From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

aSTapaJcAzattama-dazakam -- dAvAgnimOkSaH

tvayi viharaNalOlE bAlajAlaiH pralamba-
pramathanasaviLambE dhEnavaH svairacArAH|
tRNakutukaniviSTA dUradUraM carantyaH
kimapi vipinamaiSIkAkhyamISAMbabhUvuH||1||
anadhigatanidAghakrauryabRndAvanAntAt
bahiridamupayAtAH kAnanaM dhEnavastAH|
tava virahaviSaNNA USmalagrISmatApa-
prasaravisaradambhasyAkulAH stambhamApuH||2||
tadanu saha sahAyairdUramanviSya zaurE
gaLitasaraNimuJjAraNyasaJjAtakhEdam|
pazukulamabhivIkSya kSipramAnEtumArAt
tvayi gatavati hI hI sarvatO'gnirjajRmbhE||3||
sakalahariti dIptE ghOrabhAGkArabhImE
zikhini vihatamArgA ardhadagdhA ivArtAH|
ahaha bhuvanabandhO pAhi pAhIti sarvE
zaraNamupagatAstvAM tApahartAramEkam||4||
alamalamatibhItya sarvatO mIlayadhvam
bhRzamiti tava vAcA mIlitAkSESu tESu|
kvanu davadahanO'sau kutra muJjATavI sA
sapadi vavRtirE tE hanta bhaNDIradEzE||5||
jaya jaya tava mAyA kEyamIzEti tESAm
nutibhiruditahAsO badvanAnAvilAsaH|
punarapi vipinAntE prAcaraH pATalAdi-
prasavanikaramAtragrAhyagharmAnubhAvE||6||
tvayi vimukhavimOccaistApabhAraM vahantam
tava bhajanavadantaH paGkamucchOSayantam|
tava bhujavadudaJcat bhUritEjaHpravAham
tapasamayamanaiSIryAmunESu sthalESu||7||
tadanu jaladajAlaistvadvapustulyabhAbhi-
rvikasadamalavidyUtpItavAsOvilAsaiH|
sakalabhuvanabhAjAM harSadAM varSavElAm
kSitidharakuharESu svairavAsI vyanaiSIH||8||
kuharatalaniviSTaM tvAM gariSThaM girIndraH
zikhikulanavakEkAkAkubhiH stOtrakArI|
sphuTakuTajakadambastOmapuSpAJjaliM ca
pravidadhadanubhEjE dEva gOvardhanO'sau||9||
atha zaradamupEtAM tAM bhavadbhaktacEtO-
vimalasalilapUrAM mAnayankAnanESu|
tRNAmamalavanAntE cAru saJcArayan gAH
pavanapurapatE tvaM dEhi mE dEhasaukhyam||10||

||iti zrImannArAyaNIyE aSTapaJcAzattama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox