From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

dwAdaza-dazakam -- varAhAvatAraH

svAyambhuvO manurathO janasargazIlO
dRSTvA mahImasamayE salilE nimagnAm|
sraSTAramApa zaraNaM bhavadaGghrisEvA-
tuSTAzayaM munijanaiH saha satyalOkE||1||
kaSTaM prajAH sRjati mayyavanrnimagnA
sthAnaM sarOjabhava kalpaya tatprajAnAm|
ityEvamESa kathitO manunA svayambhU-
rambhOruhAkSa tava pAdayugaM vyacintIt||2||
hA hA vibhO jalamahaM nyapibaM purastAd
adyApi majjati mahI kimahaM karOmi|
itthaM tvadaGghriyugaLaM zaraNaM yatO'sya
nAsApuTAtsamabhavaH zizukOlarUpI||3||
aGguSThamAtravapurutpatitaH purastAt
bhUyO'tha kumbhisadRzaH samajRmbhathAstvam|
abhrE tathAvidhamudIkSya bhavantamuccair
vismEratAM vidhiragAtsaha sUnubhiH svaiH||4||
kO'sAvacintyamahimA kiTirutthitO mE
nAsApuTAtkimu bhavEdajitasya mAyA|
itthaM vicintayati dhAtarizailamAtraH
sadyO bhavankila jagarjjitha ghOraghOram||5||
taM tE ninAdamupakarNya janastapaHsthAH
satyasthitAzca munayO nunuvurbhavantam|
tatstOtraharSulamanAH pariNadya bhUya-
stOyAzayaM vipulamUrtiravAtarastvam||6||
UrdhvaprasAriparidhUmrAvidhUtarOmA
prOtkSiptavAladhiravAGmukhaghOraghONaH|
tUrNapradIrNajaladaH parighUrNadakSNA
stOtRRnmunIn zizirayannavatEritha tvam||7||
antarjalaM tadanu saGkulanakracakram
bhrAmyattimiGgilakulaM kaluSOrmimAlam|
Avizya bhISaNaravENa rasAtalasthA-
nAkampayanvasumatImagavESayastvam||8||
dRSTvA'tha daityahatakEna rasAtalAntE
saMvEzitAM jhaTiti kUTakiTirvibhO tvam|
ApAtukAnavigaNayya surArikhETAn
daMSTrAGkurENa vasudhAmadadhAH salIlam||9||
abhyuddharannatha dharAM dazanAgralagna-
mustAGkurAGkita ivAdhikapIvarAtmA|
uddhAtaghOrasalilAjjaladhErudaJcan
ktIDAvarAhavapurIzvara pAhi rOgAt||10||

||iti zrImannArAyaNIyE dwAdaza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox