From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zrI lalitA trizatI nAmAvaLiH


 1. OM kakArarUpAyai namaH
 2. OM kalyANyai namaH
 3. OM kalyANaguNazAlinyai namaH
 4. OM kalyANazailanilayAyai namaH
 5. OM kamanIyAyai namaH
 6. OM kalAvatyai namaH
 7. OM kamalAkSyai namaH
 8. OM kalmaSaghnyai namaH
 9. OM karuNAmRtasAgarAyai namaH
 10. OM kadambakAnanAvAsAyai namaH
 11. OM kadambakusumapriyAyai namaH
 12. OM kandarpavidyAyai namaH
 13. OM kandarpa-janakApAGga-vIkSaNAyai namaH
 14. OM karpUravITi-saurabhya-kallOlita-kakuptaTAyai namaH
 15. OM kalidOSaharAyai namaH
 16. OM kaJjalOcanAyai namaH
 17. OM kamravigrahAyai namaH
 18. OM karmAdisAkSiNyai namaH
 19. OM kArayitryai namaH
 20. OM karmaphalapradAyai namaH
 21. OM EkArarUpAyai namaH
 22. OM EkAkSaryai namaH
 23. OM EkAnEkAkSarAkRtyai namaH
 24. OM EtattadityanirdEzyAyai namaH
 25. OM EkAnanda-cidAkRtyai namaH
 26. OM EvamityAgamAbOdhyAyai namaH
 27. OM Ekabhakti-madarcitAyai namaH
 28. OM EkAgracitta-nirdhyAtAyai namaH
 29. OM ESaNA-rahitAdRtAyai namaH
 30. OM ElAsugandhicikurAyai namaH
 31. OM EnaHkUTavinAzinyai namaH
 32. OM EkabhOgAyai namaH
 33. OM EkarasAyai namaH
 34. OM Ekaizvarya-pradAyinyai namaH
 35. OM EkAtapatra-sAmrAjya-pradAyai namaH
 36. OM EkAntapUjitAyai namaH
 37. OM EdhamAnaprabhAyai namaH
 38. OM EjadanEkajagadIzvaryai namaH
 39. OM EkavIrAdi-saMsEvyAyai namaH
 40. OM EkaprAbhava-zAlinyai namaH
 41. OM IkArarUpAyai namaH
 42. OM Izitryai namaH
 43. OM IpsitArtha-pradAyinyai namaH
 44. OM IdRgitya-vinirdEzyAyai namaH
 45. OM Izvaratva-vidhAyinyai namaH
 46. OM IzAnAdi-brahmamayyai namaH
 47. OM IzitvAdyaSTasiddhidAyai namaH
 48. OM IkSitryai namaH
 49. OM IkSaNa-sRSTANDa-kOTyai namaH
 50. OM Izvara-vallabhAyai namaH
 51. OM IDitAyai namaH
 52. OM IzvarArdhAGga-zarIrAyai namaH
 53. OM IzAdhi-dEvatAyai namaH
 54. OM Izvara-prEraNakaryai namaH
 55. OM IzatANDava-sAkSiNyai namaH
 56. OM IzvarOtsaGga-nilayAyai namaH
 57. OM ItibAdhA-vinAzinyai namaH
 58. OM IhAvirahitAyai namaH
 59. OM Izazaktyai namaH
 60. OM ISat-smitAnanAyai namaH
 61. OM lakArarUpAyai namaH
 62. OM lalitAyai namaH
 63. OM lakSmI-vANI-niSEvitAyai namaH
 64. OM lAkinyai namaH
 65. OM lalanArUpAyai namaH
 66. OM lasaddADima-pATalAyai namaH
 67. OM lalantikAlasatphAlAyai namaH
 68. OM lalATa-nayanArcitAyai namaH
 69. OM lakSaNOjjvala-divyAGgyai namaH
 70. OM lakSakOTyaNDa-nAyikAyai namaH
 71. OM lakSyArthAyai namaH
 72. OM lakSaNAgamyAyai namaH
 73. OM labdhakAmAyai namaH
 74. OM latAtanavE namaH
 75. OM lalAmarAjadalikAyai namaH
 76. OM lambimuktAlatAJcitAyai namaH
 77. OM lambOdara-prasuvE namaH
 78. OM labhyAyai namaH
 79. OM lajjADhyAyai namaH
 80. OM layavarjitAyai namaH
 81. OM hrIGkArarUpAyai namaH
 82. OM hrIGkAranilayAyai namaH
 83. OM hrImpadapriyAyai namaH
 84. OM hrIGkArabIjAyai namaH
 85. OM hrIGkAramantrAyai namaH
 86. OM hrIGkAralakSaNAyai namaH
 87. OM hrIGkArajapasuprItAyai namaH
 88. OM hrImmatyai namaH
 89. OM hrIMvibhUSaNAyai namaH
 90. OM hrIMzIlAyai namaH
 91. OM hrImpadArAdhyAyai namaH
 92. OM hrIGgarbhAyai namaH
 93. OM hrImpadAbhidhAyai namaH
 94. OM hrIGkAravAcyAyai namaH
 95. OM hrIGkArapUjyAyai namaH
 96. OM hrIGkArapIThikAyai namaH
 97. OM hrIGkAravEdyAyai namaH
 98. OM hrIGkAracintyAyai namaH
 99. OM hrIM namaH
 100. OM hrIM-zarIriNyai namaH
 101. OM hakArarUpAyai namaH
 102. OM haladhRkpUjitAyai namaH
 103. OM hariNEkSaNAyai namaH
 104. OM harapriyAyai namaH
 105. OM harArAdhyAyai namaH
 106. OM haribrahmEndravanditAyai namaH
 107. OM hayArUDhA-sEvitAGghryai namaH
 108. OM hayamEdha-samarcitAyai namaH
 109. OM haryakSavAhanAyai namaH
 110. OM haMsavAhanAyai namaH
 111. OM hatadAnavAyai namaH
 112. OM hatyAdipApazamanyai namaH
 113. OM haridazvAdi-sEvitAyai namaH
 114. OM hastikumbhOttuGgakucAyai namaH
 115. OM hastikRtti-priyAGganAyai namaH
 116. OM haridrAkuGkumAdigdhAyai namaH
 117. OM haryazvAdyamarArcitAyai namaH
 118. OM harikEzasakhyai namaH
 119. OM hAdividyAyai namaH
 120. OM hAlAmadAlasAyai namaH
 121. OM sakArarUpAyai namaH
 122. OM sarvajJAyai namaH
 123. OM sarvEzyai namaH
 124. OM sarvamaGgalAyai namaH
 125. OM sarvakartryai namaH
 126. OM sarvabhartryai namaH
 127. OM sarvahantryai namaH
 128. OM sanAtanAyai namaH
 129. OM sarvAnavadyAyai namaH
 130. OM sarvAGgasundaryai namaH
 131. OM sarvasAkSiNyai namaH
 132. OM sarvAtmikAyai namaH
 133. OM sarvasaukhyadAtryai namaH
 134. OM sarvavimOhinyai namaH
 135. OM sarvAdhArAyai namaH
 136. OM sarvagatAyai namaH
 137. OM sarvAvaguNavarjitAyai namaH
 138. OM sarvAruNAyai namaH
 139. OM sarvamAtrE namaH
 140. OM sarvabhUSaNa-bhUSitAyai namaH
 141. OM kakArArthAyai namaH
 142. OM kAlahantryai namaH
 143. OM kAmEzyai namaH
 144. OM kAmitArthadAyai namaH
 145. OM kAmasaJjIvanyai namaH
 146. OM kalyAyai namaH
 147. OM kaThinastana-maNDalAyai namaH
 148. OM karabhOravE namaH
 149. OM kalAnAtha-mukhyai namaH
 150. OM kacajitAmbudAyai namaH
 151. OM kaTAkSasyandi-karuNAyai namaH
 152. OM kapAli-prANanAyikAyai namaH
 153. OM kAruNya-vigrahAyai namaH
 154. OM kAntAyai namaH
 155. OM kAntidhUta-japAvalyai namaH
 156. OM kalAlApAyai namaH
 157. OM kambukaNThyai namaH
 158. OM karanirjita-pallavAyai namaH
 159. OM kalpavallI-samabhujAyai namaH
 160. OM kastUrI-tilakAJcitAyai namaH
 161. OM hakArArthAyai namaH
 162. OM haMsagatyai namaH
 163. OM hATakAbharaNOjjvalAyai namaH
 164. OM hArahAri-kucAbhOgAyai namaH
 165. OM hAkinyai namaH
 166. OM halyavarjitAyai namaH
 167. OM haritpati-samArAdhyAyai namaH
 168. OM haThAtkAra-hatAsurAyai namaH
 169. OM harSapradAyai namaH
 170. OM havirbhOktryai namaH
 171. OM hArdasantamasApahAyai namaH
 172. OM hallIsalAsya-santuSTAyai namaH
 173. OM haMsamantrArtha-rUpiNyai namaH
 174. OM hAnOpAdAna-nirmuktAyai namaH
 175. OM harSiNyai namaH
 176. OM harisOdaryai namaH
 177. OM hAhAhUhU-mukha-stutyAyai namaH
 178. OM hAni-vRddhi-vivarjitAyai namaH
 179. OM hayyaGgavIna-hRdayAyai namaH
 180. OM harigOpAruNAMzukAyai namaH
 181. OM lakArAkhyAyai namaH
 182. OM latApUjyAyai namaH
 183. OM layasthityudbhavEzvaryai namaH
 184. OM lAsya-darzana-santuSTAyai namaH
 185. OM lAbhAlAbha-vivarjitAyai namaH
 186. OM laGghyEtarAjJAyai namaH
 187. OM lAvaNya-zAlinyai namaH
 188. OM laghu-siddhidAyai namaH
 189. OM lAkSArasa-savarNAbhAyai namaH
 190. OM lakSmaNAgraja-pUjitAyai namaH
 191. OM labhyEtarAyai namaH
 192. OM labdhabhakti-sulabhAyai namaH
 193. OM lAGgalAyudhAyai namaH
 194. OM lagna-cAmara-hasta-zrI-zAradA-parivIjitAyai namaH
 195. OM lajjApada-samArAdhyAyai namaH
 196. OM lampaTAyai namaH
 197. OM lakulEzvaryai namaH
 198. OM labdhamAnAyai namaH
 199. OM labdharasAyai namaH
 200. OM labdhasampatsamunnatyai namaH
 201. OM hrIGkAriNyai namaH
 202. OM hrIGkArAdyAyai namaH
 203. OM hrImmadhyAyai namaH
 204. OM hrIMzikhAmaNyai namaH
 205. OM hrIGkAra-kuNDAgni-zikhAyai namaH
 206. OM hrIGkAra-zazicandrikAyai namaH
 207. OM hrIGkAra-bhAskararucyai namaH
 208. OM hrIGkArAmbhOda-caJcalAyai namaH
 209. OM hrIGkAra-kandAGkurikAyai namaH
 210. OM hrIGkAraika-parAyaNAyai namaH
 211. OM hrIGkAra-dIrghikAhaMsyai namaH
 212. OM hrIGkArOdyAna-kEkinyai namaH
 213. OM hrIGkArAraNya-hariNyai namaH
 214. OM hrIGkArAvAla-vallaryai namaH
 215. OM hrIGkAra-paJjarazukyai namaH
 216. OM hrIGkArAGgaNa-dIpikAyai namaH
 217. OM hrIGkAra-kandarA-siMhyai namaH
 218. OM hrIGkArAmbhOja-bhRGgikAyai namaH
 219. OM hrIGkAra-sumanO-mAdhvyai namaH
 220. OM hrIGkAra-tarumaJjaryai namaH
 221. OM sakArAkhyAyai namaH
 222. OM samarasAyai namaH
 223. OM sakalAgama-saMstutAyai namaH
 224. OM sarvavEdAnta-tAtparyabhUmyai namaH
 225. OM sadasadAzrayAyai namaH
 226. OM sakalAyai namaH
 227. OM saccidAnandAyai namaH
 228. OM sAdhyAyai namaH
 229. OM sadgatidAyinyai namaH
 230. OM sanakAdimunidhyEyAyai namaH
 231. OM sadAziva-kuTumbinyai namaH
 232. OM sakalAdhiSThAna-rUpAyai namaH
 233. OM satyarUpAyai namaH
 234. OM samAkRtyai namaH
 235. OM sarvaprapaJca-nirmAtryai namaH
 236. OM samAnAdhika-varjitAyai namaH
 237. OM sarvOttuGgAyai namaH
 238. OM saGgahInAyai namaH
 239. OM saguNAyai namaH
 240. OM sakalESTadAyai namaH
 241. OM kakAriNyai namaH
 242. OM kAvyalOlAyai namaH
 243. OM kAmEzvaramanOharAyai namaH
 244. OM kAmEzvara-prANanADyai namaH
 245. OM kAmEzOtsaGgavAsinyai namaH
 246. OM kAmEzvarAliGgitAGgyai namaH
 247. OM kAmEzvara-sukhapradAyai namaH
 248. OM kAmEzvara-praNayinyai namaH
 249. OM kAmEzvara-vilAsinyai namaH
 250. OM kAmEzvara-tapaHsiddhyai namaH
 251. OM kAmEzvara-manaHpriyAyai namaH
 252. OM kAmEzvara-prANanAthAyai namaH
 253. OM kAmEzvara-vimOhinyai namaH
 254. OM kAmEzvara-brahmavidyAyai namaH
 255. OM kAmEzvara-gRhEzvaryai namaH
 256. OM kAmEzvarAhlAdakaryai namaH
 257. OM kAmEzvara-mahEzvaryai namaH
 258. OM kAmEzvaryai namaH
 259. OM kAmakOTinilayAyai namaH
 260. OM kAGkSitArthadAyai namaH
 261. OM lakAriNyai namaH
 262. OM labdharUpAyai namaH
 263. OM labdhadhiyai namaH
 264. OM labdha-vAJcitAyai namaH
 265. OM labdhapApa-manOdUrAyai namaH
 266. OM labdhAhaGkAra-durgamAyai namaH
 267. OM labdhazaktyai namaH
 268. OM labdhadEhAyai namaH
 269. OM labdhaizvaryasamunnatyai namaH
 270. OM labdhavRddhyai namaH
 271. OM labdhalIlAyai namaH
 272. OM labdhayauvanazAlinyai namaH
 273. OM labdhAtizaya-sarvAGga-saundaryAyai namaH
 274. OM labdhavibhramAyai namaH
 275. OM labdharAgAyai namaH
 276. OM labdhapatyai namaH
 277. OM labdha-nAnAgamasthityai namaH
 278. OM labdhabhOgAyai namaH
 279. OM labdhasukhAyai namaH
 280. OM labdhaharSAbhipUritAyai namaH
 281. OM hrIGkAra-mUrtyai namaH
 282. OM hrIGkAra-saudhazRGgakapOtikAyai namaH
 283. OM hrIGkAra-dugdhAbdhi-sudhAyai namaH
 284. OM hrIGkAra-kamalEndirAyai namaH
 285. OM hrIGkAra-maNidIpArcyai namaH
 286. OM hrIGkAra-taruzArikAyai namaH
 287. OM hrIGkAra-pETaka-maNyai namaH
 288. OM hrIGkArAdarza-bimbitAyai namaH
 289. OM hrIGkAra-kOzAsilatAyai namaH
 290. OM hrIGkArAsthAna-nartakyai namaH
 291. OM hrIGkAra-zuktikA-muktAmaNyai namaH
 292. OM hrIGkAra-bOdhitAyai namaH
 293. OM hrIGkAramaya-sauvarNastambha-vidruma-putrikAyai namaH
 294. OM hrIGkAra-vEdOpaniSadE namaH
 295. OM hrIGkArAdhvara-dakSiNAyai namaH
 296. OM hrIGkAra-nandanArAma-navakalpaka-vallaryai namaH
 297. OM hrIGkAra-himavadgaGgAyai namaH
 298. OM hrIGkArArNava-kaustubhAyai namaH
 299. OM hrIGkAra-mantra-sarvasvAyai namaH
 300. OM hrIGkAra-parasaukhyadAyai namaH


||iti zrI lalitAtrizatInAmAvaLissampUrNA||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox