From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

EkaSaSTitama-dazakam -- viprapatnI-anugrahaH

tatazca vRndAvanatO'tidUratO vanaM gatastvaM khalu gOpagOkulaiH|
hRdantarE bhaktataradvijAGganAkadambakAnugrahaNAgrahaM vahan||1||
tatO nirIkSyAzaraNE vanAntarE kizOralOkaM kSudhitaM tRSAkulam|
adUratO yajJaparAn dvijAnprati vyasarjayO dIdiviyAcanAya tAn||2||
gatESvathO tESvabhidhAya tE'bhidhAM kumArakESvOdanayAciSu prabhO|
zrutisthirA apyabhinindyurazrutiM na kiJcidUcuzca mahIsurOttamAH||3||
anAdarAt khinnadhiyO hi bAlakAH samAyayuryuktamidaM hi yajvasu|
cirAdabhaktAH khalu tE mahIsurAH kathaM hi bhaktaM tvayi taiH samarpyatE||4||
nivEdayadhvaM gRhiNIjanAya mAM dizEyurannaM karuNAkulA imAH|
iti smitArdraM bhavatEritA gatAstE dArakA dArajanaM yayAcirE||5||
gRhItanAmni tvayi sambhramAkulAzcaturvidhaM bhOjyarasaM pragRhya tAH|
ciraM dhRtatvatpravilOkanAgrahAH svakairniruddhA api tUrNamAyayuH||6||
vilOlapiJchaM cikurE kapOlayOH samullasatkuNDalamArdramIkSitE|
nidhAya bAhuM suhRdaMsasImani sthitaM bhavantaM samalOkayanta tAH||7||
tadA ca kAcittvadupAgamOdyatA gRhItahastA dayitEna yajvanA|
tadaiva saJcintya bhavantamaJjasA vivEza kaivalyamahO kRtinyasau||8||
AdAya bhOjyAnyanugRhya tAH punastvadaGgasaGgaspRhayOjjhatIrgRham|
vilOkya yajJAya visarjayannimAzcakartha bhartRRnapi tAsvagarhaNAn||9||
nirUpya dOSaM nijamaGganAjanE vilOkya bhaktiM ca punarvicAribhiH|
prabuddhatattvaistvamabhiSTutO dvijairmarutpurAdhIza nirundhi mE gadAn||10||

||iti zrImannArAyaNIyE EkaSaSTitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox