From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

||dazamO'dhyAyaH - vibhUti yOgaH||


zrIbhagavAnuvAca

bhUya Eva mahAbAhO zRNu mE paramaM vacaH|
yattE'haM prIyamANAya vakSyAmi hitakAmyayA||1||
na mE viduH suragaNAH prabhavaM na maharSayaH|
ahamAdirhi dEvAnAM maharSINAM ca sarvazaH||2||
yO mAmajamanAdiM ca vEtti lOkamahEzvaram|
asammUDhaH sa martyESu sarvapApaiH pramucyatE||3||
buddhirjJAnamasammOhaH kSamA satyaM damaH zamaH|
sukhaM duHkhaM bhavO'bhAvO bhayaM cAbhayamEva ca||4||
ahiMsA samatA tuSTistapO dAnaM yazO'yazaH|
bhavanti bhAvA bhUtAnAM matta Eva pRthagvidhAH||5||
maharSayaH sapta pUrvE catvArO manavastathA|
madbhAvA mAnasA jAtA yESAM lOka imAH prajAH||6||
EtAM vibhUtiM yOgaM ca mama yO vEtti tattvataH|
sO'vikampEna yOgEna yujyatE nAtra saMzayaH||7||
ahaM sarvasya prabhavO mattaH sarvaM pravartatE|
iti matvA bhajantE mAM budhA bhAvasamanvitAH||8||
maccittA madgataprANA bOdhayantaH parasparam|
kathayantazca mAM nityaM tuSyanti ca ramanti ca||9||
tESAM satatayuktAnAM bhajatAM prItipUrvakam|
dadAmi buddhiyOgaM taM yEna mAmupayAnti tE||10||
tESAmEvAnukampArtham ahamajJAnajaM tamaH|
nAzayAmyAtmabhAvasthO jJAnadIpEna bhAsvatA||11||


arjuna uvAca

paraM brahma paraM dhAma pavitraM paramaM bhavAn|
puruSaM zAzvataM divyamAdidEvamajaM vibhum||12||
AhustvAmRSayaH sarvE dEvarSirnAradastathA|
asitO dEvalO vyAsaH svayaM caiva bravISi mE||13||
sarvamEtadRtaM manyE yanmAM vadasi kEzava|
na hi tE bhagavan vyaktiM vidurdEvA na dAnavAH||14||
svayamEva''tmanA''tmAnaM vEttha tvaM puruSOttama|
bhUtabhAvana bhUtEza dEvadEva jagatpatE||15||
vaktumarhasyazESENa divyA hyAtmavibhUtayaH|
yAbhirvibhUtibhirlOkAnimAMstvaM vyApya tiSThasi||16||
kathaM vidyAmahaM yOgiMstvAM sadA paricintayan|
kESu kESu ca bhAvESu cintyO'si bhagavanmayA||17||
vistarENa''tmanO yOgaM vibhUtiM ca janArdana|
bhUyaH kathaya tRptirhi zRNvatO nAsti mE'mRtam||18||


zrIbhagavAnuvAca

hanta tE kathayiSyAmi divyA hyAtmavibhUtayaH|
prAdhAnyataH kuruzrESTha nAstyantO vistarasya mE||19||
ahamAtmA guDAkEza sarvabhUtAzayasthitaH|
ahamAdizca madhyaM ca bhUtAnAmanta Eva ca||20||
AdityAnAmahaM viSNurjyOtiSAM raviraMzumAn|
marIcirmarutAmasmi nakSatrANAmahaM zazI||21||
vEdAnAM sAmavEdO'smi dEvAnAmasmi vAsavaH|
indriyANAM manazcAsmi bhUtAnAmasmi cEtanA||22||
rudrANAM zaGkarazcAsmi vittEzO yakSarakSasAm|
vasUnAM pAvakazcAsmi mEruH zikhariNAmaham||23||
purOdhasAM ca mukhyaM mAM viddhi pArtha bRhaspatim|
sEnAnInAmahaM skandaH sarasAmasmi sAgaraH||24||
maharSINAM bhRgurahaM girAmasmyEkamakSaram|
yajJAnAM japayajJO'smi sthAvarANAM himAlayaH||25||
azvatthaH sarvavRkSANAM dEvarSINAM ca nAradaH|
gandharvANAM citrarathaH siddhAnAM kapilO muniH||26||
uccaiHzravasamazvAnAM viddhi mAmamRtOdbhavam|
airAvataM gajEndrANAM narANAM ca narAdhipam||27||
AyudhAnAmahaM vajraM dhEnUnAmasmi kAmadhuk|
prajanazcAsmi kandarpaH sarpANAmasmi vAsukiH||28||
anantazcAsmi nAgAnAM varuNO yAdasAmaham|
pitRRNAmaryamA cAsmi yamaH saMyamatAmaham||29||
prahlAdazcAsmi daityAnAM kAlaH kalayatAmaham|
mRgANAM ca mRgEndrO'haM vainatEyazca pakSiNAm||30||
pavanaH pavatAmasmi rAmaH zastrabhRtAmaham|
jhaSANAM makarazcAsmi srOtasAmasmi jAhnavI||31||
sargANAmAdirantazca madhyaM caivAhamarjuna|
adhyAtmavidyA vidyAnAM vAdaH pravadatAmaham||32||
akSarANAmakArO'smi dvandvaH sAmAsikasya ca|
ahamEvAkSayaH kAlO dhAtA'haM vizvatOmukhaH||33||
mRtyuH sarvaharazcAhamudbhavazca bhaviSyatAm|
kIrtiH zrIrvAkca nArINAM smRtirmEdhA dhRtiH kSamA||34||
bRhatsAma tathA sAmnAM gAyatrI chandasAmaham|
mAsAnAM mArgazIrSO'hamRtUnAM kusumAkaraH||35||
dyUtaM chalayatAmasmi tEjastEjasvinAmaham|
jayO'smi vyavasAyO'smi sattvaM sattvavatAmaham||36||
vRSNInAM vAsudEvO'smi pANDavAnAM dhanaJjayaH|
munInAmapyahaM vyAsaH kavInAmuzanA kaviH||37||
daNDO damayatAmasmi nItirasmi jigISatAm|
maunaM caivAsmi guhyAnAM jJAnaM jJAnavatAmaham||38||
yaccApi sarvabhUtAnAM bIjaM tadahamarjuna|
na tadasti vinA yatsyAnmayA bhUtaM carAcaram||39||
nAntO'sti mama divyAnAM vibhUtInAM parantapa|
ESa tUddEzataH prOktO vibhUtErvistarO mayA||40||
yadyadvibhUtimatsattvaM zrImadUrjitamEva vA|
tattadEvAvagaccha tvaM mama tEjOMzasambhavam||41||
athavA bahunaitEna kiM jJAtEna tavArjuna|
viSTabhyAhamidaM kRtsnamEkAMzEna sthitO jagat||42||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE vibhUtiyOgO nAma dazamO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox