From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

prathama-dazakam -- bhagavanmahimA

sAndrAnandAvabOdhAtmakamanupamitaM kAladEzAvadhibhyAm
nirmuktaM nityamuktaM nigamazatasahasrENa nirbhAsyamAnam|
aspaSTaM dRSTamAtrE punarurupuruSArthAtmakaM brahma tattvam
tattAvadbhAti sAkSAdgurupavanapurE hanta bhAgyaM janAnAm||1||
EvaM durlabhyavastunyapi sulabhatayA hastalabdhE yadanyat
tanvA vAcA dhiyA vA bhajati bata janaH kSudrataiva sphuTEyam|
EtE tAvadvayaM tu sthirataramanasA vizvapIDApahatyai
nizzESAtmAnamEnaM gurupavanapurAdhIzamEvAzrayAmaH||2||
sattvaM yattatpurAbhyAmaparikalanatO nirmalaM tEna tAvad-
bhUtairbhUtEnidrayaistE vapuriti bahuzaH zrUyatE vyAsavAkyam|
tatsvacchatvAdyadacchAditaparasukhacidgarbhanirbhAsarUpam
tasmin dhanyA ramantE zrutimatimadhurE sugrahE vigrahE tE||3||
niSkampE nityapUrNE niravadhi paramAnandapIyUSarUpE
nirlInAnEkamuktAvalisubhagatamE nirmalabrahmasindhau|
kallOlOllAsatulyaM khalu vimalataraM sattvamAhustadAtmA
kasmAnnO niSkalastvaM sakala iti vacastvatkalAsvEva bhUman 1-4||4||
nirvyApArO'pi niSkAraNamaja bhajasE yatkriyAmIkSaNAkhyAm
tEnaivOdEti lInA prakRtirasatikalpA'pi kalpAdikAlE|
tasyAH saMzuddhamaMzaM kamapi tamatirOdhAyakaM sattvarUpam
sa tvaM dhRtvA dadhAsi svamahimavibhavAkuNTha vaikuNTa rUpam||5||
tattE pratyagradhArAdharalalitakaLAyAvalIkElikAram
lAvaNyasyaikasAraM sukRtijanadRzAM pUrNapuNyAvatAram|
lakSmInizzaGkalIlAnilayanamamRtasyandasandOhamantaH
siJcatsaJcintakAnAM vapuranukalayE mArutAgAranAtha||6||
kaSTA tE sRSTicESTA bahutarabhavakhEdAvahA jIvabhAjA
mityEvaM pUrvamAlOcitamajita mayA naivamadyAbhijAnE|
nO cEjjIvAH kathaM vA madhurataramidaM tvadvapuzcidrasArdram
nEtraiH zrOtraizca pItvA paramarasasudhAMbhOdhipUrE ramEran||7||
namrANAM sannidhattE satatamapi purastairanabhyArthitAnapyarthAna-
pyarthAn kAmAnajasraM vitarati paramAnandasAndrAM gatiM ca|
itthaM nizzESalabhyO niravadhikaphalaH pArijAtO harE tvam
kSudraM taM zakravATIdrumamabhilaSati vyarthamarthivrajO'yam||8||
kAruNyAtkAmamanyaM dadati khalu parE svAtmadastvaM vizESA-
daizvaryAdIzatE'nyE jagati parajanE svAtmanO'pIzvarastvam|
tvayyuccairAramanti pratipadamadhurE cEtanAH sphItabhAgyAs-
tvaM cA''tmArAm EvEtyatulaguNagaNAdhAra zaurE namastE||9||
aizvaryaM zaGkarAdIzvaraviniyamanaM vizvatEjOharANAm
tEjassaMhAri vIryaM vimalamapi yazO nispRhaizcOpagItam|
aGgAsaGgA sadA zrIrakhilavidasi na kvApi tE saGgavArtA
tadvAtAgAravAsin murahara bhagavacchabdamukhyAzrayO'si||10||

||iti zrImannArAyaNIyE prathama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox