From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

paJcacatvAriMza-dazakam -- bAlalIlA

ayi sabala murArE pANijAnupracAraiH
kimapi bhavanabhAgAn bhUSayantau bhavantau|
calitacaraNakaJjau maJjumaJjIraziJjA-
zravaNakutukabhAjau cEratuzcAru vEgAt||1||
mRdu mRdu vihasantAvunmiSaddantavantau
vadanapatitakEzau dRzyapAdAb{}jadEzau|
bhujagalitakarAntavyAlagatkaGkaNAGkau
matimaharatamuccaiH pazyatAM vizvanRRNAm||2||
anusarati janaughE kautukavyAkulAkSE
kimapi kRtaninAdaM vyAhasantau dravantau|
balitavadanapadmaM pRSThatO dattadRSTI
kimiva na vidadhAthE kautukaM vAsudEva||3||
dRtagatiSu patantAvutthitau liptapaGkau
divi munibhirapaGkaiH sasmitaM vandyamAnau|
drutamatha jananIbhyAM sAnukampaM gRhItau
muhurapi parirabdhau drAgyuvAM cumbitau ca||4||
s{}nutakucabharamaGkE dhArayantI bhavantam
taraLamati yazOdA stanyadA dhanyadhanyA|
kapaTapazupa madhyE mugdhahAsAGkuraM tE
dazanamukuLahRdyaM vIkSyaM vak{}traM jaharSa||5||
tadanu caraNacArI dArakaiH sAkamArA-
nnilayatatiSu khElan bAlacApalyazAlI|
bhavanazukabiDAlAn vatsakAMzcAnudhAvan
kathamapi kRtahAsairgOpakairvAritO'bhUH||6||
haladharasahitastvaM yatra yatrOpayAtO
vivazapatitanEtrAstatra tatraiva gOpyaH|
vigaLitagRhakRtyA vismRtApatyabhRtyA
murahara muhuratyantAkulA nityamAsan||7||
pratinavanavanItaM gOpikAdattamicchan
kalapadamupagAyan kOmalaM kvApi nRtyan|
sadayayuvatilOkairarpitaM sarpiraznan
kvacana navavipakvaM dugdhamatyApibastvam||8||
mama khalu baligEhE yAcanaM jAtamAstA-
miha punarabalAnAmagratO naiva kurvE|
iti vihitamatiH kiM dEva santyajya yAcJAm
dadhighRtamaharastvaM cAruNA cOraNEna||9||
tava dadhighRtamOSE ghOSayOSAjanAnA-
mabhajata hRdi rOSO nAvakAzaM na zOkaH|
hRdayamapi muSitvA harSasindhau nyadhAstvam
sa mama zamaya rOgAnvAtagEhAdhinAtha||10||

||iti zrImannArAyaNIyE paJcacatvAriMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox