From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

EkAzItitama-dazakam -- narakAsuravadhaH

snigdhAM mugdhAM satatamapi tAM lAlayan satyabhAmAm
yAtO bhUyaH saha khalu tayA yAjJasEnIvivAham|
pArthaprItyai punarapi manAgAsthitO hastipuryAm
zakraprasthaM puramapi vibhO saMvidhAyAgatO'bhUH||1||
bhadrAM bhadrAM bhavadavarajAM kauravENArthyamAnAm
tvadvAchA tAmahRta kuhanAmaskarI zakrasUnuH|
tatra kruddhaM balamanunayan pratyagAstEna sArdham
zakraprasthaM priyasakhamudE satyabhAmAsahAyaH||2||
tatra krIDannapi cha yamunAkUladRShTAM gRhItvA
tAM kAlindIM nagaramagamaH khANDavaprINitAgniH|
bhrAtRtrastAM praNayavivazAM dEva paitRShvasEyIm
rAjJAM madhyE sapadi jahRiShE mitravindAmavantIm||3||
satyAM gatvA punarudavahO nagnajinnandanAM tAm
badhvA saptApi cha vRShavarAnsaptamUrtirnimEShAt|
bhadrAM nAma pradaduratha tE dEva santarddanAdyA\-
statsOdaryAM varada bhavataH sApi paitRShvasEyI||4||
pArthAdyairapyakRtalavanaM tOyamAtrAbhilakShyam
lakShaM ChitvA zapharamavRthA lakShaNAM madrakanyAm|
aShTAvEvaM tava samabhavan vallabhAstatra madhyE
zuzrOtha tvaM surapatigirA bhaumaduzchEShTitAni||5||
smRtAyAtaM pakShipravaramadhirUDhastvamagamO
vahannaGkE bhAmAmupavanamivArAtibhavanam|
vibhindan durgANi truTitapRtanAzOnitarasaiH
puraM tAvat prAgjyOtiShamakuruthAzzONitapuram||6||
murastvAM paJchAsyO jaladhivanamadhyAdudapatat
sa chakrE chakrENa pradalitazirA maGkShu bhavatA|
chatudantairdantAvalapatibhirindhAnasamaram
rathAGkEnachChitvA narakamakarOstIrNarakam||7||
stutO bhUmyA rAjyaM sapadi bhagadattE'sya tanayE
gajaJchaikaM dattvA prajighAyitha nAgAnnijapurIm|
khalEnAbaddhAnAM svagatamanasAM ShODaza punaH
sahasrANi strINAmapi cha dhanarAziM cha vipulam||8||
bhaumApAhRtakuNDalaM tadaditErdAtuM prayAtO divam
zakrAdyairmahitaH samaM dayitayA dyustrIShu dattahriyA|
hRtvA kalpataruM ruShAbhipatitaM jitvEndramabhyAgama\-
stattu zrImadadOSha IdRza iti vyAkhyAtumEvAkRthAH||9||
kalpadruM satyabhAmAbhavanabhuvi sRjandvyaShTasAhasrayOShAH
svIkRtya pratyagAraM vihitabahuvapurlAlayankElibhEdaiH|
AzcharyAnnAradAlOkitavividhagatistatra tatrApi gEhE
bhUyaH sarvAsu kurvan daza daza tanayAn pAhi vAtAlayEza||10||

||iti zrImannArAyaNIyE EkAzItitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox