From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

kanakadhArAstavam

aGgaM harEH pulakabhUSaNamAzrayantI
bhRGgAGganEva mukulAbharaNaM tamAlam|
aGgIkRtAkhilavibhUtirapAGgalIlA
mAGgalyadAstu mama maGgaladEvatAyAH||1||
mugdhA muhurvidadhatI vadanE murArEH
prEmatrapApraNihitAni gatAgatAni|
mAlA dRzOrmadhukarIva mahOtpalE yA
sA mE zriyaM dizatu sAgarasambhavAyAH||2||
AmIlitAkSamadhigamya mudA mukundam
AnandakandamanimESamanaGgatantram|
AkEkarasthitakanInikapakSmanEtram
bhUtyai bhavEnmama bhujaGgazayAGganAyAH||3||
bAhvantarE madhujitaH zritakaustubhE yA
hArAvalIva harinIlamayI vibhAti|
kAmapradA bhagavatO'pi kaTAkSamAlA
kalyANamAvahatu mE kamalAlayAyAH||4||
kAlAmbudAlilalitOrasi kaiTabhArEH
dhArAdharE sphurati yA taDidaGganEva|
mAtuH samastajagatAM mahanIyamUrtiH
bhadrANi mE dizatu bhArgavanandanAyAH||5||
prAptaM padaM prathamataH khalu yatprabhAvAt
mAGgalyabhAji madhumAthini manmathEna|
mayyApatEttadiha mantharamIkSaNArdham
mandAlasaM ca makarAlayakanyakAyAH||6||
vizvAmarEndrapadavIbhramadAnadakSam
AnandahEturadhikaM muravidviSO'pi|
ISanniSIdatu mayi kSaNamIkSaNArddham
indIvarOdarasahOdaramindirAyAH||7||
iSTA viziSTamatayO'pi yayA dayArdra-
dRSTyA triviSTapapadaM sulabhaM labhantE|
dRSTiH prahRSTakamalOdaradIptiriSTAm
puSTiM kRSISTa mama puSkaraviSTarAyAH||8||
dadyAddayAnupavanO draviNAmbudhArAm
asminnakiJcanavihaGgazizau viSaNNE|
duSkarmagharmamapanIya cirAya dUram
nArAyaNapraNayinInayanAmbuvAhaH||9||
gIrdEvatEti garuDadhvajasundarIti
zAkambharIti zazizEkharavallabhEti|
sRSTisthitipralayakEliSu saMsthitAyai
tasyai namastribhuvanaikagurOstaruNyai||10||
zrutyai namO'stu zubhakarmaphalaprasUtyai
ratyai namO'stu ramaNIyaguNArNavAyai|
zaktyai namO'stu zatapatranikEtanAyai
puSTyai namO'stu puruSOttamavallabhAyai||11||
namO'stu nAlIkanibhAnanAyai
namO'stu dugdhOdadhijanmabhUmyai|
namO'stu sOmAmRtasOdarAyai
namO'stu nArAyaNavallabhAyai||12||
namO'stu hEmAmbujapIThikAyai
namO'stu bhUmaNDalanAyikAyai|
namO'stu dEvAdidayAparAyai
namO'stu zArGgAyudhavallabhAyai||13||
namO'stu dEvyai bhRgunandanAyai
namO'stu viSNOrurasi sthitAyai|
namO'stu lakSmyai kamalAlayAyai
namO'stu dAmOdaravallabhAyai||14||
namO'stu kAntyai kamalEkSaNAyai
namO'stu bhUtyai bhuvanaprasUtyai|
namO'stu dEvAdibhirarcitAyai
namO'stu nandAtmajavallabhAyai||15||
sampatkarANi sakalEndriyanandanAni
sAmrAjyadAnavibhavAni sarOruhAkSi|
tvadvandanAni duritAharaNOdyatAni
mAmEva mAtaranizaM kalayantu mAnyE||16||
yatkaTAkSasamupAsanAvidhiH
sEvakasya sakalArthasampadaH|
santanOti vacanAGgamAnasaiH
tvAM murArihRdayEzvarIM bhajE||17||
sarasijanilayE sarOjahastE
dhavalatamAMzukagandhamAlyazObhE|
bhagavati harivallabhE manOjJE
tribhuvanabhUtikari prasIda mahyam||18||
digghastibhiH kanakakumbhamukhAvasRSTa-
svarvAhinI vimalacArujalAplutAGgIm|
prAtarnamAmi jagatAM jananImazESa-
lOkAdhinAthagRhiNIM amRtAbdhiputrIm||19||
kamalE kamalAkSavallabhE tvaM
karuNApUrataraGgitairapAGgaiH|
avalOkaya mAmakiJcanAnAM
prathamaM pAtramakRtrimaM dayAyAH||20||
stuvanti yE stutibhiramIbhiranvaham
trayImayIM tribhuvanamAtaraM ramAm|
guNAdhikA gurutarabhAgyabhAginO
bhavanti tE bhuvi budhabhAvitAzayAH||21||
dEvi prasIda jagadIzvari lOkamAtaH
kalyANagAtri kamalEkSaNajIvanAthE|
dAridryabhItihRdayaM zaraNAgataM mAm
AlOkaya pratidinaM sadayairapAGgaiH||


||iti zrImacchaGkarAcAryaviracitaM zrI kanakadhArAstavaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox