From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


Stotras from bhAgavatam
kuntIstutiH (1.8) bhISmastutiH (1.9) catuzzlOki bhAgavatam (2.9) kUrmastOtram (3.5) yajJavarAhamUrtistutiH (3.13)
dhruvastutiH (4.9) nArAyaNakavacam (6.8) prahlAdastutiH (7.9) gajEndrastutiH (8.3) vAmanastOtram (8.17)
bAlarakSA (10.6) gOpikAgItam (10.31) akrUrastutiH (10.40) mucukundastutiH (10.51) rukmiNI-sandEzaH (10.52)

mucukundastutiH

zrImucukunda uvAca

vimOhitO'yaM jana Iza mAyayA tvadIyayA tvAM na bhajatyanarthadRk|
sukhAya duHkhaprabhavESu sajjatE gRhESu yOSitpuruSazca vaJcitaH||45||
labdhvA janO durlabhamatra mAnuSaM
kathaJcidavyaGgamayatnatO'nagha|
pAdAravindaM na bhajatyasanmatir
gRhAndhakUpE patitO yathA pazuH||46||
mamaiSa kAlO'jita niSphalO gatO rAjyazriyOnnaddhamadasya bhUpatEH|
martyAtmabuddhEH sutadArakOzabhUSvAsajjamAnasya durantacintayA||47||
kalEvarE'sminghaTakuDyasannibhE
nirUDhamAnO naradEva ityaham|
vRtO rathEbhAzvapadAtyanIkapair
gAM paryaTaMstvAgaNayansudurmadaH||48||
pramattamuccairitikRtyacintayA pravRddhalObhaM viSayESu lAlasam|
tvamapramattaH sahasAbhipadyasE kSullElihAnO'hirivAkhumantakaH||49||
purA rathairhEmapariSkRtaizcaran
mataM gajairvA naradEvasaMjJitaH|
sa Eva kAlEna duratyayEna tE
kalEvarO viTkRmibhasmasaMjJitaH||50||
nirjitya dikcakramabhUtavigrahO varAsanasthaH samarAjavanditaH|
gRhESu maithunyasukhESu yOSitAM krIDAmRgaH pUruSa Iza nIyatE||51||
karOti karmANi tapaHsuniSThitO nivRttabhOgastadapEkSayAdadat|
punazca bhUyAsamahaM svarADiti pravRddhatarSO na sukhAya kalpatE||52||
bhavApavargO bhramatO yadA bhavEjjanasya tarhyacyuta satsamAgamaH|
satsaGgamO yarhi tadaiva sadgatau parAvarEzE tvayi jAyatE matiH||53||
manyE mamAnugraha Iza tE kRtO rAjyAnubandhApagamO yadRcchayA|
yaH prArthyatE sAdhubhirEkacaryayA vanaM vivikSadbhirakhaNDabhUmipaiH||54||
na kAmayE'nyaM tava pAdasEvanAdakiJcanaprArthyatamAdvaraM vibhO|
ArAdhya kastvAM hyapavargadaM harE vRNIta AryO varamAtmabandhanam||55||
tasmAdvisRjyAziSa Iza sarvatO rajastamaHsattvaguNAnubandhanAH|
niraJjanaM nirguNamadvayaM paraM tvAM jJAptimAtraM puruSaM vrajAmyaham||56||
ciramiha vRjinArtastapyamAnO'nutApair
avitRSaSaDamitrO'labdhazAntiH kathaJcit|
zaraNada samupEtastvatpadAbjaM parAtman
abhayamRtamazOkaM pAhi mApannamIza||57||


||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE EkapaJcAzatatamE'dhyAyE zrI mucukundakRta kRSNastutiH sampUrNaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox