From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


hariharASTOttarazatanAmastOtram


||dhyAnam||

mAdhavOmAdhavAvIzau sarvasiddhividhAyinau|
vandE parasparAtmAnau parasparanutipriyau||


||stOtram||

gOvinda mAdhava mukunda harE murArE
zambhO zivEza zazizEkhara zUlapANE|
dAmOdarAcyuta janArdana vAsudEva
tyAjyA bhaTA ya iti santatamAmananti||1||
gaGgAdharAndhakaripO hara nIlakaNTha
vaikuNTha kaiTabharipO kamaThAbjapANE|
bhUtEza khaNDaparazO mRDa caNDikEza
tyAjyA bhaTA ya iti santatamAmananti||2||
viSNO nRsiMha madhusUdana cakrapANE
gaurIpatE giriza zaGkara candracUDa|
nArAyaNAsuranibarhaNA zArGgapANE
tyAjyA bhaTA ya iti santatamAmananti||3||
mRtyuJjayOgra viSamEkSaNa kAmazatrO
zrIkAnta pItavasanAmbudanIla zaurE|
IzAna kRttivasana tridazaikanAtha
tyAjyA bhaTA ya iti santatamAmananti||4||
lakSmIpatE madhuripO puruSOttamAdya
zrIkaNTha digvasana zAnta pinAkapANE|
Anandakanda dharaNIdhara padmanAbha
tyAjyA bhaTA ya iti santatamAmananti||5||
sarvEzvara tripurasUdana dEvadEva
brahmaNyadEva garuDadhvaja zaGkhapANE|
tryakSOragAbharaNa bAlamRgAGkamaulE
tyAjyA bhaTA ya iti santatamAmananti||6||
zrIrAma rAghava ramEzvara rAvaNArE
bhUtEza manmatharipO pramathAdhinAtha|
cANUramardana hRSIkapatE murArE
tyAjyA bhaTA ya iti santatamAmananti||7||
zUlin girIza rajanIzakalAvataMsa
kaMsapraNAzana sanAtana kEzinAza|
bharga trinEtra bhava bhUtapatE purArE
tyAjyA bhaTA ya iti santatamAmananti||8||
gOpIpatE yadupatE vasudEvasUnO
karpUragaura vRSabhadhvaja bhAlanEtra|
gOvardhanOddharaNa dharmadhurINa gOpa
tyAjyA bhaTA ya iti santatamAmananti||9||
sthANO trilOcana pinAkadhara smarArE
kRSNAniruddha kamalAkara kalmaSArE|
vizvEzvara tripathagArdrajaTAkalApa
tyAjyA bhaTA ya iti santatamAmananti||10||
aSTOttarAdhikazatEna sucArunAmnAm
sandarbhitAM lalitaratnakadambakOna|
sannAmakAM dRDhaguNAM dvijakaNThagAM yaH
kuryAdimAMsrajamahO sa yaM na pazyEt||11||


agastiruvAca

yO dharmarAjaracitAM lalitaprabandhAm
nAmAvalIM sakalakalmaSabIjahantrIm|
dhIrO'tra kaustubhabhRtaH zazibhUSaNasya
nityaM japEt stanarasaM sa pibEnna mAtuH||12||

|| iti zrIskandamahApurANE kAzIkhaNDapUrvArdhE yamaprOktaM zrIhariharASTOttarazatanAmastOtraM sampUrNam ||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox