From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

kSamA prArthanA

aparAdhasahasrANi kriyantE'harnizaM mayA|
tAni sarvANi hE dEva kSamasva puruSOttama||
karacaraNakRtaM vAkkAyajaM karmajaM vA
zravaNanayanajaM vA mAnasaM vA'parAdham|
vihitamavihitaM vA sarvamEtat kSamasva
jaya jaya karuNAbdhE zrImahAdEva zambhO||
yadakSarapadabhraSTaM mAtrAhInaM tu yadbhavEt|
tatsarvaM kSamyatAM dEva nArAyaNa namO'stu tE||
visargabindumAtrANi padapAdAkSarANi ca|
nyUnAni cAtiriktAni kSamasva puruSOttama||
kAyEna vAcA manasEndriyairvA buddhyA''tmanA vA prakRtEH svabhAvAt|
karOmi yadyat sakalaM parasmai nArAyaNAyEti samarpayAmi||
sarvE bhavantu sukhinaH sarvE santu nirAmayAH|
sarvE bhadrANi pazyantu mA kazcidduHkhabhAg bhavEt||


sarvam zrI kRSNArpaNamastu||

OM zAntiH zAntiH zAntiH||

hariH OM tat sat||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox