From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


lakSmInRsiMha karAvalambastOtram

zrImatpayOnidhinikEtanacakrapANE
bhOgIndrabhOgamaNirAjita puNyamUrtE|
yOgIza zAzvata zaraNya bhavAbdhipOta
lakSmInRsiMha mama dEhi karAvalambam ||1||
brahmEndrarudramarudarkakirITakOTi-
saGghaTTitAGghrikamalAmalakAntikAnta|
lakSmIlasatkucasarOruharAjahaMsa
lakSmInRsiMha mama dEhi karAvalambam||2||
saMsAradAvadahanAturabhIkarOru-
jvAlAvalIbhiratidagdhatanUruhasya|
tvatpAdapadmasarasIM zaraNAgatasya
lakSmInRsiMha mama dEhi karAvalambam||3||
saMsArajAlapatitasya jagannivAsa
sarvEndriyArthabaDizAgrajhaSOpamasya|
prOtkampitapracuratAlukamastakasya
lakSmInRsiMha mama dEhi karAvalambam||4||
saMsArakUpamatighOramagAdhamUm
samprApya duHkhazatasarpasamAkulasya|
dInasya dEva kRpayA padamAgatasya
lakSmInRsiMha mama dEhi karAvalambam||5||
saMsArabhIkarakarIndrakarAbhighAta-
niSpIDyamAnavapuSaH sakalArtinAza|
prANaprayANabhavabhItisamAkulasya
lakSmInRsiMha mama dEhi karAvalambam||6||
saMsArasarpaviSadigdhamahOgratIvra-
daMSTrAgrakOTiparidaSTavinaSTamUrtEH|
nAgArivAhana sudhAbdhinivAsa zaurE
lakSmInRsiMha mama dEhi karAvalambam||7||
saMsAravRkSamaghabIjamanantakarma-
zAkhAyutaM karaNapatramanaGgapuSpam|
Aruhya duHkhaphalitaM cakitaM dayAlO
lakSmInRsiMha mama dEhi karAvalambam||8||
saMsArasAgaravizAlakarAlakAla-
nakragrahagrasitanigrahavigrahasya|
vyagrasya rAganicayOrminipIDitasya
lakSmInRsiMha mama dEhi karAvalambam||9||
saMsArasAgaranimajjanamuhyamAnam
dInaM vilOkaya vibhO karuNAnidhE mAm|
prahlAdakhEdaparihAraparAvatAra
lakSmInRsiMha mama dEhi karAvalambam||10||
saMsAraghOragahanE caratO murArE
mArOgrabhIkaramRgapracurArditasya|
Artasya matsaranidAghasuduHkhitasya
lakSmInRsiMha mama dEhi karAvalambam||11||
baddhvA galE yamabhaTA bahu tarjayantaH
karSanti yatra bhavapAzazatairyutaM mAm|
EkAkinaM paravazaM cakitaM dayAlO
lakSmInRsiMha mama dEhi karAvalambam||12||
lakSmIpatE kamalanAbha surEza viSNO
yajJEza yajJa madhusUdana vizvarUpa|
brahmaNya kEzava janArdana vAsudEva
lakSmInRsiMha mama dEhi karAvalambam||13||
EkEna cakramaparENa karENa zaGkham
anyEna sindhutanayAmavalambya tiSThan|
vAmEtarENa varadAbhayapadmacihnaM
lakSmInRsiMha mama dEhi karAvalambam||14||
andhasya mE hRtavivEkamahAdhanasya
cOrairmahAbalibhirindriyanAmadhEyaiH|
mOhAndhakArakuharE vinipAtitasya
lakSmInRsiMha mama dEhi karAvalambam||15||
prahlAdanAradaparAzarapuNDarIka-
vyAsAdibhAgavatapuGgavahRnnivAsa|
bhaktAnuruktaparipAlanapArijAta
lakSmInRsiMha mama dEhi karAvalambam||16||
lakSmInRsiMhacaraNAbjamadhuvratEna
stOtraM kRtaM zubhakaraM bhuvi zaGkarENa|
yE tatpaThanti manujA haribhaktiyuktA:
tE yAnti tatpadasarOjamakhaNDarUpam||17||


||iti zrImacchaGkarAcaryaviracitaM zrI lakSmInRsiMha karAvalambastOtram sampUrNam‌||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox