From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


kEtupaJcaviMzatinAmastOtram

kEtuH kAlaH kalayitA dhUmrakEturvivarNakaH|
lOkakEturmahAkEtuH sarvakEturbhagapradaH||1||
raudrO rudrapriyO rudraH krUrakarmA sugandhadhRk|
palAladhUmasaGkAzazcitrayajJOpavItadhRk||2||
tArAgaNavimardI ca jaiminEyO grahAdhipaH|
gaNEzadEvO vighnEzO viSarOgArtinAzanaH||3||
pravrAjyadO jJAnadazca tIrthayAtrApravartakaH|
paJcaviMzatinAmAni kEtOryaH satataM paThEt||4||
tasya nazyati bAdhA ca sarvA kEtuprasAdataH|
dhanadhAnyapazUnAM ca bhavEdvRddhirna saMzayaH||5||


||iti zrI skAndapurANE zrI kEtupaJcaviMzatinAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox