From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


mUkasAram

zrutismRtipurANAnAm AlayaM karuNAlayam|
namAmi bhagavatpAdaM zaGkaraM lOkazaGkaram||
sadAzivasamArambhAM zaGkarAcAryamadhyamAm|
asmadAcAryaparyantAM vandE guruparamparAm||
rAkAcandrasamAnakAntivadanA nAkAdhirAjastutA
mUkAnAmapi kurvatI suradhunInIkAzavAgvaibhavam|
zrIkAJcInagarIvihArarasikA zOkApahantrI satAm
EkA puNyaparamparA pazupatErAkAriNI rAjatE||1|| (1-11)
jAtA zItalazailataH sukRtinAM dRzyA paraM dEhinAm
lOkAnAM kSaNamAtrasaMsmaraNataH santApavicchEdinI|
AzcaryaM bahu khElanaM vitanutE naizcalyamAbibhratI
kampAyAstaTasImni kA'pi taTinI kAruNyapAthOmayI||2|| (1-12)
parAmRtajharIplutA jayati nityamantazcarI
bhuvAmapi bahizcarI paramasaMvidEkAtmikA|
mahadbhiraparOkSitA satatamEva kAJcIpurE
mamAnvahamahammatirmanasi bhAtu mAhEzvarI||3|| (1-90)
carAcarajaganmayIM sakalahRnmayIM cinmayIm
guNatrayamayIM jagattrayamayIM tridhAmAmayIm|
parAparamayIM sadA dazadizAM nizAharmayIm
parAM satatasanmayIM manasi cinmayIM zIlayE||4|| (1-97)
bhavAmbhOdhau naukAM jaDimavipinE pAvakazikhAm
amartyEndrAdInAmadhimukuTamuttaMsakalikAm|
jagattApE jyOtsnAmakRtakavacaHpaJjarapuTE
zukastrIM kAmAkSyA manasi kalayE pAdayugalIm||5|| (2-49)
parA vidyA hRdyAzritamadanavidyA marakata-
prabhAnIlA lIlAparavazitazUlAyudhamanAH|
tamaHpUraM dUraM caraNanatapaurandarapurI-
mRgAkSI kAmAkSI kamalataralAkSI nayatu mE||6|| (3-56)
samaravijayakOTI sAdhakAnandadhATI
mRduguNaparipETI mukhyakAdambavATI|
muninutaparipATI mOhitAjANDakOTI
paramazivavadhUTI pAtu mAM kAmakOTI||7|| (3-101)
yasyA vATI hRdayakamalaM kausumI yOgabhAjAm
yasyAH pIThI satatazizirA zIkarairmAkarandaiH|
yasyAH pETI zrutiparicalanmauliratnasya kAJcI
sA mE sOmAbharaNamahiSI sAdhayEtkAGkSitAni||8|| (3-77)
kuNDali kumAri kuTilE caNDi carAcarasavitri cAmuNDE|
guNini guhAriNi guhyE gurumUrtE tvAM namAmi kAmAkSi||9|| (1-46)
abhidAkRtirbhidAkRtiracidAkRtirapi cidAkRtirmAtaH|
anahantA tvamahantA bhramayasi kAmAkSi zAzvatI vizvam||10|| (1-47)
antarapi bahirapi tvaM jantutatErantakAntakRdahantE|
cintitasantAnavatAM santatamapi tantanISi mahimAnam||11|| (1-98)
girAM dUrau cOrau jaDimatimirANAM kRtajagat
paritrANau zONau munihRdayalIlaikanipuNau|
nakhaiH smErau sArau nigamavacasAM khaNDitabhava-
grahOnmAdau pAdau tava janani kAmAkSi kalayE||12|| (2-44)
japAlakSmIzONO janitaparamajJAnanalinI-
vikAsavyAsaGgO viphalitajagajjADyagarimA|
manaHpUrvAdriM mE tilakayatu kAmAkSi tarasA
tamaskANDadrOhI tava caraNapAthOjaramaNaH||13|| (2-17)
varIvartu sthEmA tvayi mama girAM dEvi manasO
narInartu prauDhA vadanakamalE vAkyalaharI|
carIcartu prajJAjanani jaDimAnaH parajanE
sarIsartu svairaM janani mayi kAmAkSi karuNA||14|| (2-48)
nIlO'pi rAgamadhikaM janayanpurArEH
lOlO'pi bhaktimadhikAM dRDhayannarANAm|
vakrO'pi dEvi namatAM samatAM vitanvan
kAmAkSi nRtyatu mayi tvadapAGgapAtaH||15|| (4-16)
atyantazItalamatandrayatu kSaNArdham
astOkavibhramamanaGgavilAsakandam|
alpasmitAdRtamapArakRpApravAham
akSiprarOhamacirAnmayi kAmakOTi||16|| (4-24)
kaivalyadAya karuNArasakiGkarAya
kAmAkSi kandalitavibhramazaGkarAya|
AlOkanAya tava bhaktazivaGkarAya
mAtarnamO'stu paratantritazaGkarAya||17|| (4-47)
saMsAragharmaparitApajuSAM narANAm
kAmAkSi zItalatarANi tavEkSitAni|
candrAtapanti ghanacandanakardamanti
muktAguNanti himavAriniSEcananti||18|| (4-77)
bANEna puSpadhanuSaH parikalpyamAna-
trANEna bhaktamanasAM karuNAkarENa|
kONEna kOmaladRzastava kAmakOTi
zONEna zOSaya zivE mama zOkasindhum||19|| (4-94)
ajJAtabhaktirasamaprasaradvivEkam
atyantagarvamanadhItasamastazAstram|
aprAptasatyamasamIpagataM ca muktEH
kAmAkSi naiva tava spRhayati dRSTipAtaH||20|| (4-100)
indhAnE bhavavItihOtranivahE karmaughacaNDAnila-
prauDhimnA bahulIkRtE nipatitaM santApacintAkulam|
mAtarmAM pariSiJca kiJcidamalaiH pIyUSavarSairiva
zrIkAmAkSi tava smitadyutikaNaiH zaiziryalIlAkaraiH||21|| (5-94)
karpUrairamRtairjagajjanani tE kAmAkSi candrAtapaiH
muktAhAraguNairmRNAlavalayairmugdhasmitazrIriyam|
zrIkAJcIpuranAyikE samatayA saMstUyatE sajjanaiH
tattAdRGmama tApazAntividhayE kiM dEvi mandAyatE||22|| (5-24)
cEtaH zItalayantu naH pazupatErAnandajIvAtavO
namrANAM nayanAdhvasImasu zaraccandrAtapOpakramAH|
saMsArAkhyasarOruhAkarakhalIkArE tuSArOtkarAH
kAmAkSi smarakIrtibIjanikarAstvanmandahAsAGkurAH||23|| (5-31)
sUtiH zvEtimakandalasya vasatiH zRGgArasArazriyaH
pUrtiH sUktijharIrasasya laharI kAruNyapAthOnidhEH|
vATI kAcana kausumI madhurimasvArAjyalakSmyAstava
zrIkAmAkSi mamAstu maGgalakarI hAsaprabhAcAturI||24|| (5-85)
krIDAlOlakRpAsarOruhamukhIsaudhAGgaNEbhyaH kavi-
zrENIvAkparipATikAmRtajharIsUtIgRhEbhyaH zivE|
nirvANAGkurasArvabhaumapadavIsiMhAsanEbhyastava
zrIkAmAkSi manOjJamandahasitajyOtiSkaNEbhyO namaH||25|| (5-100)
kavitvazrImizrIkaraNanipuNau rakSaNacaNau
vipannAnAM zrImannalinamasRNau zONakiraNau|
munIndrANAmantaHkaraNazaraNau mandasaraNau
manOjJau kAmAkSyA duritaharaNau naumi caraNau||26|| (2-73)
parasmAtsarvasmAdapi ca parayOrmuktikarayOH
nakhazrIbhirjyOtsnAkalitatulayOstAmratalayOH|
nilIyE kAmAkSyA nigamanutayOrnAkinatayOH
nirastaprOnmIlannalinamadayOrEva padayOH||27|| (2-74)
raNanmaJjIrAbhyAM lalitagamanAbhyAM sukRtinAm
manOvAstavyAbhyAM mathitatimirAbhyAM nakharucA|
nidhEyAbhyAM patyA nijazirasi kAmAkSi satatam
namastE pAdAbhyAM nalinamRdulAbhyAM girisutE||28|| (2-96)
yazaH sUtE mAtarmadhurakavitAM pakSmalayatE
zriyaM dattE cittE kamapi paripAkaM prathayatE|
satAM pAzagranthiM zithilayati kiM kiM na kurutE
prapannE kAmAkSyAH praNatiparipATI caraNayOH||29|| (2-99)
manISAM mAhEndrIM kakubhamiva tE kAmapi dazAm
pradhattE kAmAkSyAzcaraNataruNAdityakiraNaH|
yadIyE samparkE dhRtarasamarandA kavayatAm
parIpAkaM dhattE parimalavatI sUktinalinI||30|| (2-100)
bhuvanajanani bhUSAbhUtacandrE namastE
kaluSazamani kampAtIragEhE namastE|
nikhilanigamavEdyE nityarUpE namastE
parazivamayi pAzacchEdahastE namastE||31|| (3-99)

||iti zrI kAJcIjagadguruNA zrI candrazEkharEndrasarasvatIsvAminA zrI mUkamahAkavipraNItAyAH mUkapaJcazatyAH saGgrahItaM mUkasAraM sampUrNam||

1-AryAzatakam 2-pAdAravindazatakam 3-stutiztakam 4-kaTAkSazatakam 5-mandasmitazatakam

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox