From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

navama-dazakam -- jagatsRSTiH

sthitaH sa kamalOdbhavastava hi nAbhipaGkEruhE
kutaH svididamambudhAvuditamityanAlOkAyan|
tadIkSaNakutUhalAtpratidizaM vivRttAnana-
zcaturvadanatAmagAdvikasadaSTadRSTyambujAm||1||
mahArNavavighUrNitaM kamalamEva tatkEvalam
vilOkya tadupAzrayaM tava tanuM tu nAlOkayan|
ka ESa kamalOdarE mahati nissahAyO hyaham
kutaH svididamambujaM samajanIti cintAmagAt||2||
amuSya hi sarOruhaH kimapi kAraNaM sambhavE-
ditisma kRtanizcayaH sa khalu nALarandhrAdhvanA|
svayOgabalavidyayA samavarUDhavAnprauDhadhIH
tvadIyamatimOhanaM na tu kaLEbaraM dRSTavAn||3||
tatassakalanALikAvivaramArgagO mArgayan
prayasya zatavatsaraM kimapi naiva saMdRSTavAn|
nivRtya kamalOdarE sukhaniSaNNa EkAgradhIH
samAdhibalamAdadhE bhavadanugrahaikAgrahI||4||
zatEna parivatsarairdRDhasamAdhibandhOllasat-
prabOdhavizadIkRtaH sa khalu padminIsambhavaH|
adRSTacaramadbhutaM tava hi rUpamantardRzA
vyacaSTa parituSTadhIrbhujagabhOgabhAgAzrayam||5||
kirITamukuTOllasatkaTakahArakEyUrayuJ
maNisphuritamEkhalaM suparivItapItAMbaram|
kalAyakusumaprabhaM galatalOllasatkaustubham
vapustadayi bhAvayE kamalajanmanE darzitam||6||
zrutiprakaradarzitapracuravaibhava zrIpatE
harE jaya jaya prabhO padamupaiSi diSTyA dRzOH|
kuruSva dhiyamAzu mE bhuvananirmitau karmaThA
miti druhiNavarNitasvaguNabaMhimA pAhi mAm||7||
labhasva bhuvanatrayIracanadakSatAmakSatAm
gRhANa madanugrahaM kuru tapazca bhUyO vidhE|
bhavatvakhilasAdhanI mayi ca bhaktiratyutkaTE-
tyudIrya giramAdadhA muditacEtasaM vEdhasam||8||
zataM kRtatapAstataH sa khalu divyasaMvatsarA-
navApya ca tapObalaM matibalaM ca pUrvAdhikam|
udIkSya kila kampitaM payasi paGkajaM vAyunA
bhavadbalavijRmbhitaH pavanapAthasI pItavAn||9||
tavaiva kRpayA punaH sarasijEna tEnaiva saH
prakalpya bhuvanatrayIM pravavRtE prajAnirmitau|
tathAvidhakRpAbharO gurumarutpurAdhIzvara
tvamAzu paripAhi mAM gurudayOkSitairIkSitaiH||10||

||iti zrImannArAyaNIyE navama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox