From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

catuHpaJcAzattama-dazakam -- yamunAhRdE kAliyaH

tvatsEvOtkaH saubhArirnAma pUrvaM kAlindyantardvAdazAbdaM tapasyan|
mInavrAtE snEhavAnbhOgalOlE tArkSyaM sAkSAdaikSatAgrE kadAcit||1||
tvadvAhaM taM sakSudhaM tRkSasUnuM mInaM kaJcijjakSataM lakSayan saH|
taptazcittE zaptavAnatra cEttvaM jantUn bhOktA jIvitaM cApi mOktA||2||
tasminkAlE kAiyaH kSvELadarpAtsarpArAtEH kalpitaM bhAgamaznan|
tEna krOdhAttvatpadAmbhOjabhAjA pakSakSiptastaddurApaM payO'gAt||3||
ghOrE tasminsUrajAnIravAsE tIrE vRkSA vikSatAH kSvELavEgAt|
pakSivrAtAH pEturabhrE patantaH kAruNyArdraM tvanmanastEna jAtam||4||
kAlE tasminnEkadA sIrapANiM muk{}tvA yAtE yAmunaM kAnanAntam|
tvayyuddAmagrISmabhISmOSmataptA gOgOpAlA vyApiban kSvELatOyam||5||
nazyajjIvAn vicyutAn kSmAtalE tAn vizvAn pazyannacyuta tvaM dayArdraH|
prApyOpAntaM jIvayAmAsitha drAk pIyUSAmbhOvarSibhiH zrIkaTAkSaiH||6||
kiM kiM jAtO harSavarSAtirEkaH sarvAGgESvityutthitA gOpasaGghAH|
dRSTvA'grE tvAM tvatkRtaM tadvidantastvAmAliGgan dRSTanAnAprabhAvAH||7||
gAvazcaivaM labdhajIvAH kSaNEna sphItAnandAstvAM ca dRSTvA purastAt|
drAgAvavruH sarvatO harSabASpaM vyAmuJcantyO mandamudyanninAdAH||8||
rOmAJcO'yaM sarvatO naH zarIrE bhUyasyantaH kAcidAnandamUrchA|
AzcaryO'yaM kSvELavEgO mukundEtyuktO gOpairnanditO vanditO'bhUH||9||
EvaM bhaktAnmuktajIvAnapi tvaM mugdhApAGkairastarOgAMstanOSi|
tAdRgbhUtasphItakAruNyabhUmA rOgAtpAyA vAyugEhAdhinAtha||10||

||iti zrImannArAyaNIyE catuHpaJcAzattama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox