From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

kRSNASTakam 1

zriyAzliSTO viSNuH sthiracaragururvEdaviSayO
dhiyAM sAkSI zuddhO harirasurahantAbjanayanaH|
gadI zaGkhI cakrI vimalavanamAlI sthiraruciH
zaraNyO lOkEzO mama bhavatu kRSNO'kSiviSayaH||1||
yataH sarvaM jAtaM viyadanilamukhyaM jagadidam
sthitau niHzESaM yO'vati nijasukhAMzEna madhuhA|
layE sarvaM svasmin harati kalayA yastu sa vibhuH
zaraNyO lOkEzO mama bhavatu kRSNO'kSiviSayaH||2||
asUnAyamyAdau yamaniyamamukhyaiH sukaraNaiH
niruddhyEdaM cittaM hRdi vilayamAnIya sakalam|
yamIDyaM pazyanti pravaramatayO mAyinamasau
zaraNyO lOkEzO mama bhavatu kRSNO'kSiviSayaH||3||
pRthivyAM tiSThan yO yamayati mahIM vEda na dharA
yamityAdau vEdO vadati jagatAmIzamamalam|
niyantAraM dhyEyaM munisuranRNAM mOkSadamasau
zaraNyO lOkEzO mama bhavatu kRSNO'kSiviSayaH||4||
mahEndrAdirdEvO jayati ditijAn yasya balatO
na kasya svAtantryaM kvacidapi kRtau yatkRtimRtE|
balArAtErgarvaM pariharati yO'sau vijayinaH
zaraNyO lOkEzO mama bhavatu kRSNO'kSiviSayaH||5||
vinA yasya dhyAnaM vrajati pazutAM sUkaramukhAm
vinA yasya jJAnaM janimRtibhayaM yAti janatA|
vinA yasya smRtyA kRmizatajaniM yAti sa vibhuH
zaraNyO lOkEzO mama bhavatu kRSNO'kSiviSayaH||6||
narAtaGkOTTaGkaH zaraNazaraNO bhrAntiharaNO
ghanazyAmO vAmO vrajazizuvayasyO'rjunasakhaH|
svayambhUrbhUtAnAM janaka ucitAcArasukhadaH
zaraNyO lOkEzO mama bhavatu kRSNO'kSiviSayaH||7||
yadA dharmaglAnirbhavati jagatAM kSObhakaraNI
tadA lOkasvAmI prakaTitavapuH sEtudhRgajaH|
satAM dhAtA svacchO nigamagaNagItO vrajapatiH
zaraNyO lOkEzO mama bhavatu kRSNO'kSiviSayaH||8||


||iti zrImacchaGkarAcAryaviracitaM kRSNASTakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox