From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


kRSNASTOttarazatanAmastOtram

OM asya zrIkRSNASTOttarazatanAmastOtrasya zrIzESa RSiH|
anuSTup-chandaH| zrIkRSNO dEvatA|
zrIkRSNaprItyarthE zrI kRSNASTOttarazatanAmajapE viniyOgaH|


||dhyAnam||

zikhimukuTavizESaM nIlapadmAGgadEzaM vidhumukhakRtakEzaM kaustubhApItavEzam|
madhuraravakalEzaM zaM bhajE bhrAtRzESaM vrajajanavanitEzaM mAdhavaM rAdhikEzam||

zrIzESa uvAca

vasundharE varArOhE janAnAmasti muktidam|
sarvamaGgalamUrdhanyamaNimAdyaSTasiddhidam||
mahApAtakakOTighnaM sarvatIrthaphalapradam|
samastajapayajJAnAM phaladaM pApanAzanam||
zRNu dEvi pravakSyAmi nAmnAmaSTOttara zatam|
sahasranAmnAM puNyAnAM trirAvRtyA tu yatphalam||
EkAvRtyA tu kRSNasya nAmaikaM tatprayacchati|
tasmAtpuNyataraM caitatstOtraM pAtakanAzanam||
nAmnAmaSTOttarazatasyAhamEva RSiH priyE|
chandO'nuSTubdEvatA tu yOgaH kRSNapriyAvahaH||


||stOtram||

zrIkRSNaH kamalAnAthO vAsudEvaH sanAtanaH|
vasudEvAtmajaH puNyO lIlAmAnuSavigrahaH||1||
zrIvatsakaustubhadharO yazOdAvatsalO hariH|
caturbhujAttacakrAsigadAzaGkhAmbujAyudhaH||2||
dEvakInandanaH zrIzO nandagOpapriyAtmajaH|
yamunAvEgasaMhArI balabhadrapriyAnujaH||3||
pUtanAjIvitaharaH zakaTAsurabhaJjanaH|
nandavrajajanAnandI saccidAnandavigrahaH||4||
navanItaviliptAGgO navanItanaTO'naghaH|
navanItanavAhArO mucukundaprasAdakaH||5||
SODazastrIsahasrEzastribhaGgI madhurAkRtiH|
zukavAgamRtAbdhIndurgOvindO yOginAM patiH||6||
vatsavATacarO'nantO dhEnukAsurabhaJjanaH|
tRNIkRtatRNAvartO yamalArjunabhaJjanaH||7||
uttAlatAlabhEttA ca tamAlazyAmalAkRtiH|
gOpagOpIzvarO yOgI kOTisUryasamaprabhaH||8||
ilApatiH paraJjyOtiryAdavEndrO yadUdvahaH|
vanamAlI pItavAsAH pArijAtApahArakaH||9||
gOvardhanAcalOddhartA gOpAlaH sarvapAlakaH|
ajO niraJjanaH kAmajanakaH kaJjalOcanaH||10||
madhuhA mathurAnAthO dvArakAnAyakO balI|
vRndAvanAntasaJcArI tulasIdAmabhUSaNaH||11||
syamantakamaNErhartA naranArAyaNAtmakaH|
kubjAkRSNAmbaradharO mAyI paramapUruSaH||12||
muSTikAsuracANUramallayuddhavizAradaH|
saMsAravairI kaMsArirmurArirnarakAntakaH||13||
anAdibrahmacArI ca kRSNAvyasanakarSakaH|
zizupAlazirazchEttA duryOdhanakulAntakaH||14||
vidurAkrUravaradO vizvarUpapradarzakaH|
satyavAk satyasaGkalpaH satyabhAmAratO jayI||15||
subhadrApUrvajO viSNurbhISmamuktipradAyakaH|
jagadgururjagannAthO vENunAdavizAradaH||16||
vRSabhAsuravidhvaMsI bANAsurakarAntakaH|
yudhiSThirapratiSThAtA barhibarhAvataMsakaH||17||
pArthasArathiravyaktO gItAmRtamahOdadhiH|
kAlIyaphaNimANikyaraJjitazrIpadAmbujaH||18||
dAmOdarO yajJabhOktA dAnavEndravinAzakaH|
nArAyaNaH parabrahma pannagAzanavAhanaH||19||
jalakrIDAsamAsaktagOpIvastrApahArakaH|
puNyazlOkastIrthapAdO vEdavEdyO dayAnidhiH||20||
sarvatIrthAtmakaH sarvagraharUpI parAtparaH|
ityEvaM kRSNadEvasya nAmnAmaSTOttaraM zatam||21||
kRSNEna kRSNabhaktEna zrutvA gItAmRtaM purA|
stOtraM kRSNapriyakaraM kRtaM tasmAnmayA zrutam||22||
kRSNaprEmAmRtaM nAma paramAnandadAyakam|
atyupadravaduHkhaghnaM paramAyuSyavardhanam||23||
dAnaM vrataM tapastIrthaM yatkRtaM tviha janmani|
paThatAM zRNvatAM caiva kOTikOTiguNaM bhavEt||24||
puttrapradamaputtrANAmagatInAM gatipradam|
dhanAvahaM daridrANAM jayEcchUnAM jayAvaham||25||
zizUnAM gOkulAnAM ca puSTidaM puNyavardhanam|
bAlarOgagrahAdInAM zamanaM zAntikArakam||26||
antE kRSNasmaraNadaM bhavatApatrayApaham|
asiddhasAdhakaM bhadrE japAdikaramAtmanAm||27||
kRSNAya yAdavEndrAya jJAnamudrAya yOginE|
nAthAya rukmiNIzAya namO vEdAntavEdinE||28||
imaM mantraM mahAdEvi japannEva divAnizam|
sarvagrahAnugrahabhAk sarvapriyatamO bhavEt||29||
putrapautraiH parivRtaH sarvasiddhisamRddhimAn|
niSEvyabhOgAnantE'pi kRSNasAyujyamApyunAt||30||


||iti zrIbrahmANDE mahApurANE vAyuprOktE madhyabhAgE tRtIya upOdghAtapAdE bhArgavacaritE SaTtriMzattamO'dhyAyAntargata zrIkRSNASTOttarazatanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox