From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

SaSTha-dazakam -- virAT swarUpam

EvaM caturdazajaganmayatAM gatasya
pAtAlamIza tava pAdatalaM vadanti|
pAdOrdhvadEzamapi dEva rasAtalaM tE
gulphadvayaM khalu mahAtalamadbhutAtman||1||
jaGghE talAtalamathO sutalaM ca jAnU
kiJcOrubhAgayugaLaM vitalAtalE dvE|
kzONItalaM jaghanamambaramaGga nAbhi-
rvakzazca zakranilayastava cakrapANE||2||
grIvA mahastava mukhaM ca janastapastu
phAlaM zirastava samastamayasya satyam|
EvaM jaganmayatanO jagadAzcitaira-
pyanyairnibaddhavapuSE bhagavannamastE||3||
tvad{}brahmarandhrapadamIzvara vizvakanda
chandAMsi kEzava ghanAstava kEzapAzAH|
ullAsicilliyugaLaM dRhiNasya gEham
pakzmANi rAtridivasau savitA ca nEtrE||4||
nizzESavizvaracanA ca kaTAkzamOkzaH
karNau dizO'zviyugaLaM tava nAsikE dvE|
lObhatrapE ca bhagavannadharOttarOSThau
tArAgaNazca dazanAH zamanazca daMSTrA||5||
mAyA vilAsahasitaM zvasitaM samIrO
jihvA jalaM vacanamIza zakuntapaGktiH|
siddhAdayassvaragaNA mukharandhramagni-
rdEvA bhujAH stanayugaM tava dharmadEvaH||6||
pRSThaM tvadharma iha dEva manassudhAMzu-
rayaktamEva hRdayAMbujamambujAkza|
kukzissamudranivahA vasanaM tu sandhyE
zEphaH prajApatirasau vRSaNau ca mitraH||7||
zrONisthalaM mRgagaNAH padayOrnakhAstE
hastyuSTrasaindhavamukhA gamanaM tu kAlaH|
viprAdivarNabhavanaM vadanAb{}jabAhu-
cArUruyugmacaraNaM karuNAMbudhE tE||8||
saMsAracakramayi cakradhara kriyAstE
vIryaM mahAsuragaNO'sthikulAni zailAH|
nADyassaritsamudayastaravazca rOma
jIyAdidaM vapuranirvacanIyamIza||9||
IdRgjaganmayavapustava karmabhAjAm
karmAvasAnasamayE smaraNIyamAhuH|
tasyAntarAtmavapuSE vimalAtmanE tE
vAtAlayAdhipa namO'stu nirundhi rOgAn||10||

||iti zrImannArAyaNIyE SaSTha-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox