From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

EkOnAzItitama-dazakam -- rukmiNI-vivAhaH

balasamEtabalAnugatO bhavAn puramagAhata bhISmakamAnitaH|
dvijasutaM tvadupAgamavAdinaM dhRtarasA tarasA praNanAma sA||1||
bhuvanakAntamavEkSya bhavadvapurnRpasutasya nizamya ca cESTitam|
vipulakhEdajuSAM puravAsinAM saruditairuditairagamannizA||2||
tadanu vanditumindumukhI zivAM vihitamaGgalabhUSaNabhAsurA|
niragamadbhavadarpitajIvitA svapurataH purataH subhaTAvRtA||3||
kulavadhUbhirupEtya kumArikA girisutAM paripUjya ca sAdaram|
muhurayAcata tatpadapaGkajE nipatitA patitAM tava kEvalam||4||
samavalOka kutuhalasaGkulE nRpakulE nibhRtaM tvayi ca sthitE|
nRpasutA niragAt grijAlayAt suruciraM ruciraJjitadiGmukhA||5||
bhuvanamOhanarUparucA tadA vivazitAkhilarAjakadambayA|
tvamapi dEva kaTAkSavimOkSaNaiH pramadayA madayAJcakRSE manAk||6||
kva tu gamiSyasi candramukhIti tAM sarasamEtya karENa haran kSaNAt|
samadhirOpya rathaM tvamapAhRthA bhuvi tatO vitatO ninadO dviSAm||7||
kvanu gataH pazupAla iti krudhA kRtaraNA yadubhizca jitA nRpAH|
na tu bhavAnudacAlyata tairahO pizunakaiH zunakairiva kEsarI||8||
tadanu rukmiNamAgatamAhavE vadhamupEkSya nibadhya virUpayan|
hRtamadaM parimucya balOktibhiH puramayA ramayA saha kAntayA||9||
navasamAgamalajjitamAnasAM praNayakautukajRmbhitamanmathAm|
aramayaH khalu nAtha yathAsukhaM rahasi tAM hasitAMzulasanmukhIm||10||
vividhanarmabhirEvamaharnizaM pramadamAkalayanpunarEkadA|
RjumatEH kila vakrAgirA bhavAn varatanOratanOdatilOlatAm||11||
tadadhikairatha lAlanakauzalaiH praNayinImadhikaM ramayannimAm|
ayi mukunda bhavaccaritAni naH pragadatAM gadatAntimapAkuru||12||

||iti zrImannArAyaNIyE EkOnAzItitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox