From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


lakSmInArAyaNASTOttarazatanAmastOtram

zrIrviSNuH kamalA zArGgI lakSmIrvaikuNThanAyakaH|
padmAlayA caturbAhuH kSIrAbdhitanayA'cyutaH||1||
indirA puNDarIkAkSA ramA garuDavAhanaH|
bhArgavI zESaparyaGkO vizAlAkSI janArdanaH||2||
svarNAGgI varadO dEvI haririndumukhI prabhuH|
sundarI narakadhvaMsI lOkamAtA murAntakaH||3||
bhaktapriyA dAnavAriH ambikA madhusUdanaH|
vaiSNavI dEvakIputrO rukmiNI kEzimardanaH||4||
varalakSmI jagannAthaH kIravANI halAyudhaH|
nityA satyavratO gaurI zauriH kAntA surEzvaraH||5||
nArAyaNI hRSIkEzaH padmahastA trivikramaH|
mAdhavI padmanAbhazca svarNavarNA nirIzvaraH||6||
satI pItAmbaraH zAntA vanamAlI kSamA'naghaH|
jayapradA balidhvaMsI vasudhA puruSOttamaH||7||
rAjyapradA'khilAdhArO mAyA kaMsavidAraNaH|
mahEzvarI mahAdEvO paramA puNyavigrahaH||8||
ramA mukundaH sumukhI mucukundavarapradaH|
vEdavEdyA'bdhi-jAmAtA surUpA'rkEndulOcanaH ||9||
puNyAGganA puNyapAdO pAvanI puNyakIrtanaH|
vizvapriyA vizvanAthO vAgrUpI vAsavAnujaH||10||
sarasvatI svarNagarbhO gAyatrI gOpikApriyaH|
yajJarUpA yajJabhOktA bhaktAbhISTapradA guruH||11||
stOtrakriyA stOtrakAraH sukumArI savarNakaH|
mAninI mandaradharO sAvitrI janmavarjitaH||12||
mantragOptrI mahESvAsO yOginI yOgavallabhaH|
jayapradA jayakaraH rakSitrI sarvarakSakaH||13||
aSTOttarazataM nAmnAM lakSmyA nArAyaNasya ca|
yaH paThEt prAtarutthAya sarvadA vijayI bhavEt||14||


||iti zrI lakSmInArAyaNASTOttarazatanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox