From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

tRtIya-dazakam -- bhaktaswarUpam

paThantO nAmAni pramadabharasindhau nipatitAH
smarantO rUpaM tE varada kathayantO guNakathAH|
carantO yE bhaktAstvayi khalu ramantE paramamU-
nahaM dhanyAnmanyE samadhigatasarvAbhilaSitAn||1||
gadakliSTaM kaSTaM tava caraNasEvArasabharE'-
pyanAsaktaM cittaM bhavati bata viSNO kuru dayAm|
bhavatpAdAmbhOjasmaraNarasikO nAmanivahA-
nahaM gAyaGgAyaM kuhacana vivatsyAmi vijanE||2||
kRpA tE jAtA cEtkimiva na hi labhyaM tanubhRtAm
madIyaklEzaughaprazamanadazA nAma kiyatI|
na kE kE lOkE'sminnanizamayi zOkAbhirahitA
bhavadbhaktA muktAH sukhagatimasaktA vidadhatE||3||
muniprauDhA rUDhA jagati khalu gUDhAtmagatayO
bhavatpAdAmbhOjasmaraNavirujO nAradamukhAH|
carantIza svairaM satataparinirbhAtaparacit-
sadAnandAdvaitaprasaraparimagnAH kimaparam||4||
bhavadbhaktiH sphItA bhavatu mama saiva prazamayE-
dazESaklEzaughaM na khalu hRdi sandEhakaNikA|
na cEd{}vyAsasyOktistava ca vacanaM naigamavacO
bhavEnmithyA rathyApuruSavacanaprAyamakhilam||5||
bhavadbhaktistAvatpramukhamadhurA tvAdguNarasAt
kimapyArUDhA cEdakhilaparitApaprazamanI|
punazcAntE svAntE vimalapari bOdhOdayamiLan
mahAnandAdvaitaM dizati kimataH prArthyamaparam||6||
vidhUya klEzAnmE kuru caraNayugmaM dhRtarasam
bhavatkSEtraprAptau karamapi ca tE pUjanavidhau|
bhavanmUrtyAlOkE nayanamatha tE pAdatulasI-
parighrANE ghrANaM zravaNamapi tE cArucaritE||7||
prabhUtAdhivyAdhiprasabhacalitE mAmakahRdi
tvadIyaM tadrUpaM paramasukhacidrUpamudiyAt|
udaJcadrOmAJcO galitabahuharSAzrunivahO
yathA vismaryAsaM durupazamapIDAparibhavAn||8||
marudgEhAdhIza tvayi khalu parAJcO'pi sukhinO
bhavatsnEhI sO'haM subahu paritapyE ca kimidam|
akIrtistE mA bhUdvarada gadabhAraM prazamayan
bhavatbhaktOttaMsaM jhaTiti kuru mAM kaMsadamana||9||
kimuktairbhUyObhistava hi karuNA yAvadudiyA
dahaM tAvaddEva prahitavividhArtapralapitaH|
puraH klRptE pAdE varada tava nESyAmi divasAn
yathAzakti vyaktaM natinutiniSEvA viracayan||10||

||iti zrImannArAyaNIyE tRtIya-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox