From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

kRSNadvAdazanAmastOtram

zRNudhvaM munayaH sarvE gOpAlasya mahAtmanaH|
anantasyApramEyasya nAmadvAzakaM stavam||
+
arjunAya purA gItaM gOpAlEna mahAtmanA|
dvArakAyAM prArthayatE yazOdAyAzca sannidhau||


||dhyAnam||

jAnubhyAmapi dhAvantaM bAhubhyAmatisundaram|
sakuNDalAlakaM bAlaM gOpAlaM cintayEduSaH||


||stOtram||

prathamaM tu hariM vidyAt dvitIyaM kEzavaM tathA|
tRtIyaM padmanAbhaM tu caturthaM vAmanaM tathA||1||
paJcamaM vEdagarbhaM ca SaSThaM tu madhusUdanaM|
saptamaM vAsudEvaM ca varAhaM cASTamaM tathA||2||
navamaM puNDarIkAkSaM dazamaM tu janArdanam|
kRSNamEkAdazaM prOktaM dvAdazaM zrIdharaM tathA||3||
EtaddvAdazanAmAni mayA prOktAni phAlguna|
kAlatrayE paThEdyastu tasya puNyaphalaM zRNu||4||
cAndrAyaNasahasrasya kanyAdAnazatasya ca|
azvamEdhasahasrasya phalamApnOti mAnavaH||5||


||iti zrIkRSNadvAdazanAmastOtraM sampUrNam‌||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox