From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

lakSmyaSTOttarazatanAmastOtram


devyuvAca

dEvadEva mahAdEva trikAlajJa mahEzvara|
karuNAkara dEvEza bhaktAnugrahakAraka||1||

aSTOttarazataM lakSmyAH zrOtumicchAmi tattvataH||

Izvara uvAca

dEvi sAdhu mahAbhAgE mahAbhAgyapradAyakam|
sarvaizvaryakaraM puNyaM sarvapApapraNAzanam||2||
sarvadAridryazamanaM zravaNAdbhuktimuktidam|
rAjavazyakaraM divyaM guhyAdguhyatamaM param||3||
durlabhaM sarvadEvAnAM catuHSaSTikalAspadam|
padmAdInAM varAntAnAM vidhInAM nityadAyakam||4||
samastadEvasaMsEvyamaNimAdyaSTasiddhidam|
kimatra bahunOktEna dEvI pratyakSadAyakam||5||
tava prItyAdya vakSyAmi samAhitamanAH zRNum|
aSTOttarazatasyAsya mahAlakSmIstu dEvatA||6||
klImbIjapadamityuktaM zaktistu bhuvanEzvarI|
aGganyAsaH karanyAsaH sa ityAdiH prakIrtitaH||7||

dhyAnam

vandE padmakarAM prasannavadanAM saubhAgyadAM bhAgyadAm
hastAbhyAmabhayapradAM maNigaNairnAnAvidhairbhUSitAm|
bhaktAbhISTaphalapradAM hariharabrahmAdibhiH sEvitAm
pArzvE paGkajazaGkhapadmanidhibhiryuktAM sadA zaktibhiH||
sarasijanilayE sarOjahastE dhavalatamAMzukagandhamAlyazObhE|
bhagavati harivallabhE manOjJE tribhuvanabhUtikari prasIda mahyam||

stOtram

prakRtiM vikRtiM vidyAM sarvabhUtahitapradAm|
zraddhAM vibhUtiM surabhiM namAmi paramAtmikAm||1||
vAcaM padmAlayAM padmAM zuciM svAhAM svadhAM sudhAm|
dhanyAM hiraNmayIM lakSmIM nityapuSTAM vibhAvarIm||2||
aditiM ca ditiM dIptAM vasudhAM vasudhAriNIm|
namAmi kamalAM kAntAM kAmAM kSIrOdasambhavAm||3||
anugrahapadAM buddhimanaghAM harivallabhAm|
azOkAmamRtAM dIptAM lOkazOkavinAzinIm||4||
namAmi dharmanilayAM karuNAM lOkamAtaram|
padmapriyAM padmahastAM padmAkSIM padmasundarIm||5||
padmOdbhavAM padmamukhIM padmanAbhapriyAM ramAm|
padmamAlAdharAM dEvIM padminIM padmagandhinIm||6||
puNyagandhAM suprasannAM prasAdAbhimukhIM prabhAm|
namAmi candravadanAM candrAM candrasahOdarIm||7||
caturbhujAM candrarUpAmindirAminduzItalAm|
AhlAdajananIM puSTiM zivAM zivakarIM satIm||8||
vimalAM vizvajananIM tuSTiM dAridryanAzinIm|
prItipuSkariNIM zAntAM zuklamAlyAmbarAM zriyam||9||
bhAskarIM bilvanilayAM varArOhAM yazasvinIm|
vasundharAmudArAGgAM hariNIM hEmamAlinIm||10||
dhanadhAnyakarIM siddhiM sadA saumyAM zubhapradAm|
nRpavEzmagatAnandAM varalakSmIM vasupradAm||11||
zubhAM hiraNyaprAkArAM samudratanayAM jayAm|
namAmi maGgalAM dEvIM viSNuvakSaHsthalasthitAm||12||
viSNupatnIM prasannAkSIM nArAyaNasamAzritAm|
dAridryadhvaMsinIM dEvIM sarvOpadravahAriNIm||13||
navadurgAM mahAkAlIM brahmaviSNuzivAtmikAm|
trikAlajJAnasampannAM namAmi bhuvanEzvarIm||14||
lakSmIM kSIrasamudrarAjatanayAM zrIraGgadhAmEzvarIM
dAsIbhUtasamastadEvavanitAM lOkaikadIpAGkurAm|
zrImanmandakaTAkSalabdhavibhavabrahmEndragaGgAdharAm
tvAM trailOkyakuTumbinIM sarasijAM vandE mukundapriyAm||15||
mAtarnamAmi kamalE kamalAyatAkSi
zrIviSNuhRtkamalavAsini vizvamAtaH|
kSIrOdajE kamalakOmalagarbhagauri
lakSmi prasIda satataM namatAM zaraNyE||16||
trikAlaM yO japEdvidvAn SaNmAsaM vijitEndriyaH|
dAridryadhvaMsanaM kRtvA sarvamApnOtyayatnataH||17||
dEvInAmasahasrESu puNyamaSTOttaraM zatam|
yEna zriyamavApnOti kOTijanmadaridritaH||18||
bhRguvArE zataM dhImAn paThEdvatsaramAtrakam|
aSTaizvaryamavApnOti kubEra iva bhUtalE||19||
+
dAridryamOcanaM nAma stOtramambAparaM zatam|
yEna zriyamavApnOti kOTijanmadaridritaH||20||
bhuktvA tu vipulAn bhOgAnasyAH sAyujyamApnuyAt|
prAtaHkAlE paThEnnityaM sarvaduHkhOpazAntayE||21||


paThaMstu cintayEddEvIM sarvAbharaNabhUSitAm||

||iti zrIlakSmyaSTOttarazatanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox