From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

aSTAdaza-dazakam -- pRthucaritam

jAtasya dhruvakula Eva tuGgakIrtE-
raGgasya vyajani sutaH sa vEnanAmA|
taddOSavyathitamatiH sa rAjavarya-
stvatpAdE vihitamanA vanaM gatO'bhUt||1||
pApO'pi kSititalapAlanAya vEnaH
paurAdyairupanihitaH kaThOravIryaH|
sarvEbhyO nijabalamEva saMprazaMsan
bhUcakrE tava yajanAnyayaM nyarautsIt||2||
samprAptE hitakathanAya tApasaudhE
mattO'nyO bhavanapatirna kazcanEti|
tvannindAvacanaparO munIzvaraistaiH
zApAgnau zalabhadazAmanAyi vEnaH||3||
tannAzAtkhalajanabhIrukairmunIndrai-
stanmAtrA ciraparirakSitE tadaGgE|
tyaktAghE parimathitAdathOrudaNDAt
dOrdaNDE parimathitE tvamAvirAsIH||4||
vikhyAtaH pRthuriti tApasOpadiSTaiH
sUtAdyaiH pariNutabhAvibhUrivIryaH|
vEnArtyA kabalitasampadaM dharitrIM-
AkrAntAM nijadhanuSA samAmakArSIH||5||
bhUyastAM nijakulamukhyavatsayuktair
dEvAdyaiH samucitacArubhAjanESu|
annAdInyabhilaSitAni yAni tAni
svacchandaM surabhitanUmadUduhastvam||6||
AtmAnaM yahati makhaistvayi tridhAma-
nnArabdhE zatatamavAjimEdhayAgE|
spardhAluH zatamakha Etya nIcavESO
hRtvA'zvaM tava tanayAt parAjitO'bhUt||7||
dEvEndraM muhuriti vAjinaM harantam
vahnau taM munavaramaNDalE juhUSau|
rundhAnE kamalabhavE kratOH samAptau
sAkSAttvaM madhuripumaikSathAH svayaM svam||8||
taddattaM varamupalabhya bhaktimEkAm
gaGgAntE vihitapadaH kadApi dEva|
satrasthaM muninivahaM hitAni zaMsa-
nnaikSiSThAH sanakamukhAn munIn purastAt||9||
vijJAnaM sanakamukhOditaM dadhAnaH
svAtmAnaM svayamagamO vanAntasEvI|
tattAdRkpRthuvapurIza satvaraM mE
rOgaughaM prazamaya vAtagEhavAsin||10||

||iti zrImannArAyaNIyE aSTAdaza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox