From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 1. bhagavanmahimA
 2. bhagavadrUpam
 3. bhaktaswarUpam
 4. aSTAGgayOgam
 5. virAT puruSOtpattiH
 6. virAT swarUpam
 7. hiraNyagarbhOtpattiH
 8. pralayaH
 9. jagatsRSTiH
 10. sRSTibhEdaH
 11. sanakAdInAM vaikuNThapravEzaH
 12. varAhAvatAraH
 13. hiraNyAkSavadhaH
 14. kapilAvatAraH
 15. kapilOpadEzaH
 16. naranArAyaNAvatAraH
 17. dhruvacaritam
 18. pRthucaritam
 19. dakSOtpattiH
 20. RSabhayOgIzvaracaritam
 21. bhagavadupAsanaprakArAH
 22. ajAmiLamOkSaH
 23. dakSa-citrakEtucaritam
 24. prahlAdacaritam
 25. narasiMhAvatAraH
 26. gajEndramOkSaH
 27. kSIrAbhdimanthanE kUrmAvatAraH
 28. mahAlakSmIsvayaMvaraH
 29. mOhinI avatAraH
 30. vAmanAvatAraH
 31. balidarpOcchEdaH
 32. matsyAvatAraH
 33. ambarISacaritam
 34. zrIrAmAvatAraH - 1
 35. zrIrAmAvatAraH - 2
 36. parazurAmAvatAraH
 37. zrIkRSNAvatAraprastAvaH
 38. zrIkRSNAvatAraH
 39. zrIkRSNajanmOtsavaH
 40. pUtanAmOkSaH
 41. pUtanAdEhadAhaH
 42. zakaTAsuranigrahaH
 43. tRNAvartavadhaH
 44. nAmakaraNam
 45. bAlalIlA
 46. vizvarUpapradarzanavarNanam
 47. ulUkhalabandhanam
 48. nalakUbaraMaNigrIvayOH zApamOkSaH
 49. bRndAvanagamanam
 50. vatsAsura-bakAsurayOH vadhaH
 51. aghAsuravadhaH
 52. brahMagarvazamanam
 53. dhEnukAsuravadhaH
 54. yamunAhRdE kAliyaH
 55. kAliyamardanam
 56. kAliya-anugrahaH
 57. pralambAsuravadhaH
 58. dAvAgnimOkSaH
 59. vENugAnam
 60. gOpIvastrApaharaNam
 61. viprapatnI-anugrahaH
 62. gOvardhana-baliH
 63. gOvardhanOddhAraNam
 64. gOvindAbhiSEkaH
 65. gOpInAM bhagavatsamIpa gamanam
 66. gOpIjanAhlAdanam
 67. bhagavataH tirOdhAnam
 68. gOpikAnAM paramAhlAdaH
 69. rAsakrIdA
 70. sudarzana-zApa-mOkSaH
 71. kEzivadhaH vyOmAsuravadhazca
 72. akrUrAgamanam
 73. bhagavataH madhurApurayAtrA
 74. bhagavataH madhurApurIpravEzaH
 75. kaMsavadhaH
 76. uddhavadUtyam
 77. jarAsandha yuddham
 78. balarAmavivAhaH
 79. rukmiNI-vivAhaH
 80. syamantaka upAkhyAnam
 81. narakAsuravadhaH
 82. bANayuddham
 83. pauNDrakavadhaH
 84. samantapaJcakayAtrA
 85. jarAsandhavadhaH zizupAlavadhazca
 86. bhAratayuddham
 87. kucEla-vRttAntaH
 88. zrIsantAnagOpAlaH
 89. vRkAsuravadhaH
 90. viSNumahattvasthApanam
 91. bhaktimahattvam
 92. karmamizrabhaktiH
 93. caturviMzatiguravaH
 94. tattvajJAna-utpattiH
 95. dhyAnayOgaH
 96. bhagavadvibhUtayaH
 97. mArkaNDEya-kathA
 98. niSkala-brahMOpAsanam
 99. vEdaswarUpam
 100. kEzAdipAdavarNanam

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox