From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

EkOnapaJcAzattama-dazakam -- bRndAvanagamanam

bhavatprabhAvAvidurA hi gOpAstaruprapAtAdikamatra gOSThE|
ahEtumutpAtagaNaM vizaGkya prayAtumanyatra manO vitEnuH||1||
tatrOpanandAbhidhagOpavaryO jagau bhavatprEraNayaiva nUnam|
itiH pratIcyAM vipinaM manOjJaM bRndAvanaM nAma virAjatIti||2||
bRhadvanaM tatkhalu nandamukhyA vidhAya gauSThInamatha kSaNEna|
tvadanvitatvajjananIniviSTagariSThayAnAnugatA vicEluH||3||
anOmanOjJadhvanidhEnupALIkhurapraNAdAntaratO vadhUbhiH|
bhavadvinOdAlapitIkSarANi prapIya nAjJAyata mArgadairghyam||4||
nirIkSya bRndAvanamIza nandatprasUnakundapramukhadrumaugham|
amOdathAzzAdvalasAndralakSmyA harinmaNIkuTTimapuSTazObham||5||
navAkanirvyuDhanivAsabhEdESvazESagOpESu sukhAsitESu|
vanazriyaM gOpakizOrapAlIvimizritaH paryagalOkathAstvam||6||
arALamArgAgatanirmalApAM marALakujAkRtanarmalApAm|
nirantarasmErasarOjavaktrAM kaLindakanyAM samalOkayastvam||7||
mayUrakEkAzatalObhanIyaM myUkhamIlazabaLaM maNInAm|
viriJcalOkaspRzamuccazRGgairgiriM ca gOvardhanamaikSathAstvam||8||
samaM tatO gOpakumArakaistvaM samantatO yatra vanAntamAgAH|
tatastatastAM kRTilAmapazyaH kaLindajAM rAgavatImivaikAm||9||
tathAvidhE'sminvipinE pazavyE samutsukO vatsagaNapracArE|
caransarAmO'tha kumArakaistvaM samIragEhAdhipa pAhi rOgAt||10||

||iti zrImannArAyaNIyE EkOnapaJcAzattama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox