmi tam || ||

hanUmAnaJjanI sUnuH vAyuputrO mahAbalaH |
rAmESTaH phalguNasakhaH piGgAkSO'mitavikramaH || ||

udadhikramaNazcaiva sItAsandEzahArakaH |
lakSmaNaprANadAtA ca dazagrIvasya darpahA || ||

mArutiH pANDavO bhImO gadApANirvRkOdaraH |
kauntEyaH kRSNadUtazca bhImasEnO mahAbalaH || ||

jarAsandhAntakO vIrO duHzAsana vinAzanaH |
pUrNaprajJO jJAnadAtA madhvO dhvasta durAgamaH || ||

tattvajJO vaiSNavAcAryO vyAsaziSyO yatIzvaraH || ||

zubhatIrthAbhidhAnazca jitAmitrO jitEndriyaH |
zrImadAnanda sannAmnAmEva dvAdazakaM japEt |
labhatE vaiSNavIM bhaktiM gurubhakti samanvitam || ||

manOjavaM mArutatulyavEgaM jitEndriyaM buddhimatAM variSTham |
vAtAtmajaM vAnarayUthamukhyaM zrIrAmadUtaM zirasA namAmi || ||

buddhirbalaM yazO dhairyaM nirbhayattvaM arOgatA |
ajADyaM vAkpaTuttvaM ca hanUmatsmaraNadbhavEt || ||

na mAdhavasamO dEvO na ca madhva samO guruH |
na tadvAkyasamaM zAstraM na ca tasya samaH pumAn || ||

bhImasEna samO nAsti sEnayOrubhayOrapi |
pANDityEca paTutvE ca zUratvE ca balEpi ca || ||

AcAryaH pavanO'smAkaM AcAryANI ca bhAratI |
dEvO nArAyaNaH zrIzaH dEvI maGgala dEvatA || ||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox