From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

saptasaptatitama-dazakam -- jarAsandha yuddham

sairandhryAstadanu ciraM smarAturAyA
yAtO'bhUH salalitamuddhavEna sArdham|
AvAsaM tvadupagamOtsavaM sadaiva
dhyAyantyAH pratidinavAsasajjikAyAH||1||
upagatE tvayi pUrNamanOrathAm
pramadasambhramakamprapayOdharAm|
vividhamAnanamAdadhatIM mudA
rahasi tAM ramayaJcakRSE sukham||2||
pRSTA varaM punarasAvavRNOdvarAkI
bhUyastvayA suratamEva nizAntarESu|
sAyujyamastviti vadEt budha Eva kAmam
sAmIpyamastvanizamityapi nAbravItkim||3||
tatO bhavAndEva nizAsu kAsucin-
mRgIdRzaM tAM nibhRtaM vinOdayan|
adAdupazlOka iti zrutaM sutam
sa nAradAtsAttvatatantravidbabhau||4||
akrUramandiramitO'tha balOddhavAbhyA-
mabhyarcitO bahu nutO muditEna tEna|
EnaM visRjya vipinAgatapANDavEya-
vRttaM vivEditha tathA dhRtarASTracESTAm||5||
vighAtAjjAmAtuH paramasuhRdO bhOjanRpatE-
rjarAsandhE rundhatyanavadhiruSAndhE'tha mathurAm|
rathAdyairdyOlabdhaiH katipayabalastvaM balayuta-
strayOviMzatyakSauhiNi tadupanItaM samahRthAH||6||
baddhaM balAdatha balEna balOttaraM tvam
bhUyO balOdyamarasEna mumOcithainam|
nizzESadigjayasamAhRtavizvasainyAt
kO'nyastatO hi balapauruSavAMstadAnIm||7||
bhagnassa lagnahRdayO'pi nRpaiH praNunnO
yuddhaM tvayA vyadhita SODazakRtva Evam|
akSauhiNIH ziva zivAsya jaghantha viSNO
sambhUya saikanavatitrizataM tadAnIm||8||
aSTAdazE'sya samarE samupEyuSi tvam
dRSTvA purO'tha yavanaM yavanatrikOTyA|
tvaSTrA vidhApya puramAzu payOdhimadhyE
tatrAtha yOgabalataH svajanAnanaiSIH||9||
padbhyAM tvaM padmamAlI cakitiva purAnnirgatO dhAvamAnO
mlEcchEzEnAnuyAtO vadhasukRtavihInEna zailE nyalaiSIH|
suptEnAGghryAhatEna drutamatha mucukundEna bhasmIkRtE'smin
bhUpAyAsmai guhAntE sulalitavapuSA tasthiSE bhaktibhAjE||10||
EkSvAkO'haM viraktO'smyakhilanRpasukhE tvatprasAdaikakAGkSI
hA dEvEti stuvantaM varavitatiSu taM nispRhaM vIkSya hRSyan|
muktEstulyAM ca bhaktiM dhutasakalamalaM mOkSamapyAzu dattvA
kAryaM hiMsAvizuddhyai tapa iti ca tadA prAstha lOkapratItyai||11||
tadanu mathurAM gatvA hatvA camUM yavanAhRtAm
magadhapatinA mArgE sainyaiH purEva nivAritaH|
caramavijayaM darpAyAsmai pradAya palAyitO
jaladhinagarIM yAtO vAtAlayEzvara pAhi mAm||12||

||iti zrImannArAyaNIyE saptasaptatitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox