From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


kRSNASTOttarazatanAmAvaliH


 1. OM zrIkRSNAya namaH
 2. OM kamalAnAthAya namaH
 3. OM vAsudEvAya namaH
 4. OM sanAtanAya namaH
 5. OM vasudEvAtmajAya namaH
 6. OM puNyAya namaH
 7. OM lIlAmAnuSavigrahAya namaH
 8. OM zrIvatsakaustubhadharAya namaH
 9. OM yazOdAvatsalAya namaH
 10. OM harayE namaH
 11. OM caturbhujAttacakrAsigadAzaGkhAmbujAyudhAya namaH
 12. OM dEvakInandanAya namaH
 13. OM zrIzAya namaH
 14. OM nandagOpapriyAtmajAya namaH
 15. OM yamunAvEgasaMhAriNE namaH
 16. OM balabhadrapriyAnujAya namaH
 17. OM pUtanAjIvitaharAya namaH
 18. OM zakaTAsurabhaJjanAya namaH
 19. OM nandavrajajanAnandinE namaH
 20. OM saccidAnandavigrahAya namaH
 21. OM navanItaviliptAGgAya namaH
 22. OM navanItanaTAya namaH
 23. OM anaghAya namaH
 24. OM navanItanavAhArAya namaH
 25. OM mucukundaprasAdakAya namaH
 26. OM SODazastrIsahasrEzAya namaH
 27. OM tribhaGgImadhurAkRtayE namaH
 28. OM zukavAgamRtAbdhIndavE namaH
 29. OM gOvindAya namaH
 30. OM yOginAM patayE namaH
 31. OM vatsavATacarAya namaH
 32. OM anantAya namaH
 33. OM dhEnukAsuramardanAya namaH
 34. OM tRNIkRtatRNAvartAya namaH
 35. OM yamalArjunabhaJjanAya namaH
 36. OM uttAlatAlabhEtrE namaH
 37. OM tamAlazyAmalAkRtayE namaH
 38. OM gOpagOpIzvarAya namaH
 39. OM yOginE namaH
 40. OM kOTisUryasamaprabhAya namaH
 41. OM ilApatayE namaH
 42. OM parasmai jyOtiSE namaH
 43. OM yAdavEndrAya namaH
 44. OM yadUdvahAya namaH
 45. OM vanamAlinE namaH
 46. OM pItavAsasE namaH
 47. OM pArijAtApahArakAya namaH
 48. OM gOvardhanAcalOddhartrE namaH
 49. OM gOpAlAya namaH
 50. OM sarvapAlakAya namaH
 51. OM ajAya namaH
 52. OM niraJjanAya namaH
 53. OM kAmajanakAya namaH
 54. OM kaJjalOcanAya namaH
 55. OM madhughnE namaH
 56. OM mathurAnAthAya namaH
 57. OM dvArakAnAyakAya namaH
 58. OM balinE namaH
 59. OM bRndAvanAntasaJcAriNE namaH
 60. OM tulasIdAmabhUSaNAya namaH
 61. OM syamantakamaNErhartrE namaH
 62. OM naranArAyaNAtmakAya namaH
 63. OM kubjAkRSNAmbaradharAya namaH
 64. OM mAyinE namaH
 65. OM paramapUruSAya namaH
 66. OM muSTikAsuracANUramallayuddhavizAradAya namaH
 67. OM saMsAravairiNE namaH
 68. OM kaMsArayE namaH
 69. OM murArayE namaH
 70. OM narakAntakAya namaH
 71. OM anAdibrahmacAriNE namaH
 72. OM kRSNAvyasanakarSakAya namaH
 73. OM zizupAlazirazchEtrE namaH
 74. OM duryOdhanakulAntakAya namaH
 75. OM vidurAkrUravaradAya namaH
 76. OM vizvarUpapradarzakAya namaH
 77. OM satyavAcE namaH
 78. OM satyasaGkalpAya namaH
 79. OM satyabhAmAratAya namaH
 80. OM jayinE namaH
 81. OM subhadrApUrvajAya namaH
 82. OM viSNavE namaH
 83. OM bhISmamuktipradAyakAya namaH
 84. OM jagadguravE namaH
 85. OM jagannAthAya namaH
 86. OM vENunAdavizAradAya namaH
 87. OM vRSabhAsuravidhvaMsinE namaH
 88. OM bANAsurakarAntakAya namaH
 89. OM yudhiSThirapratiSThAtrE namaH
 90. OM barhibarhAvataMsakAya namaH
 91. OM pArthasArathayE namaH
 92. OM avyaktAya namaH
 93. OM gItAmRtamahOdadhayE namaH
 94. OM kAlIyaphaNimANikyaraJjitazrIpadAmbujAya namaH
 95. OM dAmOdarAya namaH
 96. OM yajJabhOktrE namaH
 97. OM dAnavEndravinAzakAya namaH
 98. OM nArAyaNAya namaH
 99. OM parabrahmaNE namaH
 100. OM pannagAzanavAhanAya namaH
 101. OM jalakrIDAsamAsaktagOpIvastrApahArakAya namaH
 102. OM puNyazlOkAya namaH
 103. OM tIrthapAdAya namaH
 104. OM vEdavEdyAya namaH
 105. OM dayAnidhayE namaH
 106. OM sarvatIrthAtmakAya namaH
 107. OM sarvagraharUpiNE namaH
 108. OM parAtparAya namaH

|| iti zrI brahmANDamahApurANE vAyuprOktE zrI kRSNASTOttarazatanAmAvaliH sampUrNA||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox