From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

kRSNASTakam 2

nityAnandaikarasaM saccinmAtraM svayaM jyOtiH|
puruSOttamamajamIzaM vandE zrIyAdavAdhIzam||
bhajE vrajaikamaNDanaM samastapApakhaNDanam
svabhaktacittaraJjanaM sadaiva nandanandanam|
supicchagucchamastakaM sunAdavENuhastakam
anaGgaraGgasAgaraM namAmi kRSNanAgaram||1||
manOjagarvamOcanaM vizAlalOlalOcanam
vidhUtagOpazOcanaM namAmi padmalOcanam|
karAravindabhUdharaM smitAvalOkasundaram
mahEndramAnadAraNaM namAmi kRSNavAraNam||2||
kadambasUnakuNDalaM sucArugaNDamaNDalam
vrajAGganaikavallabhaM namAmi kRSNadurlabham|
yazOdayA samOdayA sagOpayA sanandayA
yutaM sukhaikadAyakaM namAmi gOpanAyakam||3||
sadaiva pAdapaGkajaM madIya mAnasE nijam
dadhAnamuktamAlakaM namAmi nandabAlakam|
samastadOSazOSaNaM samastalOkapOSaNam
samastagOpamAnasaM namAmi nandalAlasam||4||
bhuvO bharAvatArakaM bhavAbdhikarNadhArakam
yazOmatIkizOrakaM namAmi cittacOrakam|
dRgantakAntabhaGginaM sadA sadAlisaGginam
dinE dinE navaM navaM namAmi nandasambhavam||5||
guNAkaraM sukhAkaraM kRpAkaraM kRpAparam
suradviSannikandanaM namAmi gOpanandanam|
navInagOpanAgaraM navInakElilampaTam
namAmi mEghasundaraM taDitprabhAlasatpaTam||6||
samastagOpanandanaM hRdambujaikamOdanam
namAmi kuJjamadhyagaM prasannabhAnuzObhanam|
nikAmakAmadAyakaM dRgantacArusAyakam
rasAlavENugAyakaM namAmi kuJjanAyakam||7||
vidagdhagOpikAmanOmanOjJatalpazAyinam
namAmi kuJjakAnanE pravRddhavahnipAyinam|
kizOrakAntiraJjitaM dRgaJjanaM suzObhitam
gajEndramOkSakAriNaM namAmi zrIvihAriNam||8||
yadA tadA yathA tathA tathaiva kRSNasatkathA
mayA sadaiva gIyatAM tathA kRpA vidhIyatAm|
pramANikASTakadvayaM japatyadhItya yaH pumAn
bhavEt sa nandanandanE bhavE bhavE subhaktimAn||


||iti zrImacchaGkarAcAryaviracitaM zrIkRSNASTakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox