From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


kArtikEyASTOttarazatanAmastOtram


||dhyAnam||

sindUrAruNakAntiminduvadanaM kEyUrahArAdibhiH
divyairAbharaNairvibhUSitatanuM svargasya saukhyapradam|
ambhOjAbhayazaktikukkuTadharaM ratnAGgarAgAMzukam
subrahmaNyamupAsmahE praNamatAM bhItipraNAzOdyatam||


||stOtram||

vizvAmitrastu bhagavAn kumAraM zaraNaM gataH|
stavaM divyaM sampracakrE mahAsEnasya cApi saH||1||
aSTOttarazatanAmnAM zRNu tvaM tAni phAlguna|
japEna yESAM pApAni yAnti jJAnamavApnuyAt||2||
tvaM brahmavAdI tvaM brahmA brahmabrAhmaNavatsalaH|
brahmaNyO brahmadEvazca brahmadO brahmasaGgrahaH||3||
tvaM paraM paramaM tEjO maGgalAnAM ca maGgalam|
apramEyaguNazcaiva mantrANAM mantragO bhavAn||4||
tvaM sAvitrImayO dEvaH sarvatraivAparAjitaH|
mantraH sarvAtmakO dEvaH SaDakSaravatAM varaH||5||
gavAM putraH surArighnaH sambhavO bhavabhAvanaH|
pinAkI zatruhA caiva kUTaH skandaH surAgraNIH||6||
dvAdazO bhUrbhuvO bhAvI bhuvaHputrO namaskRtaH|
nAgarAjaH sudharmAtmA nAkapRSThaH sanAtanaH||7||
hEmagarbhO mahAgarbhO jayazca vijayEzvaraH|
tvaM kartA tvaM vidhAtA ca nityO'nityO'rimardanaH||8||
mahAsEnO mahAtEjA vIrasEnazcamUpatiH|
surasEnaH surAdhyakSO bhImasEnO nirAmayaH||9||
zauriryadurmahAtEjA vIryavAn satyavikramaH|
tEjOgarbhO'suraripuH suramUrtiH surOrjitaH||10||
kRtajJO varadaH satyaH zaraNyaH sAdhuvatsalaH|
suvrataH sUryasaGkAzO vahnigarbhO raNOtsukaH||11||
pippalI zIghragO raudrirgAGgEyO ripudAraNaH|
kArtikEyaH prabhuH kSAntO nIladaMSTrO mahAmanAH||12||
nigrahO nigrahANAM ca nEtA tvaM daityasUdanaH|
pragrahaH paramAnandaH krOdhaghnastArakO'cchidaH||13||
kukkuTI bahulO vAdI kAmadO bhUrivardhanaH|
amOghO'mRtadO hyagniH zatrughnaH sarvabOdhanaH||14||
anaghO hyamaraH zrImAnunnatO hyagnisambhavaH|
pizAcarAjaH sUryAbhaH zivAtmA tvaM sanAtanaH||15||
EvaM sa sarvabhUtAnAM saMstutaH paramEzvaraH|
nAmnAmaSTazatEnAyaM vizvAmitramaharSiNA||16||
prasannamUrtirAhEdaM munIndra vriyatAmiti|
mama tvayA dvijazrESTha stutirESA vinirmitA||17||
bhaviSyati manObhISTaprAptayE prANinAM bhuvi|
vivardhatE kulE lakSmIstasya yaH prapaThEdimam||18||
na rAkSasAH pizAcA vA na bhUtAni na ca''padaH|
vighnakArINi tadgEhE yatraivaM saMstuvanti mAm||19||
duHsvapnaM na ca pazyEtsa baddhO mucyEta bandhanAt|
stavasyAsya prabhAvENa divyabhAvaH pumAnbhavEt||20||

|| iti zrIskandamahApurANE mAhEzvarakhaNDAntargatE kumArikAkhaNDE zrIkArtikEyASTOttarazatanAmastOtraM sampUrNam ||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox