From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

jagadAnandakAraka zatanAmAvaLiH


 1. OM jagadAnandakArakAya namaH
 2. OM jAnakIprANanAyakAya namaH
 3. OM gaganAdhipasadkulajAya namaH
 4. OM rAjarAjEzwarAya namaH
 5. OM suguNAkarAya namaH
 6. OM surasEvyAya namaH
 7. OM bhavyadAyakAya namaH
 8. OM sadA sakala-jagadAnandakArakAya namaH
 9. OM amara-tAraka-nicaya-kumudahitAya namaH
 10. OM paripUrNAya namaH
 11. OM anaghAya namaH
 12. OM surAya namaH
 13. OM surabhUjAya namaH
 14. OM dadhi-payOdhi-vAsa-haraNAya namaH
 15. OM sundarataravadanAya namaH
 16. OM sudhAmayavacO vRndAya namaH
 17. OM gOvindAya namaH
 18. OM sAnandAya namaH
 19. OM mAvarAya namaH
 20. OM ajarAyai namaH
 21. OM AptAya namaH
 22. OM zubhakarAya namaH
 23. OM anEka-jagadAnandakArakAya namaH
 24. OM nigama-nIrajAmRtaja-pOSakAya namaH
 25. OM animiSa-vairi-vArida-samIraNAya namaH
 26. OM khaga-turaGgAya namaH
 27. OM sadkavi-hRdAlayAya namaH
 28. OM agaNita-vAnarAdhipa-natAGghriyugAya namaH
 29. OM jagadAnandakArakAya namaH
 30. OM indranIla maNi sannibhApaghanAya namaH
 31. OM candra-sUrya-nayanAya namaH
 32. OM apramEyAya namaH
 33. OM vAgindra-janakAya namaH
 34. OM sakalEzAya namaH
 35. OM zubhrAya namaH
 36. OM nAgEndra-zayanAya namaH
 37. OM zamana-vairi-sannutAya namaH
 38. OM jagadAnandakArakAya namaH
 39. OM pAda-vijita-mauni-zApAya namaH
 40. OM sava-paripAlAya namaH
 41. OM varamantra-grahaNa-lOlAya namaH
 42. OM parama-zAntAya namaH
 43. OM siddhAya namaH
 44. OM janakajAdhipAya namaH
 45. OM sarOjabhava-varadAya namaH
 46. OM akhila-jagadAnandakArakAya namaH
 47. OM sRSTi-sthityanta-kArakAya namaH
 48. OM amitAya namaH
 49. OM kAmita-phaladAya namaH
 50. OM asamAna-gAtrAya namaH
 51. OM zacIpatinutAya namaH
 52. OM abdhi-madaharAya namaH
 53. OM anurAga-rAga-rAjita-kathA-sArahitAya namaH
 54. OM jagadAnandakArakAya namaH
 55. OM sajjana-mAnasAbdhi-sudhAkarAya namaH
 56. OM kusuma-vimAnAya namaH
 57. OM surasAripu-karAbja-lAlita-caraNAya namaH
 58. OM avaguNAsuragaNa-mada-haraNAya namaH
 59. OM sanAtanAjanutAya namaH
 60. OM jagadAnandakArakAya namaH
 61. OM OGkAra paJjara-kIrAya namaH
 62. OM purahara-sarOjabhava-kEzavAdirUpAya namaH
 63. OM vAsava-ripu-janakAntakAya namaH
 64. OM kalAdharAya namaH
 65. OM kalAdharAptAya namaH
 66. OM ghRNAkarAya namaH
 67. OM zaraNAgata-jana-pAlanAya namaH
 68. OM sumanOramaNAya namaH
 69. OM nirvikArAya namaH
 70. OM nigamasAratarAya namaH
 71. OM jagadAnandakArakAya namaH
 72. OM karadhRta-zara-jAlAya namaH
 73. OM suramadApaharaNAya namaH
 74. OM avanI-sura-surAvanAya namaH
 75. OM kavInAya namaH
 76. OM bilaja-mauni-kRta-caritra-sannutAya namaH
 77. OM zrI tyAgarAjanutAya namaH
 78. OM jagadAnandakArakAya namaH
 79. OM purANapuruSAya namaH
 80. OM nRvarAtmajAya namaH
 81. OM Azrita-parAdhInAya namaH
 82. OM khara-virAdha-rAvaNa-virAvaNAya namaH
 83. OM anaghAya namaH
 84. OM parAzara-manOharAya namaH
 85. OM avikRtAya namaH
 86. OM tyAgarAja-sannutAya namaH
 87. OM jagadAnandakArakAya namaH
 88. OM agaNita-guNAya namaH
 89. OM kanaka-cElAya namaH
 90. OM sAla-vidalanAya namaH
 91. OM aruNAbha-samAna-caraNAya namaH
 92. OM apAra-mahimnE namaH
 93. OM adbhutAya namaH
 94. OM sukavi-jana-hRdsadanAya namaH
 95. OM sura-munigaNa-vihitAya namaH
 96. OM kalaza-nIranidhijA-ramaNAya namaH
 97. OM pApa-gaja-nRsiMhAya namaH
 98. OM varAya namaH
 99. OM tyAgarAjAdi-nutAya namaH
 100. OM jagadAnandakArakAya namaH


||iti zrI jagadAnandakAraka nAmAvaliH sampUrNA||

Notes

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox