From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

aSTAtriMza-dazakam -- zrIkRSNAvatAraH

AnandarUpa bhagavannayi tE'vatArE
prAptE pradIptabhavadaGga nirIyamANaiH|
kAntivrajairiva ghanAghanamaNDalairdyA-
mAvRNvatI virurucE kila varSavElA||1||
AzAsu zItalatarAsu payOdatOyai-
rAzAsitAptivivazESu ca sajjanESu|
naizAkarOdayavidhau nizi madhyamAyAm
klEzApahastrijagatAM tvamihA'virAsIH||2||
bAlyasRzApi vapuSA dadhuSA vibhUtI-
rudyatkirITakaTakAGgadahArabhAsA|
zaGkhArivArijagadAparibhAsitEna
mEghAsitEna parilEsitha sUtigEhE||3||
vakSaHsthalIsukhanilAnavilAsilakSmI-
mandAkSalakSitakaTAkSavimOkSabhEdaiH|
tanmandirasya khalakaMsakRtAmalakSmI-
munmArjayanniva virEjitha vAsudEva||4||
zauristu dhIramunimaNDalacEtasO'pi
dUrasthitaM vapurudIkSya nijEkSaNAbhyAm|
AnandabaSpapuLakOdgamagadgadArdra-
stuSTAva dRSTimakarandarasaM bhavantam||5||
dEva prasIda parapUruSa tApavallI-
nirlUnadAtra samanEtra kalAvilAsin|
khEdAnapAkuru kRpAgurubhiH kaTAkSair-
ityAdi tEna muditEna ciraM nutO'bhUH||6||
mAtrA ca nEtrasalilAstRtagAtravallyA
stOtrairabhiSTutaguNaH karuNAlayastvam|
prAcInajanmayugaLaM pratibOdhya tAbhyAm
mAturgirA dadhitha mAnuSabAlavESam||7||
tvatprEristatadanu nandatanUjayA tE
vyatyAsamAracayituM sa hi zUrasUnuH|
tvAM hastayOradhRta cittAvidhAryamAryai-
rambhOruhasthakaLahaMsakizOraramyam||8||
jAtA tadA puzupasadmani yOganidrA
nidrAvimudritamathAkRta pauralOkam|
tvatprEraNAtkimiha citramacEtanairyad
dvAraiH svayaM vyaghaTi saGgaTitaissugADham||9||
zESENa bhUriphaNavAritavAriNA'tha
svairaM pradarzitapathO maNidIpitEna|
tvAM dhArayan sa khalu dhanyatamaH pratasthE
sO'yaM tvamIza mama nAzaya rOgavEgAn||10||

||iti zrImannArAyaNIyE aSTAtriMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox