From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

azItitama-dazakam -- syamantaka upAkhyAnam

satrAjitastvamatha lubdhavadarkalabdham
divyaM syamantakamaNiM bhagavannayAchIH|
tatkAraNaM bahuvidhaM mama bhAti nUnam
tasyAtmajAM tvayi ratAM ChalatO vivODhum||1||
adattaM taM tubhyaM maNivaramanEnAlpamanasA
prasEnastad()bhrAtA galabhuvi vahanprApa mRgayAm|
ahannEnaM siMhO maNimahasi mAMsabhramavazAt
kapIndrastaM hatvA maNimapi cha bAlAya dadivAn||2||
zazaMsuH satrAjidgiramanu janAstvAM maNiharam
janAnAM pIyUShaM bhavati guNinAM dOShakaNikA|
tataH sarvajJO'pi svajanasahitO mArgaNaparaH
prasEnaM taM dRShTvA harimapi gatO'bhUH kapiguhAm||3||
bhavantamavitarkayannativayAH svayaM jAmbavAn
mukundazaraNaM hi mAM ka iha rOddhumityAlapan|
vibhO raghupatE harE jaya jayEtyalaM muShTibhi\-
zchiraM tava samarchanaM vyadhita bhaktachUDAmaNiH||4||
buddhvAtha tEna dattAM navaramaNIM varamaNIM cha parigRhNan|
anugRhNannamumAgAH sapadi cha satrAjitE maNiM prAdAH||5||
tadanu sa khalu vrIDAlOlO vilOlavilOchanAm
duhitaramahO dhImAnbhAmAM giraiva parArpitAm|
adita maNinA tubhyaM labhyaM samEtya bhavAnapi
pramuditamanAstasyaivAdAnmaNIM gahanAzayaH||6||
vrIlAkulAM ramayati tvayi satyabhAmAm
kauntEyadAhakathayAtha kurUnprayAtE|
hI gAndinEyakRtavarmagirA nipAtya
satrAjitaM zatadhanurmaNimAjahAra||7||
zOkAtkurUnupagatAmavalOkya kAntAm
hatvA drutaM zatadhunaM samaharShayastAm|
ratnE sazaGka iva maithilagEhamEtya
rAmO gadAM samazizikShata dhArtarAShTram||8||
akrUra ESha bhagavan bhavadichChayaiva
satrAjitaH kucharitasya yuyOja hiMsAm|
akrUratO maNimanAhRtavAnpunastvam
tasyaiva bhUtimupadhAtumiti bruvanti||9||
bhaktastvayi sthirataraH sa hi gAndinEya\-
stasyaiva kApathamatiH kathamIza jAtA|
vijJAnavAnprazamavAnahamityudIrNam
garvaM dhruvaM zamayituM bhavatA kRtaiva||10||
yAtaM bhayEna kRtavarmayutaM punasta\-
mAhUya tadvinihitaM cha maNiM prakAzya|
tatraiva suvratadharE vinidhAya tuShyan
bhAmAkuchAntarazayaH pavanEza pAyAH||11||

||iti zrImannArAyaNIyE azItitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox