From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

kRSNASTakam 3

vasudEvasutaM dEvaM kaMsacANUramardanam|
dEvakIparamAnandaM kRSNaM vandE jagadgurum||1||
atasIpuSpasaGkAzaM hAranUpurazObhitam|
ratnakaGkaNakEyUraM kRSNaM vandE jagadgurum||2||
kuTilAlakasaMyuktaM pUrNacandranibhAnanam|
vilasat kuNDaladharaM kRSNaM vandE jagadgurum||3||
mandAragandhasaMyuktaM cAruhAsaM caturbhujam|
barhipiJchAvacUDAGgaM kRSNaM vandE jagadgurum||4||
utphullapadmapatrAkSaM nIlajImUtasannibham|
yAdavAnAM zirOratnaM kRSNaM vandE jagadgurum||5||
rukmiNIkELisaMyuktaM pItAmbarasuzObhitam|
avAptatulasIgandhaM kRSNaM vandE jagadgurum||6||
gOpikAnAM kucadvandvaM kuGkumAGkitavakSasam|
zrInikEtaM mahESvAsaM kRSNaM vandE jagadgurum||7||
zrIvatsAGkaM mahOraskaM vanamAlAvirAjitam|
zaGkhacakradharaM dEvaM kRSNaM vandE jagadgurum||8||
kRSNASTakamidaM puNyaM prAtarutthAya yaH paThEt|
kOTijanmakRtaM pApaM smaraNEna vinazyati||


||iti zrI kRSNASTakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox