From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


hariharaputrASTOttarazatanAmastOtram

mahAzAstA mahAdEvO mahAdEvasutO'vyayaH|
lOkakartA lOkabhartA lOkahantA parAtparaH||1||
trilOkarakSakO dhanvI tapasvI bhUtasainyakaH|
mantravEttA mahAvEttA mArutO jagadIzvaraH||2||
lOkAdhyakSO'graNIH zrImAn apramEyaparAkramaH|
siMhArUDhO gajArUDhO hayArUDhO mahEzvaraH||3||
nAnAzAstradharO'narghO nAnAvidyAvizAradaH|
nAnArUpadharO vIrO nAnAprANiniSEvitaH||4||
+
bhUtEzaH pUjitO bhRtyO bhujaGgAbharaNOttamaH|
ikSudhanvI puSpabANO mahArUpO mahAprabhuH||5||
mAyAdEvIsutO mAnyO mahAnItO mahAguNaH|
mahAzaivO mahArudrO vaiSNavO viSNupUjakaH||6||
vighnEzO vIrabhadrEzO bhairavO SaNmukhadhruvaH|
mEruzRGgasamAsInO munisaGghaniSEvitaH||7||
dEvO bhadrO jagannAthO gaNanAthO gaNEzvaraH|
mahAyOgI mahAmAyI mahAjJAnI mahAdhipaH||8||
dEvazAstA bhUtazAstA bhImahAsaparAkramaH|
nAgahArazca nAgEzO vyOmakEzaH sanAtanaH||9||
+
kAlajJO nirguNO nityO nityatRptO nirAzrayaH|
lOkAzrayO guNAdhIzaH catuHSaSTikalAmayaH||10||
RgyajuHsAmarUpI ca mallakAsurabhaJjanaH|
trimUrtirdaityamathanO prakRtiH puruSOttamaH||11||
suguNazca mahAjJAnI kAmadaH kamalEkSaNaH|
kalpavRkSO mahAvRkSO vidyAvRkSO vibhUtidaH||12||
saMsAratApavicchEttA pazulOkabhayaGkaraH|
rOgahantA prANadAtA paragarvavibhaJjanaH||13||
sarvazAstrArthatattvajJO nItimAn pApabhaJjanaH|
puSkalApUrNasaMyuktO paramAtmA satAM gatiH||14||
anantAdityasaGkAzaH subrahmaNyAnujO balI|
bhaktAnukampI dEvEzO bhagavAn bhaktavatsalaH||15||


||iti zrI hariharaputrASTOttarazatanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox