From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

triMza-dazakam -- vAmanAvatAraH

zakrENa saMyati hatO'pi balirmahAtmA
zukrENa jIvitatanuH kratuvardhitOSmA|
vikrAntimAn bhayanilInasurAM trilOkIm
cakrE vazE sa tava cakramukhAdabhItaH||1||
putrArtidarzanavazAdaditirviSaNNA
taM kAzyapaM nijapatiM zaraNaM prapannA|
tvatpUjanaM taduditaM hi payOvratAkhyam
sA dvAdazAhamacarattvayi bhaktipUrNA||2||
tasyAvadhau tvayi nilInamatEramuSyAH
zyAmazcaturbhujavapuH svayamAvirAsIH|
namrAM ca tAmiha bhavattanayO bhavEyam
gOpyaM madIkSaNamiti pralapannayAsIH||3||
tvaM kAzyapE tapasi sannidadhattadAnIm
prAptO'si garbhamaditEH praNutO vidhAtrA|
prAsUta ca prakaTavaiSNavadivyarUpam
sA dvAdazIzravaNapuNyadinE bhavantam||4||
puNyAzramaM tamabhivarSati puSpavarSai-
rharSAkulE surakulE kRtatUryaghOSE|
badhvAJjaliM jaya jayEti tanuH pitRbhyAm
tvaM tatkSaNE paTutamaM vaTurUpamAdhAH||5||
tAvatprajApatimukhairupanIya mauJjI-
daNDAjinAkSavalayAdibhirarcyamAnaH|
dEdIpyamAnavapurIza kRtAgnikArya
stvaM prAsthithA baligRhaM prakRtAzvamEdham||6||
gAtrENa bhAvimahimOcitagauravaM prAg
vyAvRNvatEva dharaNIM calayannayAsIH|
chatraM parOSmatiraNArthamivAdadhAnO
daNDaM ca dAnavajanESvivaM sannidhAtum||7||
tAM narmadittarataTE hayamEdhazAlA-
mAsEduSi tvayi rucA tava ruddhanEtraiH|
bhAsvAnkimESa dahanO nu sanatkumArO
yOgI nu kO'yamiti zukramukhaiH zazaGkE||8||
AnItamAzu bhRgubhirmahasAbhibhUtai
stvAM ramyarUpamasuraH puLakAvRtAGgaH|
bhaktyA samEtya sukRtI pariSicya pAdau
tattOyamanvadhRta mUrdhati tIrthatIrtham||9||
prahlAdavaMzajatayA kratubhirdvijESu
vizvAsatO nu tadidaM ditijO'pi lEbhE|
yattE padAmbu girizasya zirObhilAlyam
sa tvaM vibhO gurupurAlaya pAlayEthAH||10||

||iti zrImannArAyaNIyE triMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox